Koninklijk Besluit van 19 maart 2014
gepubliceerd op 17 april 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2006 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022151
pub.
17/04/2014
prom.
19/03/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006023293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, artikel 42bis, ingevoegd bij de wet van 2 juli 1981 en gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 128 van 30 december 1982 en het koninklijk besluit van 16 december 1996 en bij de wet van 20 juli 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006023293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen van 18 november 2013;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 3 december 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 14 januari 2014;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging.

Gelet op advies 55.139/1 van de Raad van State, gegeven op 18 februari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 12 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006023293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "Voor de ongevallen overkomen vanaf 1 januari 1988, maken de instellingen, bedoeld in artikel 42bis van dezelfde wet, het bedrag van de geïndexeerde jaarlijkse vergoedingen of renten verminderd met de geïndexeerde waarde van het rentedeel dat in kapitaal werd uitgekeerd in toepassing van artikel 45 van dezelfde wet, over aan het Fonds voor arbeidsongevallen vanaf de datum bedoeld in het eerste lid. Dat bedrag wordt geherwaardeerd met de herwaarderingscoëfficiënten bepaald in artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen toegekend in het kader van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten en die ten laste zijn gelegd van de verzekeringsonderneming."; 2° het derde lid wordt vervangen als volgt : "De bedragen bedoeld in het eerste en tweede lid, worden aan het Fonds voor arbeidsongevallen overgemaakt uiterlijk twee weken vóór de datum waarop zij verschuldigd zijn."; 3° het zesde lid wordt vervangen als volgt : "Het kapitaal bedoeld in artikel 4 wordt berekend 1° voor de ongevallen overkomen voor 1 januari 1988 overeenkomstig het barema bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 december 1987Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/1987 pub. 22/09/2014 numac 2014000731 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de koopvernietigende gebreken bij de verkoop of ruiling van huisdieren. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen;2° voor de ongevallen overkomen vanaf 1 januari 1988 op basis van de volgende formule : [R - (F - D)] x BI waarin : R = geïndexeerde rente, verminderd met de geïndexeerde waarde van het rentedeel dat in kapitaal werd uitgekeerd; F = het geïndexeerde maar niet geherwaardeerde bedrag vastgesteld overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen;

D = het bedrag van de geïndexeerde waarde van het rentedeel dat in kapitaal werd uitgekeerd;

BI = de coëfficiënt overeenstemmend met de leeftijd : a) voor de ongevallen overkomen vanaf 1 januari 1988 en vóór 1 januari 1995 overeenkomstig het barema E, II met de volgende karakteristieken : - sterftetafel : HFR (1968-1972); - interestvoet : 4,75 %; - herwaarderingsvoet : 4 %; - maandelijkse betaling na vervallen termijn en met achterstal bij overlijden; b) voor de ongevallen overkomen vanaf 1 januari 1995 en voor 1 januari 2003 overeenkomstig het barema E, II- 95 met de volgende karakteristieken : - sterftetafel : ED1(M) en ED1(F), zoals gevoegd in bijlage bij het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/1971 pub. 27/02/2001 numac 2001000081 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 . - Duitse vertaling sluiten houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten; - interestvoet : 4,75 %; - herwaarderingsvoet : 4 %; - maandelijkse betaling na vervallen termijn en met achterstal bij overlijden; c) voor de ongevallen overkomen vanaf 1 januari 2003 en voor 1 januari 2013 overeenkomstig barema E, II B-03 met de volgende karakteristieken : - sterftetafel : ED1 (M) en ED1 (F) zoals gevoegd als bijlage bij het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/1971 pub. 27/02/2001 numac 2001000081 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 . - Duitse vertaling sluiten houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten; - interestvoet : 3,75 %; - herwaarderingsvoet : 3 %; - maandelijkse betaling na vervallen termijn en met achterstal bij overlijden; d) voor de ongevallen overkomen vanaf 1 januari 2013 overeenkomstig barema E, II B-13 met de volgende karakteristieken : - sterftetafel : ED1 (M) en ED1 (F) zoals gevoegd als bijlage bij het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/1971 pub. 27/02/2001 numac 2001000081 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 . - Duitse vertaling sluiten houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten; - interestvoet : 3,25 %; - herwaarderingsvoet : 2,5 %; - maandelijkse betaling na vervallen termijn en met achterstal bij overlijden.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

Het is van toepassing op de gevallen waarin een recht op een rust- of overlevingspensioen ingaat vanaf die datum en op de toekomstige gevolgen van de lopende gevallen. Voor de lopende gevallen wordt in voorkomend geval een aanvullend kapitaal gestort gelijk aan het verschil tussen het kapitaal berekend op 1 juli 2014 overeenkomstig dit besluit en het kapitaal berekend op 1 juli 2014 op grond van de parameters die gebruikt werden voor de initiële kapitaalsstorting. Het beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen bepaalt de termijnen waarbinnen deze aanvullende storting gebeurt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brusel, 19 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^