Koninklijk Besluit van 19 september 2014
gepubliceerd op 05 december 2014
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de opleiding en vorming ten voordele van de risicogroepen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014205404
pub.
05/12/2014
prom.
19/09/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de opleiding en vorming ten voordele van de risicogroepen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de vezelcement;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de opleiding en vorming ten voordele van de risicogroepen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 september 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de vezelcement Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013 Opleiding en vorming ten voordele van de risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 28 oktober 2013 onder het nummer 117635/CO/106.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement (PSC 106.03).

Onder "werknemers" wordt verstaan : arbeiders en arbeidsters.

Zij is gesloten in toepassing van afdeling 1 van hoofdstuk VIII van titel XIII van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad van 28 december 2006) en het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, 4e lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2.In toepassing van de artikelen 6 en 8bis van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1988 en 7 maart 1989, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1989, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 maart 1990 en gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 1993, kan in 2013 en 2014, het "Sociaal Fonds voor de vezelcement" in samenwerking met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA) en "Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM)", initiatieven nemen met betrekking tot de opleiding en vorming, scholing en omscholing van risicogroepen. Deze opleidingen kunnen ook door andere dan voormelde erkende vormingsinstituten uitgevoerd worden.

Art. 3.Onder "risicogroepen" wordt bedoeld : 1. de laaggeschoolde werklozen en langdurig werklozen, de gehandicapten, de deeltijds leerplichtigen, de herintreders, de leefloontrekkers en de laaggeschoolde werknemers (geen houder van een getuigschrift hoger secundair onderwijs);2. de werklozen of laaggeschoolde werknemers die geconfronteerd worden met een ontslag, herstructurering of de invoering van nieuwe technologieën;3. de werklozen op wie een inschakelingparcours van toepassing is;4. allochtone werknemers en werkzoekenden.

Art. 4.De middelen ten laste van de werkgevers waarover het fonds beschikt bedragen jaarlijks 0,10 pct. van het volledige loon van hun werknemers zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor de werknemers. Ze kunnen uitsluitend worden aangewend voor de onder artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde initiatieven.

Art. 4bis.Om van de startbaanverplichting van de wet van 24 december 1999 sectoraal vrijgesteld te worden, worden de vormingsmiddelen, waarvan sprake in artikel 4, verhoogd met 0,05 pct. tot 0,15 pct..

Art. 5.Jaarlijks wordt een evaluatieverslag en financieel overzicht neergelegd op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg tegen uiterlijk 1 juli van respectievelijk 2014 en 2015. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013 en treedt buiten werking op 31 december 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 september 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^