Koninklijk Besluit van 19 maart 2014
gepubliceerd op 10 april 2014

Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022130
pub.
10/04/2014
prom.
19/03/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005, 27 december 2005, 27 december 2012 en 19 maart 2013 en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997 bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997 en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op de voorstellen van de Technische tandheelkundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 21 november 2013;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gegeven op 21 november 2013;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen van 26 november 2013;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 11 december 2013;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 16 december 2013 ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 13 januari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 januari 2014;

Gelet op advies 55.251/2 van de Raad van State, gegeven op 27 februari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 5, § 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 februari 2014, wordt de toepassingsregel na de verstrekking 307090-307101 vervangen als volgt : « 307274-307285 Radiografisch onderzoek van een gans kaakbeen of van beide kaakbeenderen in geval van herhaling binnen de twee kalenderjaren na een extern oro-faciaal trauma, per panoramisch cliché, ongeacht het aantal clichés, vanaf de 18e verjaardag N41 P 4 De verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekking 307090-307101 is maximaal eenmaal per twee kalenderjaren verschuldigd.

In afwijking op de voorgaande alinea, dient de herhaling van het panoramisch cliché (307090-307101) in het geval van een extern trauma in de oro-faciale sfeer te worden geattesteerd onder de nummer 307274-307285.

Om terugbetaald te worden, dient elk panoramisch cliché te voldoen aan de richtlijnen vastgelegd door het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging op voorstel van de Technisch tandheelkundige raad en na advies van de Commissie voor begrotingscontrole. De elementen die de indicatie rechtvaardigen dienen ter beschikking van de adviserend geneesheer in het dossier van de patiënt te worden bewaard. »

Art. 2.In artikel 6 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het zevende lid van § 2ter wordt vervangen als volgt : « Voor de verstrekkingen inzake radiologie van artikel 5, wordt alleen een bijkomend honorarium vergoed voor de hierna opgesomde verstrekkingen : 307016-307020, 307031-307042, 307053-307064, 307090-307101, 307274-307285, 377016-377020, 377031-377042, 377053-377064, 377090-377101 en 377274-377285.» 2° § 18 wordt gewijzigd als volgt : a) in het tweede lid wordt het codenummer « 307274-307285 » ingevoegd na de code « 307252-307263 ».b) in het derde lid wordt het codenummer « 307274-307285 » ingevoegd na de code « 307252-307263 ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister die Sociale zaken onder haar bevoegdheden heeft is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^