Koninklijk Besluit van 19 maart 2001
gepubliceerd op 20 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022222
pub.
20/04/2001
prom.
19/03/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 MAART 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, inzonderheid op artikel 42bis, hersteld door het koninklijk besluit nr. 131 van 30 december 1982 en gewijzigd door de wet van 1 augustus 1985, het koninklijk besluit nr. 534 van 31 maart 1987 en de wetten van 22 december 1989, 29 december 1990, 30 december 1992 en 4 mei 1999 en artikel 56, § 2, gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 7 van 18 april 1967, het koninklijk besluit nr. 68 van 10 november 1967, de wet van 27 juni 1969, het koninklijk besluit nr. 29 van 15 december 1978, de wet van 30 juni 1981, het koninklijk besluit nr. 282 van 31 maart 1984, de wet van 1 augustus 1985, het koninklijk besluit nr. 534 van 31 maart 1987, het koninklijk besluit van 28 januari 1988, de programmawet van 22 december 1989, de wet van 22 februari 1998 en de wet van 12 augustus 2000;

Gelet op de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, inzonderheid op artikel 75;

Gelet op artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 13 juni 1984, 24 augustus 1987, 23 mei 1990, 7 mei 1991, 25 november 1991 en 6 april 1995;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers van 17 oktober 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 december 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 19 januari 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door het feit dat het koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders zo snel mogelijk moet aangepast worden om de overeenstemming ervan te verzekeren met de hervorming vervat in de wet van 12 augustus 2000 die in de voornoemde wetten de discriminaties op basis van het geslacht van de personen die een gezin vormen ophief;

Gelet op advies 31.216/1 van de Raad van State, gegeven op 1 februari 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 april 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "een persoon van het andere geslacht waarmee hij een huishouden vormt" vervangen door de woorden "een persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt in de zin van artikel 56bis, § 2";2° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "een huishouden" vervangen door de woorden "een feitelijk gezin in de zin van artikel 56bis, § 2";3° in het tweede lid worden de woorden "een huishouden" vervangen door de woorden "een feitelijk gezin";4° in het zesde lid worden de woorden "een huishouden" vervangen door de woorden "een feitelijk gezin";5° het laatste lid wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2000.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^