Koninklijk Besluit van 19 september 2001
gepubliceerd op 08 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2001 houdende ontslag en benoeming van leden van de Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut vo

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022728
pub.
08/11/2001
prom.
19/09/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2001 houdende ontslag en benoeming van leden van de Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 27, gewijzigd bij de wetten van 25 januari 1999 en 24 december 1999 en op artikel 28, § 1, gewijzigd bij de wetten van 25 januari 1999, 24 december 1999 en 12 augustus 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 50, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 september 1997 en 19 april 1999 en op artikel 52;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997;

Gelet op de voordracht van kandidaten door een verzekeringsinstelling;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 juni 2001 houdende ontslag en benoeming van leden van de Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, worden de woorden « Mevr. De Groof, V., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid » vervangen door de woorden « Mevr. De Groof, V., in de hoedanigheid van werkend lid ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden « Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van voornoemde raad » vervangen door de woorden « Wordt benoemd tot werkend lid van voornoemde raad ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 juli 2001.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 september 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^