Koninklijk Besluit van 19 maart 2004
gepubliceerd op 23 april 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2004015071
pub.
23/04/2004
prom.
19/03/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 MAART 2004. - Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 4, eerste lid, 2°, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 september 1994, 10 april 1995 en 5 september 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 september 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende vereenvoudiging van de loopbanen van de niveaus 2, 3 en 4 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 13 september 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997015072 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbanen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997015073 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking en houdende geldelijke bepalingen sluiten tot vaststelling van de weddenschalen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 26 augustus 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015207 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sluiten tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 17 februari 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015207 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sluiten tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling der graden waarvan de ambtenaren in de Rijksbesturen kunnen titularis zijn en houdende vereenvoudiging van de loopbanen van sommige ambtenaren van het Hoofdbestuur, van de carrière Buitenlandse dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 februari 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002002215 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen sluiten houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Rijksbesturen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 februari 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 19 juni 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 15 april 2003;

Gelet op het protocol nr. 1/2 van 18 december 2003 van het Sectorcomité VII - Buitenlandse Zaken;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Copernicushervorming tot doel heeft de federale overheidsdienst om te vormen tot een dynamische organisatie die niet alleen een betere dienstverlening aan de gebruiker beoogt maar ook een betere werkgever wil zijn;

Overwegende dat een radicale verandering van de oriëntatie in het personeelsbeleid één van de peilers is van de genoemde hervorming en dat de modernisering van de loopbaan van de rijksambtenaren hiervan een essentieel element uitmaakt;

Overwegende dat de hervorming van de bijzondere loopbanen van het personeel bij Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zo vlug mogelijk moet worden gerealiseerd;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting en van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Bij het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden de volgende graden geschrapt : 1° met ingang van 1 januari 2002 : - in rang 30 : cryptograaf (afgeschafte graad);2° met ingang van 1 oktober 2002 : - in rang 28 : eerstaanwezend bibliothecaris; - in rang 26 : bibliothecaris. HOOFDSTUK II. - Integratie van de bijzondere loopbaan van niveau 2+ in niveau B

Art. 2.§ 1. De ambtenaren die op 1 oktober 2002 titularis zijn van één van de geschrapte graden die hierna opgenomen zijn in de linkerkolom, worden ambtshalve benoemd in de graad die in de rechterkolom voorkomt : Bibliothecaris Technisch Eerstaanwezend bibliothecaris deskundige § 2. Voor de berekening van de graadanciënniteit van de ambtenaren benoemd krachtens § 1, worden de diensten in aanmerking genomen in de geschrapte graad waarvan zij titularis waren, of in voorkomend geval, in de twee geschrapte graden van de loopbaan waarvan zij titularis zijn geweest.

De anciënniteit die in het niveau 2+ is verworven wordt geacht verworven te zijn in het niveau B.

Art. 3.§ 1. De ambtenaren bedoeld in artikel 2, § 1, worden geïntegreerd in de weddenschalen die verbonden zijn aan hun nieuwe graad overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage. § 2. De door deze ambtenaren verkregen geldelijke anciënniteit wordt geacht verkregen te zijn in de nieuwe weddenschaal. § 3. In afwijking van § 1, kunnen de ambtenaren ambtshalve benoemd in de graad van technisch deskundige, voorheen bekleed met de graad van bibliothecaris, het voordeel van de hierna vermelde weddenschaal behouden : 17.728,11 - 26.802,64 3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Kl. 23j. - N. B - G. A) § 4. De ambtenaren, voorheen bekleed met de geschrapte graad van bibliothecaris en voorheen bezoldigd in de weddenschaal van 26 E, bekomen, wanneer zij 9 jaar graadanciënniteit hebben, automatisch de hierna vermelde weddenschaal : 17.728,11 - 26.802,64 3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Kl. 23j. - N. B - G. A) § 5. De ambtenaren bedoeld in § 4, die geslaagd zijn voor een competentiemeting, bekomen de competentietoelage onder de voorwaarden vastgesteld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden. § 6. De ambtenaren bedoeld in § 3, die ten minste 12 jaar graadanciënniteit hebben op 1 oktober 2002, bekomen, wanneer zij geslaagd zijn voor competentiemeting 2, de weddenschaal BT 2 zodra zij 18 jaar graadanciënniteit hebben.

De niet-geslaagden bekomen, zodra zij 18 jaar graadanciënniteit hebben, de weddenschaal 28 C. Zij kunnen deelnemen aan competentiemeting 2.

Indien zou blijken dat de algemene bepalingen inzake integratie gunstiger zijn dan deze van deze paragraaf, dan worden de voordeligste bepalingen toegepast. § 7. De ambtenaren ambtshalve benoemd in de graad van technisch deskundige, voorheen begunstigde van de weddenschaal 26 H, kunnen deelnemen aan competentiemeting 2. HOOFDSTUK III. - Integratie van de bijzondere loopbaan van niveau 3 in niveau D

Art. 4.§ 1. De ambtenaren die op 1 januari 2002 titularis zijn van de geschrapte graad die hierna opgenomen is in de linkerkolom, worden ambtshalve benoemd in de graad die in de rechterkolom voorkomt : Cryptograaf Technisch (afgeschafte graad) medewerker § 2. Voor de berekening van de graadanciënniteit van de ambtenaren ambtshalve benoemd in de graad van technisch medewerker, worden de diensten gepresteerd in de graad van cryptograaf in aanmerking genomen De anciënniteit die in het niveau 3 is verworven wordt geacht verworven te zijn in het niveau D.

Art. 5.§ 1. De ambtenaren bedoeld in artikel 4, § 1, worden geïntegreerd in de weddenschalen die verbonden zijn aan hun nieuwe graad overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage. § 2. De door deze ambtenaren verkregen geldelijke anciënniteit wordt geacht verkregen te zijn in de nieuwe weddenschaal. HOOFDSTUK IV. - Overgangsbepalingen

Art. 6.De ambtenaren benoemd in de graad van adviseur, voorheen bekleed met de geschrapte graad van eerste attaché en die op 1 juni 1994 in dienst waren, behouden, bij wijze van overgangsmaatregel, het voordeel van de hierna vermelde weddenschaal : 33.978,98 - 48.694,01 11/2 x 1.337,73 (Kl. 24j. - N. 1 - G. B)

Art. 7.§ 1. De ambtenaren benoemd in de graad van adjunct-adviseur, voorheen bekleed met de geschrapte graad van attaché en die op 1 juni 1994 in dienst waren, behouden, bij wijze van overgangsmaatregel, het voordeel van de hierna vermelde weddenschaal, mits zij op die datum voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° een ambt uitoefenen waarvoor de kwalificatie van burgerlijk ingenieur, van landbouwingenieur of van geneesheer is vereist; 2° ertoe gemachtigd zijn de titel van burgerlijk ingenieur, van landbouwingenieur of van geneesheer te voeren bij toepassing van de wetgeving op de bescherming der titels van het hoger onderwijs : 28.628,37 - 40.333, 05 3/1 x 624,27 9/2 x 1.092,43 (Kl. 24j. - N. 1 - G. B) § 2. De ambtenaren bedoeld in § 1, bekomen, na 9 jaar graadanciënniteit, het voordeel van de hierna vermelde weddenschaal : 31.526,58 - 44.234,92 3/1 x 668,83 8/2 x 1.337,73 (Kl. 24j. - N. 1 - G. B)

Art. 8.De ambtenaren benoemd in de graad van geneesheer, voorheen benoemd in de vlakke loopbaan van geneesheer, hoofdgeneesheer -directeur en die in dienst waren op 1 juni 1994, bekomen, na 18 jaar graadanciënniteit de weddenschaal 13 D.

Art. 9.De ambtenaren benoemd in de graad van adjunct-adviseur, voorheen bekleed met de geschrapte graad van attaché en die in dienst waren op 1 juni 1994, bekomen, na 9 jaar graadanciënniteit de weddenschaal 10 C.

Art. 10.§ 1. De ambtenaren die titularis waren van een geschrapte gemene graad en die begunstigde zijn van een bijzondere weddenschaal, worden ingeschaald in de weddenschaal verbonden aan hun nieuwe graad overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage. § 2. De geldelijke anciënniteit die verworven is door deze ambtenaren wordt geacht verworven te zijn in de nieuwe weddenschaal.

Art. 11.§ 1. In afwijking van artikel 10, § 1, behouden de ambtenaren die ambtshalve zijn benoemd in de graad van administratief assistent, voorheen bekleed met de graad van bestuursassistent en die, bij wijze van overgangsmaatregel, bezoldigd werden in de hierna vermelde weddenschaal, het voordeel van deze weddenschaal : 16.350,83 - 29.030,00 3/1 x 557,39 12/2 x 917,25 (Kl. 20j. - N. C - G. A) § 2. De ambtenaren bedoeld in § 1, die overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage ingeschaald zijn in CA 2, kunnen deelnemen aan competentiemeting 4.

De geslaagden bekomen de competentietoelage onder de voorwaarden vastgesteld in artikel 34 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden. § 3. In afwijking van § 2 wordt het bedrag van de competentietoelage, in voorkomend geval, beperkt tot het verschil tussen het maximumbedrag van de weddenschaal CA 2 vermeerderd met het bedrag van de competentietoelage en de wedde van de weddenschaal vermeld in § 1. § 4. De geslaagden die een anciënniteit van 4 jaar hebben in de weddenschaal vermeld in § 1, bekomen ten vroegste op 1 september 2003 de weddenschaal CA 3.

De anciënniteit verworven in de weddenschaal vermeld in § 1 dient in aanmerking te worden genomen voor de berekening van deze 4 jaar.

De ambtenaren die gedurende 6 jaar de weddenschaal CA 3 hebben genoten, verkrijgen de weddenschaal 22B voor zover er betrekkingen in deze weddenschaal vacant zijn.

Art. 12.§ 1. In afwijking van artikel 10, § 1, behouden de ambtenaren ambtshalve benoemd in de graad van administratief medewerker, voorheen bekleed met de geschrapte graad van klerk en die begunstigde waren, bij wijze van overgangsmaatregel, van de hierna vermelde weddenschaal, het voordeel van deze weddenschaal : 16.984,12 - 22.237,56 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Kl. 18j. - N. D - G.A) § 2. In afwijking van artikel 10, § 1, behouden de ambtenaren ambtshalve benoemd in de graad van technisch medewerker, voorheen bekleed met de geschrapte graad van vakman en die begunstigde waren, bij wijze van overgangsmaatregel, van de hierna vermelde weddenschaal, het voordeel van deze weddenschaal : 13.251,45 - 17.858,87 3/1 x 140,09 5/2 x 278,95 8/2 x 353,03 (Kl. 18j. - N. D - G. A) HOOFDSTUK V. - Opheffings- en slotbepalingen

Art. 13.Worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende vereenvoudiging van de loopbanen van de niveaus 2, 3 en 4 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 13 september 2003;2° het koninklijk besluit van 3 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997015072 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbanen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997015073 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking en houdende geldelijke bepalingen sluiten tot vaststelling van de weddenschalen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 26 augustus 2003;3° het koninklijk besluit van 15 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015207 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sluiten tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 17 februari 2004;4° het koninklijk besluit van 15 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015207 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sluiten tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling der graden waarvan de ambtenaren in de Rijksbesturen kunnen titularis zijn en houdende vereenvoudiging van de loopbanen van sommige ambtenaren van het Hoofdbestuur, van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zoals gewijzigd;

Art. 14.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van : 1° de artikelen 1, 4, 10 en 12, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2002;2° het artikel 11, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2002;2° de artikelen 2 en 3 die uitwerking hebben met ingang van 1 oktober 2002. Gegeven te Brussel, 19 maart 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 19 maart 2004 houdende hervorming van de bijzondere graden bij het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^