Koninklijk Besluit van 19 mei 2010
gepubliceerd op 05 augustus 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010202213
pub.
05/08/2010
prom.
19/05/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 MEI 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 19 mei 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2009 Sectoraal akkoord 2009-2010 (Overeenkomst geregistreerd op 26 oktober 2009 onder het nummer 95247/CO/130) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen welke ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf en op de werknemers tewerkgesteld in deze ondernemingen, met uitsluiting van de werkgevers en/of werknemers die onder de toepassing vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de ondernemingen van de dagbladpers, afgesloten op 18 oktober 2007 in het voornoemd paritair comité en geregistreerd onder het nummer 85853/CO/130 ( koninklijk besluit van 1 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008012841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende het sectoraal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008012856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in sluiten - Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2008). HOOFDSTUK II. - Koopkracht

Art. 2.Rekening houdend met de uitzonderlijke economische situatie tijdens de 2 jaar waarover deze collectieve arbeidsovereenkomst loopt en de bepalingen die voorzien zijn in het uitzonderlijke "interprofessioneel akkoord van 22 december 2008" wordt overeengekomen : A) de koopkracht van de werknemers verder te ondersteunen via de toepassing van het systeem van loonindexering zoals voorzien in hoofdstuk V van de collectieve arbeidsovereenkomst "Loonvoorwaarden" van 14 mei 1980;

B) om, samen met de uitbetaling van de eindejaarspremie 2009, aan iedere werknemer, ecocheques uit te reiken met een totale waarde van 70 EUR (bruto = netto) conform de modaliteiten zoals voorzien in artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98. Dit voordeel moet beschouwd worden als een éénmalige - niet recurrente - maatregel.

Er zal hierover een specifieke sector collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten worden, waar volgende principes worden gerespecteerd : - Het recht gaat in vanaf 1 juli 2009; - In de periode van 1 juli 2009 tot 31 december 2009 verwerft elke werknemer, per maand dat hij onder contract staat, 1/6 van het bedrag van de 70 EUR; - Alle periodes van opschorting van contract in de periode van 1 juli 2009 tot 31 december 2009 tellen mee voor de berekening van deze ecocheque.

C) de uitgestelde koopkracht van de werknemers te verhogen via de financiering van een systeem van 2e pijler (WAP).

Met dit voornemen en rekening houdend met de technische beperkingen van de RSZ-diensten, komen de sociale partners het volgende overeen : 1. De verbintenissen die voortvloeien uit artikel 9, § 1 en § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst 2007-2008 uit te voeren via de storting van een patronale bijdrage (= totaal werkgeverskost) voor een forfaitair en recurrent bedrag van 136 EUR per werknemer en dit met ingang van 1 januari 2009.2. Voor de ondernemingen die vóór de ondertekening van huidige overeenkomst al een systeem van groepsverzekering hebben ingevoerd, geldt dat deze patronale bijdrage van 136 EUR per werknemer slechts van toepassing is voor het jaar 2009.Met ingang van januari 2010 zijn deze ondernemingen gehouden aan een recurrente patronale bijdrage van 68 EUR per werknemer (= totaal werkgeverskost). 3. De voornoemde bijdragen annuleren en vervangen de bijdragen ten voordele van het 2e pijler systeem zoals voorzien in artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst 2007-2008 en zijn enkel van toepassing op de werknemers onder contract op het ogenblik van ondertekening van de sector collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het 2e pijler systeem (WAP).4. Voor alle bedragen of bijdragen waarvan sprake in artikel 2, C), geldt dat deze berekend worden in verhouding tot de contractueel overeengekomen werkduur van iedere werknemer.5. Voor de ondernemingen die al een systeem van groepsverzekering hebben vóór de ondertekening van huidige overeenkomst voorzien de sociale partners een opting-out regel.Eveneens voorzien zij voor deze ondernemingen dat de modaliteiten van de stortingen van de bedragen waarvan sprake in punt 2 hierboven, zullen vastgelegd worden op hun eigen niveau. De totale bijdrage betaald door deze ondernemingen moet minstens gelijk zijn aan deze voorzien in de sectorbepaling. 6. De storting van de patronale bijdragen zullen plaats vinden als volgt : 68 EUR op het ogenblik van de betalingen van de RSZ-bijdrage van het 3e trimester van ieder jaar (voor het eerst met de bijdrage van het 3e trimester 2009) en 68 EUR op het ogenblik van de betalingen van de RSZ-bijdrage van het 1ste trimester van het jaar dat volgt op het refertejaar (voor het eerst met de bijdrage van het 1e trimester 2010). D) Met ingang van 1 januari 2010 worden maaltijdcheques ingevoerd waarvan de werkgeversbijdrage 0,5 EUR per effectieve werkdag moet bedragen (iedere effectief aangevatte werkdag wordt beschouwd als een effectieve werkdag) Het betreft hier een recurrente maatregel.

De werkgeversbijdrage in de ondernemingen waar maaltijdcheques al uitgereikt worden wordt per 1 januari 2010 verhoogd met 0,5 EUR. Er zal hierover een specifieke sector collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten worden, conform aan de wettelijke bepalingen van toepassing. HOOFDSTUK III. - Tewerkstelling en welzijn

Art. 3.Brugpensioenen De collectieve arbeidsovereenkomst die het recht op uitkering ontleent op het sectoraal brugpensioen op 58 jaar wordt verlengd voor de periode van 1 januari 2009 tot 30 juni 2011 en de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het brugpensioenregime op 56 jaar voor de werknemers die aan de voorwaarden van nachtarbeid voldoen wordt verlengd voor de periode van 1 januari 2009 tot 31 december 2010. Deze rechten worden geopend mits voldaan is aan de voorwaarden (leeftijden en anciënniteitvoorwaarden) voorzien in het uitzonderlijke interprofessioneel akkoord 2009-2010 en door de wetgeving terzake.

Het geheel van brugpensioenregimes volgt de voorwaarden voorzien door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies.

Het recht op een aanvullende vergoeding voor brugpensioen toegekend aan werknemers die met brugpensioen gaan in het kader van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst, blijft ten laste van de laatste werkgever indien de werknemers hun activiteit hernemen als loontrekkende of als zelfstandige onder de voorwaarden en modaliteiten vastgelegd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 dat een regime van aanvullende vergoeding instelt voor bepaalde bejaarde werknemers, in geval van ontslag, en zoals gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies van 19 december 2006.

Art. 4.Risicogroepen Verderzetting van de betaling van de bijdrage van 0,15 pct. (0,10 + 0,05) ten bate van de vorming en tewerkstelling van de risicogroepen.

Het totaal van 0,15 pct. wordt gemeenschappelijk tussen Grafoc en Cefograf verdeeld volgens de verdeelsleutel beslist door de raad van bestuur van FOGRA VZW. In het kader van het koninklijk besluit van 1 oktober 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion Vedette inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 01/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007000889 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Burgemeester Thienpondtstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 01/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Gemeentelijk Stadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 01/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007000888 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Burgemeester A. Lambertsstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 01/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007000893 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het gemeentelijk stadion De Schalk inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 01/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Luc Varenne stadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden sluiten (Belgisch Staatsblad van 15 december 2007) komen de sociale partners overeen om, met het oog op de realisatie van de doelstellingen om 1,9 pct. van de globale loonmassa, de participatiegraad met 5 pct. te verhogen in 2009 en opnieuw met 5 pct. in 2010.

De sociale partners belasten FOGRA VZW om de opdrachten verder uit te voeren die haar waren toevertrouwd in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst 2007-2008.

Art. 5.Collectieve arbeidsovereenkomst vervoerkosten De collectieve arbeidsovereenkomst vervoerkosten van 19 april 2001 wordt vanaf 1 februari 2009 vervangen door een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, die aangepast is aan de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies van 20 februari 2009. Artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001 wordt in de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst vervangen door volgend artikel : "

Art. 8.Wanneer de werknemer buiten of op een straal van 5 km woont, en gebruik maakt van een privé-transportmiddel, wordt de dagelijkse tussenkomst van de werkgever vastgesteld conform aan de tabel die opgenomen is in de bijlage van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 (artikel 11), gedeeld door 21. Deze forfaitaire bijdragen, geldig op 1 februari 2009, zullen aangepast worden aan de evolutie van de (gewone) gezondheidsindex 2004 - december 2008 : 111,24 bij elke hernieuwing van de sectorale collectieve overeenkomst, en dit voor de eerste maal op 1 januari 2011."

Art. 6.Tijdskrediet - collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 Rekening houdend met de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 en meer in het bijzonder van het algemene recht op loopbaanvermindering met 1/5 voor de werknemers van 55 jaar en ouder, zullen zowel de werkgevers als de werknemers erover waken dat de verschillende uitvoeringsmodaliteiten van dit recht bekeken worden op het niveau van de onderneming, met de bedoeling een adequate organisatie en verdeling van de arbeidslast toe te laten.

De sociale partners moedigen de werknemers en de werkgevers aan om in gemeenschappelijk akkoord gebruik te maken van de veelvuldige mogelijkheden die collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 biedt.

Art. 7.Economische werkloosheid Met ingang van 1 janauri 2010, wanneer de werkgever een beroep wenst te doen op het systeem van volledige economische werkloosheid van 2 weken maximum (artikel 2, 1e alinea, van het koninklijk besluit van 29 februari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004200079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004200082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanvermindering, ter vervan type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004200099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van artikel 17 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 septem type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004200081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 betreffend type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004200152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996 betreffende type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004200326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 j type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004200087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de opleidings- en tewerkstellingsregelingen die georganiseerd type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004200098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de collectieve type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de wijziging van artikel 32 van de collectieve sluiten) zal de aanvullende vergoeding voor economische werkloosheid 5,33 EUR per dag economische werkloosheid bedragen (in plaats van 4,83 EUR) en dit op recurrente wijze.

Crisis maatregelen : Rekening houdend met de economische context en de maatregelen genomen door de regering en de sociale partners op intersectoraal niveau, in het kader van de relanceplannen en hoofdzakelijk in het kader van de aanvullende maatregelen op het gebied van tijdelijke werkloosheid, komen de sociale partners overeen dat, voor een bepaalde duur, de grens van 2 opeenvolgende volledige weken economische werkloosheid kan overschreden worden (om te komen tot maximum 4 weken, gevolgd door een week werken) en dit zo snel mogelijk na datum van ondertekening van de huidige overeenkomst tot 31 december 2010.

De werkgever die gebruik maakt van deze "crisismaatregel" en die dus voor eenzelfde werknemer de 2 opeenvolgende volledige weken van economische werkloosheid overschrijdt, moet de betrokken werknemer een aanvullende vergoeding van 6,57 EUR (in plaats van de 5,33 EUR) per werkloze dag en dit vanaf de 1e dag van economische werkloosheid die voor een langere periode dan 2 weken werd aangekondigd (cfr. aanzegging bij de RVA).

In het kader van het sectorale systeem van "terugroeping" tijdens een week van economische werkloosheid ( koninklijk besluit van 29 februari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004200079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004200082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanvermindering, ter vervan type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004200099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van artikel 17 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 septem type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004200081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 betreffend type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004200152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996 betreffende type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004200326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 j type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004200087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de opleidings- en tewerkstellingsregelingen die georganiseerd type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004200098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de collectieve type koninklijk besluit prom. 29/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de wijziging van artikel 32 van de collectieve sluiten, artikel 2 - 1e uitzondering), wordt de beperking tot "2 maal per kwartaal" geschrapt tot 31 december 2010.

Tijdens dezelfde periode (tot 31 december 2010), geven alle werkloosheidsdagen recht op een aanvullende vergoeding (afhankelijk van het gebruikte systeem) en worden ze gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie.

Ongeacht het systeem van economische werkloosheid, wordt de som van de vergoedingen (inbegrepen de werkloosheidsvergoeding) begrensd tot het netto jaarloon van de werknemer.

Rekening houdend met de vereisten van de productie zullen de werkgevers ervoor zorgen dat de perioden van economische werkloosheid verdeeld worden over alle werknemers, betrokken bij het gebrek aan werk, zodat de impact ervan op het individuele netto inkomen van iedere werknemer zoveel mogelijk beperkt wordt.

De sociale partners stellen alles in het werk opdat deze tijdelijke maatregelen zo vlug mogelijk kunnen toegepast worden.

Art. 8.De verhoging met 0,06 pct. van de patronale bijdrage, bestemd voor de betalingen van de syndicale premie, waarvan sprake in artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst 2007-2008 van 1 juni 2007 wordt verlengd voor een periode van 2 jaar. De bijdrage wordt dus gehandhaafd op 0,48 pct. In januari 2011 zullen de sociale partners de financiële situatie van het "Bijzonder Fonds" evalueren. In geval van financieel evenwicht zullen zij bepalen in welke mate deze verhoging kan verminderd worden.

Art. 9.De sociale partners zullen samenwerken met het oog op de actualisering van de functiebeschrijvingen (collectieve arbeidsovereenkomst lonen van 14 mei 1980). Met dit voornemen zullen zij gebruik maken van de werken uitgevoerd door Optimor.

Art. 10.Tewerkstelling voor mindervaliden Verwezen wordt naar de "beschikbare banen verbintenis" om welwillend de mogelijkheden te onderzoeken om werknemers die het slachtoffer zijn geworden van een arbeidsongeval, terug in te schakelen. De sociale partners bevelen aan om bij de aanwerving van gehandicapten gebruik te maken van de federale steunmaatregelen en de subsidies van de gewesten om de arbeidsposten aan te passen (VOP, AWIPH en PHAERE) teneinde de werkgelegenheid ten behoeve van mindervaliden, waar mogelijk, te bevorderen.

Art. 11.Beide partijen verbinden zich ertoe om gedurende de looptijd van deze overeenkomst de sociale vrede in de ondernemingen te handhaven.

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2009 en blijft van toepassing tot 31 december 2010, met uitzondering van de artikelen die er anders over beschikken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 mei 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010 Commentaar bij artikel 2, punt C (financiering van het systeem van 2e pijler) van de collectieve arbeidsovereenkomst 2009-2010 1e voorbeeld : een onderneming waar er vóór de collectieve arbeidsovereenkomst geen eigen regime gold : - Deze onderneming is vanaf 1 januari 2009 een bijdrage van 136 EUR verschuldigd aan het sectorieel systeem (totale werkgeverskost -> van dit bedrag worden alle kosten eigen aan het systeem afgehouden). 2e voorbeeld : een onderneming waar er vóór de collectieve arbeidsovereenkomst wel eigen regime is die reeds 200 EUR/jaar/werknemer stort -> totale werkgeverskost : - Deze onderneming verhoogt de bijdrage (in het eigen systeem) naar 336 EUR gedurende het jaar 2009 (200 + 136) en naar 268 EUR vanaf 1 januari 2010 en volgende (200 + 68) (Het betreft hier altijd bedragen -> totale werkgeverskost). 3e voorbeeld : een onderneming waar er vóór de collectieve arbeidsovereenkomst wel eigen regime is die reeds 50 EUR/jaar/werknemer stort -> totale werkgeverskost : - Deze onderneming verhoogt de bijdrage (in het eigen systeem) naar 186 EUR gedurende het jaar 2009 (50 + 136) en naar 136 EUR vanaf 1 januari 2010 en volgende (50 + 68 = 118, maar de collectieve arbeidsovereenkomst voorziet een minimum van 136 EUR vanaf 2009).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 mei 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^