Koninklijk Besluit van 19 maart 2014
gepubliceerd op 11 april 2014

Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011223
pub.
11/04/2014
prom.
19/03/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 295 van het Gerechtelijk Wetboek;

Gelet op de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen, gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007, artikel 9, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht, artikel 7, § 2 gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 oktober 1995 en 12 augustus 2000;

Overwegende de kandidatuur van dhr. Philippe Morandini, raadsheer bij het hof van beroep te Bergen, voor de functie van voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten;

Overwegende dat dhr. Philippe Morandini voldoet aan de wettelijke voorwaarde voor de benoeming voor de functie van voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten;

Overwegende de jarenlange ervaring van dhr. Philippe Morandini als voorzitter van dezelfde Kamer;

Overwegende de beroepservaring verworven door dhr. Philippe Morandini bij de uitoefening van de functies als advocaat aan de balie te Namen, lid van de Raad van de Orde van advocaten van de balie te Namen, magistraat in de arrondissementen van Dinant, Luik en Bergen en van magistraat lid van de Hoge Raad voor de Justitie;

Gelet op het gunstig advies verleend door de bevoegde hiërarchische meerdere, ingevolge artikel 295 van het Gerechtelijk Wetboek, gegeven op 4 december 2013;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dhr. Philippe Morandini, raadsheer bij het hof van beroep te Bergen, wordt benoemd voor een termijn van zes jaar tot voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2014.

Art. 3.De minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^