Koninklijk Besluit van 19 september 2019
gepubliceerd op 10 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019014825
pub.
10/10/2019
prom.
19/09/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014825

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


19 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers in 2018


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 36sexies, ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg type wet prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de rechten van de patiënt sluiten en gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op de voorstellen van de Nationale Commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, gedaan op 14 juin 2018 en 18 oktober 2018;

Gelet op de adviezen van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 27 juni 2018 en 28 november 2018, Gelet op de adviezen van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 2 juli 2018 en 3 december 2018;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 juli 2018 en 23 januari 2019;

Gelet op de akkoordbevindingen van de Minister van Begroting van 3 juli 2019;

Gelet op adviezen 66.421 en 66.422 van de Raad van State, gegeven op 20 augustus 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit besluit bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten waaronder de tandheelkundigen een tegemoetkoming van het RIZIV kan krijgen in de kosten verbonden aan het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers voor het jaar 2018. HOOFDSTUK 2. - Definities

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° tandheelkundige: de tandheelkundige die kandidaat-houder of houder is van een tandheelkundige beroepstitel en beschikt over een RIZIV-nummer;2° premiejaar: het kalenderjaar 2018 waarvoor de tegemoetkoming toegekend wordt;3° telematicapremie 2016: de premie toegekend volgens de voorwaarden van het koninklijk besluit van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017010993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica sluiten tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers in 2016;4° telematicapremie 2017: de premie toegekend volgens de voorwaarden van het koninklijk besluit van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017040908 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica sluiten tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers in 2017, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018;5° Recip-e: het systeem voor het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen en verstrekkingen beheerd door de vereniging "Recip-E vzw";6° MyCareNet: het elektronisch netwerk bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling sluiten tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling;7° eHealth-platform: de openbare instelling met rechts-persoonlijkheid opgericht door de wet van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform sluiten houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform;8° eHealthBox: de eHealthBox is een beveiligde elektronische brievenbus die iedere zorgverlener gratis tot zijn of haar beschikking krijgt.Via de eHealthBox kunnen zorgverstrekkers op een beveiligde manier vertrouwelijke medische gegevens elektronisch met elkaar uitwisselen. Het systeem is ontwikkeld door het e-Health-platform. HOOFDSTUK 3. - Toekenningsvoorwaarden Afdeling 1. - Voorwaarden inzake de effectieve activiteit als

tandheelkundige

Art. 3.§ 1. Enkel de tandheelkundige die gedurende het volledige of een deel van het premiejaar effectief een activiteit uitoefent in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met uitzondering van de activiteit uitgevoerd binnen de instellingen bedoeld in de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen gecoördineerd op 10 juli 2008, komt voor de jaarlijkse tegemoetkoming in aanmerking. § 2. Voor de tandheelkundige die op 1 januari van het premiejaar gedurende 5 jaar of meer beschikte over een RIZIV-nummer voorbehouden voor de erkende tandheelkundige, geldt als bijkomende voorwaarde dat er gedurende het premiejaar minimum 300 verstrekkingen tandverzorging werden geboekt in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Afdeling 2. - Voorwaarden inzake het effectief gebruik van telematica

en het elektronisch beheer van medische dossiers

Art. 4.§ 1. Voor het premiejaar, moeten de tandheelkundigen die de telematicapremie niet behaald hebben in 2016 of in 2017, de volgende gebruiksdrempels behalen: 1° De tandheelkundige maakt via zijn software gebruik van de dienst MyCareNet voor de raadpleging van de verzekerbaarheid van de patiënten.De tandheelkundige moet minstens één raadpleging van de verzekerbaarheid uitvoeren tijdens het premiejaar; 2° De tandheelkundige maakt via zijn software gebruik van de dienst MyCareNet voor de raadpleging van de tarieven van de patiënten.De tandheelkundige moet minstens één raadpleging van de tarieven uitvoeren tijdens het premiejaar; 3° De tandheelkundige maakt via zijn software gebruik van de dienst MyCareNet voor het elektronisch factureren.Gedurende het premiejaar, moet de tandheelkundige die minstens 100 verstrekkingen via de derdebetalersregeling in rekening heeft gebracht in het premiejaar, minstens 20 % van de verstrekkingen elektronisch hebben gefactureerd; 4° De tandheelkundige maakt via zijn software gebruik van de dienst MyCareNet voor de raadpleging van het GMD-recht van de patiënt.De tandheelkundige moet minstens één raadpleging van het GMD-recht van een patiënt uitvoeren tijdens het premiejaar; 5° De tandheelkundige maakt via zijn software gebruik van de eHealthbox.De tandheelkundige moet minstens één bericht downloaden gedurende het tweede semester van het premiejaar ; 6° De tandheelkundige maakt gebruik van de dienst Recip-e voor het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen en maakt tijdens het premiejaar minstens een voorschrift over van een door de verzekering voor geneeskundige verzorging terugbetaald geneesmiddel via Recip-e. § 2. Voor het premiejaar, moeten de tandheelkundigen die de telematicapremie behaald hebben in 2016 of in 2017, de volgende gebruiksdrempels behalen: 1° De tandheelkundige maakt via zijn software gebruik van de dienst MyCareNet voor de raadpleging van de verzekerbaarheid van de patiënten.De tandheelkundige moet minstens één raadpleging uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in het premiejaar; 2° De tandheelkundige maakt via zijn software gebruik van de dienst MyCareNet voor de raadpleging van de tarieven van de patiënten.De tandheelkundige moet minstens één raadpleging van de tarieven uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in het premiejaar; 3° De tandheelkundige maakt via zijn software gebruik van de dienst MyCareNet voor het elektronisch factureren.Gedurende het premiejaar, moet de tandheelkundige die minstens 100 verstrekkingen via de derdebetalersregeling in rekening heeft gebracht in het premiejaar, minstens 20 % van die verstrekkingen elektronisch hebben gefactureerd; 4° De tandheelkundige maakt via zijn software gebruik van de dienst MyCareNet voor de raadpleging van het GMD-recht van de patiënt.De tandheelkundige moet minstens één raadpleging van het GMD-recht van de patiënt uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in het premiejaar; 5° De tandheelkundige maakt via zijn software gebruik van de eHealthbox.De tandheelkundige moet minstens één bericht downloaden gedurende het tweede semester van het premiejaar ; 6° De tandheelkundige maakt gebruik van de dienst Recip-e voor het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen en maakt gedurende het premiejaar minstens 80 % van zijn voorschriften van geneesmiddelen via zijn software over met gebruik van de toepassing Recip-e.Voor de berekening van dit percentage wordt enkel rekening gehouden met de voorschriften van geneesmiddelen die door de verzekering voor geneeskundige verzorging worden terugbetaald; § 3. De tandheelkundige die de telematicapremie in 2016 of in 2017 niet verkregen heeft moet tijdens het premiejaar minstens vier gebruiksdrempels behalen, waarvan de criteria bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, 2° en 6° verplicht zijn. De tandheelkundige die de telematicapremie in 2016 of in 2017 behaald heeft moet tijdens het premiejaar minstens vier gebruiksdrempels behalen, waarvan de criteria bedoeld in artikel 4, § 2, 1°, 2° en 6° verplicht zijn. HOOFDSTUK 4. - Bedrag van de tegemoetkoming

Art. 5.De tegemoetkoming voor de premie 2018 bedraagt 800 euro. HOOFDSTUK 5. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 6.Voor het bekomen van de tegemoetkoming dient de tandheelkundige een aanvraag tot tegemoetkoming in bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, die volgende elementen bevat: 1° Het premiejaar waarvoor hij de tegemoetkoming vraagt;2° Het rekeningnummer waarop de tegemoetkoming moet gestort worden;

Art. 7.Op straffe van verval moet de aanvraag bedoeld in artikel 6, uiterlijk op 31 oktober van het jaar volgend op het premiejaar aan de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV overgemaakt worden, volgens de modaliteiten gepubliceerd op voornoemde website van dit Instituut. De aanvraag wordt elektronisch ingediend via een door het RIZIV ter beschikking gestelde webtoepassing. De Dienst voor geneeskundige verzorging verifieert of aan alle voorwaarden is voldaan.

Art. 8.De gegevens die toelaten na te gaan of de tandheelkundige de in artikel 4 bedoelde minimumdrempels bereikt, worden aangeleverd via de in artikel 4 § 1 en § 2 vermelde diensten.

Art. 9.De tandheelkundige die voor een tegemoetkoming in aanmerking komt, wordt betaald uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op het premiejaar.

Art. 10.De tandheelkundige heeft de mogelijkheid om de in artikel 7 bedoelde beslissing te betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV volgens de modaliteiten gepubliceerd op voornoemde website van het RIZIV, op straffe van onontvankelijkheid binnen de zestig dagen te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving van de beslissing. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 11.Dit besluit is van toepassing voor het premiejaar 2018.

Art. 12.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 september 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^