Koninklijk Besluit van 19 september 2007
gepubliceerd op 05 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toepassing van het kaderakkoord 2006-2009 voor de non-prof

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012543
pub.
05/10/2007
prom.
19/09/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toepassing van het kaderakkoord 2006-2009 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap - van toepassing op "Equipes SOS enfants" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toepassing van het kaderakkoord 2006-2009 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap - van toepassing op "Equipes SOS enfants".

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 september 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2006 Toepassing van het kaderakkoord 2006-2009 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap - van toepassing op "Equipes SOS enfants" (Overeenkomst geregistreerd op 26 februari 2007 onder het nummer 82044/CO/305)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle "SOS enfants" diensten (hierna "diensten" genoemd) die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap in het kader van het decreet van 12 mei 2004 en die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, evenals op al hun bezoldigde werknemers, mannelijke of vrouwelijke, arbeiders of bedienden.

Ze beoogt de toepassing van het akkoord 2006-2009 voor de non-profitsector voor de sectoren van de Franstalige Gemeenschap.

Art. 2.De nieuwe middelen die beschikbaar zullen worden voor de jaren 2006 tot 2009, worden gebruikt voor een verhoging van de loonschalen in drie fasen : - op 1 november 2006 voor de overgang van 96,5 pct. naar 97,1 pct. van de loonschalen van toepassing in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen; - op 1 januari 2008 voor de overgang van 97,1 pct. naar 98 pct. van de loonschalen van toepassing in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen; - op 1 januari 2009 overgang van 98 pct. naar 98,8 pct. van de loonschalen van toepassing in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen.

Art. 3.Op deze basis dienen voor de werknemers met de titel van secretaris, sociale assistent, jurist, psycholoog, huisarts en arts-specialist, vanaf 1 november 2006 de minimumloonschalen toegepast worden voor de diensten die vermeld staan in de bijlage bij deze overeenkomst, met respectievelijk volgende codes : Sociale assistenten : 1.55-1.61-1.77 Juristen-Psychologen : 1.80 Secretarissen : 1.39 Artsen : 1.91 Artsen specialisten : 1.98

Art. 4.De diensten die kunnen bewijzen dat de middelen die hun werden toegekend door de Franse Gemeenschap niet voldoende zijn om de nieuwe loonschalen te dekken, kunnen vragen dat het genot van de voordelen die door deze collectieve arbeidsovereenkomst toegekend worden geheel of gedeeltelijk uitgesteld zou worden tot de middelen die nodig zijn om die te realiseren gegarandeerd zijn.

De mogelijkheid en de toepassingsvoorwaarden van dit uitstel zullen behandeld worden in, een door het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten aan te duiden en uit de representatieve partners uit de sector samengesteld ad hoc comité.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 november 2006 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Ze kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd per aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten gericht aangetekend schrijven, mits een vooropzeg van zes maand.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 september 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^