Koninklijk Besluit van 19 november 2004
gepubliceerd op 17 januari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022966
pub.
17/01/2005
prom.
19/11/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2004. - Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen door de wet van 22 juli 1993 en gewijzigd door de wet van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, 5°, hersteld bij het koninklijk besluit van 5 september 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, 3°, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 mei 1976 en 5 september 2002 en 4°, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april 1995 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, en op artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 mei 1976 en de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van de ambtenaren van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen, gewijzigd bij de koninklijke van 28 september 2003, 25 april 2004 en 3 augustus 2004;

Gelet op het advies van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op het advies van de afgevaardigde van de Minister van Begroting, gegeven op 2 juli 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 29 juli 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 16 oktober 2003;

Gelet op het protocol van 6 augustus 2004 van het Sectorcomité XIII;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de hervorming tot doel heeft de federale overheidsdienst om te vormen tot een dynamische organisatie die niet alleen een betere dienstverlening aan de gebruiker beoogt maar ook een betere werkgever wil zijn;

Overwegende dat een radicale verandering van de oriëntatie in het personeelsbeleid één van de peilers is van de genoemde hervorming en dat de modernisering van de loopbanen van de rijksambtenaren hiervan een essentieel element uit maakt;

Overwegende dat de hervorming van de bijzondere loopbanen van het personeel bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen zo vlug mogelijk moet worden gerealiseerd, gebaseerd op de bepalingen van het voornoemd koninklijk besluit van 5 september 2002;

Op de voordracht van Onze minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Integratie van de bijzondere loopbaan van niveau 2+ in niveau B

Artikel 1.De volgende graden worden in niveau 2+ geschrapt bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen : - in rang 26 : financieel controleur; - in rang 28 : eerstaanwezend financieel controleur.

Art. 2.§ 1. De ambtenaren die op 1 oktober 2002 titularis zijn van één van de geschrapte graden die hierna opgenomen zijn in de linkerkolom, worden ambtshalve benoemd in de graad die in de rechterkolom voorkomt : Financieel controleur Eerstaanwezend financieel controleur . . . . .

Financieel deskundige § 2. Voor de berekening van de graadanciënniteit van de ambtenaren benoemd krachtens § 1, worden de diensten gepresteerd in de geschrapte graden waarvan zij titularis waren of, desgevallend, in de twee geschrapte graden van de loopbaan waarvan zij titularis zijn geweest, in aanmerking genomen.

De anciënniteit verkregen in niveau 2+ wordt geacht verkregen te zijn in niveau B.

Art. 3.§ 1. De in artikel 2, § 1, bedoelde ambtenaren worden ingeschaald in de weddenschalen verbonden aan hun nieuwe graad overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage. § 2. De door deze ambtenaren verworven geldelijke anciënniteit wordt geacht verworven te zijn in de nieuwe weddenschaal. § 3. In afwijking van § 1 kunnen de ambtenaren ambtshalve benoemd in de graad van financieel deskundige, voorheen bekleed met de geschrapte graad van financieel controleur en voorheen begunstigde van de weddenschaal 26K, het voordeel van de volgende weddenschaal behouden : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 2/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Kl. 23 j. - N.B. - G.A.) § 4. De ambtenaren voorheen bekleed met de geschrapte graad van financieel controleur en voorheen begunstigde van de weddenschaal 26C, bekomen automatisch, wanneer zij negen jaar graadanciënniteit hebben, de volgende weddenschaal : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 2/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Kl. 23 j. - N.B. - G.A.) De ambtenaren bedoeld in het vorige lid, die geslaagd zijn voor een competentiemeting, bekomen de competentietoelage onder de voorwaarden gesteld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden. § 5. De ambtenaren voorheen bekleed met de geschrapte graad van financieel controleur en voorheen begunstigde van de weddenschaal 26K kunnen deelnemen aan competentiemeting 2. § 6. De ambtenaren voorheen bekleed met de geschrapte graad van financieel controleur en voorheen begunstigde van de weddenschaal 26K, die ten minste twaalf jaar graadanciënniteit hebben op 1 oktober 2002, bekomen, wanneer zij geslaagd zijn voor competentiemeting 2, de weddenschaal BF2 zodra ze achttien jaar graadanciënniteit hebben.

De niet-geslaagden bekomen, indien zij achtien jaar graadanciënniteit hebben, de weddenschaal 28H opgenomen in bijlage 7 bij het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen.

Deze ambtenaren kunnen deelnemen aan competentiemeting 2. HOOFDSTUK II. - Integratie van de gemene loopbaan van niveau 3 in niveau D

Art. 4.§ 1. De ambtenaren die titularis waren van een geschrapte gemene graad en die begunstigde zijn van een bijzondere weddenschaal, worden ingeschaald in de weddenschaal verbonden aan hun nieuwe graad overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage. § 2. De geldelijke anciënniteit die verworven is door deze ambtenaren wordt geacht verworven te zijn in de nieuwe weddenschaal.

Art. 5.In afwijking van artikel 4, § 1, behouden de ambtenaren ambtshalve benoemd in de graad van administratief medewerker, voorheen met de geschrapte gemene graad van klerk en voorheen, bij wijze van overgangsmaatregel, begunstigde van de hierna vermelde weddenschaal, het voordeel van deze weddenschaal : 15.512,79 - 20.766,23 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Kl. 18 j. - N.D. - G.A.) HOOFDSTUK III. - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van de ambtenaren van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Art. 6.De artikelen 1 tot 4 van het koninklijk besluit van 23 juni 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van de ambtenaren van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen worden opgeheven. HOOFDSTUK IV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Art. 7.Worden opgeheven in het koninklijk besluit van 23 juni 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen : 1° de artikelen 6 en 7;2° de artikelen 8 en 9;3° het artikel 10, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 2001;4° het artikel 11. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van : 1° de bepalingen die de overgang verzekeren van niveau 3 naar niveau D, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2002;2° de bepalingen die de overgang verzekeren van niveau 2+ naar niveau B, die uitwerking hebben met ingang van 1 oktober 2002.

Art. 9.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 november 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 19 novembre 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^