Koninklijk Besluit van 19 maart 2017
gepubliceerd op 25 april 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2017011422
pub.
25/04/2017
prom.
19/03/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011422

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


19 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 februari 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 3;

Gelet op de wet van 21 juni 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 80;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013014081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen voor de aandrijving van auto's type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013014083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas voor het aandrijven van auto's sluiten betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (LPG) voor de aandrijving van auto's, artikel 20 en bijlage B;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013014081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen voor de aandrijving van auto's type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013014083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas voor het aandrijven van auto's sluiten betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas (CNG) voor het aandrijven van auto's, artikel 25 en bijlage B;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016014302 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de con sluiten betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden sluiten inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden, artikel 47;

Overwegende dat de in dit besluit aangeduide ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer belast worden met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen, inclusief de Europese regelgeving, betreffende vervoer over de weg en de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

Overwegende dat de aangestelde ambtenaren belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op voormelde regelgeving door middel van processen-verbaal die bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet is bewezen;

Overwegende dat de aangestelde ambtenaren voor de uitvoering van hun controleopdrachten moeten kunnen toegang hebben tot de lokalen van de vervoerders, constructeurs of bouwers van auto's of van aanhangwagens, moeten kunnen inzage nemen van de bedrijfsboeken en -bescheiden die rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun taak om misdrijven op te sporen, afschrift ervan kunnen nemen of uittreksels ervan maken en alle nodige uitleg daarover verkrijgen;

Overwegende dat de aangestelde ambtenaren daartoe bekleed moeten zijn met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie wordt toegekend aan : - de Heer Hans KNOPS ; - de Heer Kristof SOENEN.

Art. 2.Deze ambtenaren zijn gemachtigd tot het opsporen en vaststellen van de overtredingen van de voormelde wet van 18 februari 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en zijn uitvoeringsbesluiten.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor het wegvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, François BELLOT


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^