Koninklijk Besluit van 19 maart 2014
gepubliceerd op 11 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de Expertenstuurgroep van het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024116
pub.
11/04/2014
prom.
19/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de Expertenstuurgroep van het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, artikel 22bis, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 24 juli 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2011 betreffende de samenstelling, de werking en de vergoeding van de Expertenstuurgroep van het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 november 2013;

Gelet op advies 55.225/3 van de Raad van State, gegeven op 28 februari 2014., met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Expertenstuurgroep van het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan voor België (FVGP-B), hierna genoemd " het Comité ", wordt opgericht om het operationeel plan van het FVGP-B uit te voeren.

Het Comité formuleert specifieke aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van een adequaat nutritioneel beleid.

Art. 2.Het Comité is samengesteld uit volgende leden : 1° de Voorzitter : Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;2° de coördinator(s) van het FVGP-B;3° de Voorzitters van de verschillende strategische krachtlijnen;4° de Voorzitters van de specifieke comités actief in het kader van het FVGP-B;5° twee experten in het domein van de voeding;6° één expert in het domein van de sociologie;7° één expert in het domein van de communicatie;8° één expert in het domein van volksgezondheid;9° één vertegenwoordiger van de consumentenorganisaties;10° één vertegenwoordiger van de dienst Internationale Betrekkingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;11° één vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg;12° één vertegenwoordiger van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid.

Art. 3.De leden van het Comité uitgezonderd de Voorzitter worden voorgedragen door de Directeur-generaal van het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De minister bevoegd voor Volksgezondheid wijst de leden van het Comité aan.

Art. 4.De duur van het mandaat van de leden bedoeld bij artikel 2, 2° tot 12° bedraagt vier jaar. De duur van het mandaat van de voorzitter bedoeld bij artikel 2, 1°, valt samen met dat van de Directeur-generaal. De mandaten zijn hernieuwbaar.

In geval van vacature voor het verstrijken van het mandaat voleindigt het nieuw benoemd lid het mandaat van zijn voorganger.

Art. 5.Het Comité vergadert bij bijeenroeping van de Voorzitter.

Art. 6.Het Comité beraadslaagt op geldige wijze als de meerderheid van zijn leden aanwezig is.

Is die meerderheid niet aanwezig dan kan het Comité na een nieuwe bijeenroeping op geldige wijze over hetzelfde onderwerp beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Art. 7.De stemming geschiedt bij meerderheid van de aanwezige leden.

Ieder lid bedoeld bij artikel 2, 1° tot 12° beschikt over één stem.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Art. 8.Het Comité stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de Minister.

Art. 9.Het koninklijk besluit van 5 december 2011 betreffende de samenstelling, de werking en de vergoeding van de Expertenstuurgroep van het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan wordt opgeheven.

Art. 10.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^