Koninklijk Besluit van 19 maart 2001
gepubliceerd op 12 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van een perceel, gelegen op het grondgebied van de gemeente Bertrix van algemeen nut wordt verklaard

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014070
pub.
12/05/2001
prom.
19/03/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 MAART 2001. - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van een perceel, gelegen op het grondgebied van de gemeente Bertrix van algemeen nut wordt verklaard


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 juli 1926 houdende oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, inzonderheid op artikel1bis, vervangen door de wet van 21 maart 1991;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 10, § 2, 2°;

Overwegende dat de Ministerraad op 5 juli 1996 in het kader van het tienjarenplan 1996-2005 voor de investeringen van de NMBS de modernisering en de elektrificatie van de spoorlijn 166 Dinant-Bertrix heeft goedgekeurd;

Overwegende dat de optimale verdeling van de tractiebelasting tussen de onderstations van Houyet en Virton vereist dat de elektrische bovenleidingen aan kp. 68.344 worden gesectionneerd en uitgerust met shuntageapparatuur;

Overwegende dat de nodige uitrusting voor de bediening en de controle van boven vermelde apparatuur dient ondergebracht in een passende keet die in de nabije omgeving te plaatsen is;

Overwegende dat de inbezitneming van een gedeelte van het perceel nr. 414g aangeduid op het hierbijgevoegde plan en gelegen op het grondgebied van de gemeente Bertrix, nodig is voor het inplanten van bewuste keet;

Overwegende dat volgens de vooropstaande planning de elektrische tractie op voornoemde spoorlijn in 2001 in dienst dient gesteld te worden;

Overwegende dat de onmiddellijke inbezitneming van het bedoelde perceel ten algemenen nutte derhalve onontbeerlijk is;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van de werken, kaderend in de elektrificatie van de lijn 166 Dinant-Bertrix de onmiddellijke inbezitneming van een perceel gelegen op het grondgebied van de gemeente Bertrix en opgenomen in het plan gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Bij gebrek aan afstand in der minne, wordt het voor de werken benodigde en op voormelde plan aangewezen perceel ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5.

Art. 3.Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en vervoer, Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^