Koninklijk Besluit van 19 juni 2016
gepubliceerd op 27 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking rond het thema "Duurzaam Kustbeheer"

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024158
pub.
27/07/2016
prom.
19/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016024158

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


19 JUNI 2016. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking rond het thema "Duurzaam Kustbeheer"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavensbegroting voor het begrotingsjaar 2016, programma 25.55.5;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financien, gegeven op 31 maart 2016;

Overwegende het Koninklijk Besluit van 31 mei 1993 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij wet van 1 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 48 derde lid, artikelen 121 en 124;

Overwegende dat de actie van de Provincie betreffende het duurzame beheer van de kustzone een interface vormt tussen een zeker aantal actoren aan de Belgische kust om de coördinatie betreffende de thematiek van het geïntegreerd beheer van de kustgebieden te vergemakkelijken;

Overwegende dat dit een zeker aantal acties tot promotie en sensibilisatie opzet aangaande het geïntegreerd beheer van de kustgebieden gericht naar een breed publiek;

Overwegende dat sommige van deze acties dezelfde richting uitgaan als deze opgenomen in de Aanbeveling 2002/413/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2002 betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Staatssecretaris van de Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro (vijftienduizend euro), aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 51.43.11.01 (programma 25.55.5) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2016, wordt verleend aan de provincie West-Vlaanderen ondernemingsnummer 0207.725.696 ) ter financiële ondersteuning van de activiteiten rond Duurzaam Kustbeheer voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, voor activiteiten van gemeenschappelijk belang betreffende de interface land-zee, onder andere : - Ondersteuning communicatie en overleg in kader van LIFE-IP project rond Natura 2000 gebieden op zee. - Studiedag rond meeuwenproblematiek aan de kust en de relatie tot visserij & afval; - Opvolgen van de Europese Experten groep Integrated Coastal management en relatie leggen met de MRP experten groep; - Voorbereiden overdracht Kustatlas naar Compendium Kust en Zee, met bijzondere aandacht voor land-zee interactie; - Kansen benutten voor communicatie-acties rond afval en visserij.

Art. 2.§ 1. Het bedrag van de toelage zal gestort worden op rekeningnummer BE47 0910 0054 8380 van de "provincie West Vlaanderen", met zetel te 8000 Brugge, Koning Leopold III-laan 41. § 2. De uitbetaling geschiedt na voorlegging van een staat van inkomsten en uitgaven teweeggebracht door de in artikel 1 vermelde activiteiten, alsmede van een activiteitenrapport.

Art. 3.§ 1. De uitbetaling gebeurt bij voorlegging ten laatste op 31 juli 2017 van de vorderingen voor uitbetaling van de bijdrage. Deze vorderingen worden opgesteld in toepassing van de geldende regelgeving en worden ingediend bij : FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Stafdienst Budget en Beheerscontrole Eurostation blok 2 Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 BRUSSEL § 2. De uitbetaling gebeurt ten laatste op 31 oktober 2017.

Art. 4.De minister bevoegd voor het mariene milieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juni 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK De Staatssecretaris van de Noordzee, Ph. DE BACKER


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^