Koninklijk Besluit van 19 maart 2017
gepubliceerd op 28 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017040117
pub.
28/03/2017
prom.
19/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040117

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


19 MAART 2017. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme sluiten betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, artikel 5, § 1, gewijzigd bij de wet van 26 oktober 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015011158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van vertegenwoordigers bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme sluiten tot benoeming van vertegenwoordigers bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme;

Overwegende het voorstel van TRIP VZW op 16 januari 2017;

Op de voordracht van de Eerste Minister, van de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, de Minister van Begroting en de Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Uit zijn functie van lid van het Comité voor de schadeafwikkeling bij terrorisme in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de rechtspersoon bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme sluiten betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, wordt eervol ontslag verleend aan Dhr.

René DHONDT.

Art. 2.Wordt benoemd tot lid van het Comité voor de schadeafwikkeling bij terrorisme in de hoedanigheid van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme sluiten betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, Dhr. Philippe COLLE, die het mandaat van Dhr. René DHONDT beëindigt.

Art. 3.De Eerste Minister, de minister bevoegd voor Verzekeringen, de minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Begroting en de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2017.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL De Minister van Economie en Consumenten, K. PEETERS De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, St. VANDEPUT De Minister van Begroting, S. WILMES


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^