Koninklijk Besluit van 19 november 2003
gepubliceerd op 02 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen toegekend aan de leden en de secretaris van de examencommissie van het vergelijkend wervingsexamen voor de graad van attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009886
pub.
02/12/2003
prom.
19/11/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen toegekend aan de leden en de secretaris van de examencommissie van het vergelijkend wervingsexamen voor de graad van attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 285, vierde lid, vervangen bij de wet van 13 februari 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juni 1999, 18 januari 2000 en 4 december 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 maart 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 24 juni 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 10 juli 2002;

Gelet op het protocol nr. 255 houdende de besluiten van de onderhandelingen van Sectorcomité III - Justitie, op datum van 16 oktober 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de wet, die de organisatie van het vergelijkend wervingsexamen voor de graad van attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie heeft toevertrouwd aan dit hof, op 1 maart 2003 in werking is getreden;

Overwegende dat een openstaande plaats van attaché de goede werking van de dienst in het gedrang brengt en het bijgevolg noodzakelijk is om onverwijld een vergelijkend wervingsexamen te organiseren;

Overwegende dat met het oog daarop de bedragen van de toelagen en vergoedingen die toegekend worden aan de leden en de secretaris van de jury van dit vergelijkend examen moeten bepaald worden;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de prestaties verricht in het kader van de organisatie van een vergelijkend wervingsexamen voor de graad van attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie, worden toegekend : 1° een uurtoelage van 37,19 EUR aan de leden van de examencommissie die titularis zijn van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt;2° een uurtoelage van 61,98 EUR aan de in 1° niet vermelde leden van de examencommissie;3° een uurtoelage van 14,80 EUR aan de secretaris van de examencommissie. De toelagen bedoeld in het eerste lid, 1° en 3°, worden toegekend voor zover de prestaties buiten de normale diensturen verricht worden.

Het bedrag van de toelage bedoeld in het eerste lid, 3°, valt onder de mobiliteitsregeling die van toepassing is op de wedden van het rijkspersoneel. Het is aan het spilindexcijfer 138,01 gekoppeld.

Art. 2.De verbetering van schriftelijke gedeelten wordt bezoldigd tegen een bedrag van 24,79 EUR per werk.

Art. 3.Wanneer de leden van de examencommissie zich moeten verplaatsen om hun opdracht te vervullen, hebben zij recht op terugbetaling : 1° van hun reiskosten berekend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten;2° van hun verblijfskosten.Uit dien hoofde wordt hun een dagelijkse forfaitaire vergoeding toegekend onder dezelfde voorwaarden als die bepaald bij het koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der ministeries.

De leden van de examencommissie hebben recht op de vergoedingen bepaald voor de categorie waartoe de rangen 10 en 13 behoren, tenzij zij aanspraak kunnen maken op de vergoedingen voor de categorie waartoe de rangen 15 tot 17 behoren krachtens de gelijkstellingen zoals bepaald door de Minister van Justitie.

Indien de examens op een zaterdag, een zondag of op een wettelijke feestdag plaatshebben, wordt de woonplaats geacht de administratieve standplaats te zijn.

Art. 4.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten, worden de woorden « 282, 283 en 285 » vervangen door de woorden « 282 en 283 ».

Art. 5.Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 november 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^