Koninklijk Besluit van 19 maart 2001
gepubliceerd op 08 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022236
pub.
08/05/2001
prom.
19/03/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 MAART 2001. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 79;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 161, 2°;

Gelet op de voordracht van kandidaten door een representatieve werkgeversorganisatie;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn mandaat van werkend lid bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt verleend aan de heer Bovy, V.

Art. 2.Wordt benoemd bij voornoemd Beheerscomité, de heer Maselis, A;, in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve werkgeversorganisatie, ter vervanging van de heer Bovy, V., wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^