Koninklijk Besluit van 20 april 2005
gepubliceerd op 07 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende het organigram van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2005011354
pub.
07/09/2005
prom.
20/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2005. - Koninklijk besluit houdende het organigram van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, inzonderheid op artikel 26, 2de lid;

Gelet op het voorstel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het Instituut omvat negen diensten, namelijk zes verticale diensten en drie horizontale diensten : - de Dienst Markteconomische Analyse Telecom; - de Dienst Internationale Relaties Telecom; - de Dienst Post; - de Dienst Controle, Publieke Dienst, Consumenten, Universele Dienst Telecom; - de Dienst Juridische Aspecten Telecom; - de Dienst Technologie, Telecom- en Radiogebruik; - de Dienst Personeel; - de Dienst IT en Vertalers en - de Dienst Budget en Logistiek.

Art. 2.De heer Eric Van Heesvelde, voorzitter van de Raad, is bevoegd voor : - algemene coördinatie van het beleid van het Instituut, vertegenwoordiging van het Instituut, beheersplan, externe communicatie, coördinatie van de ondersteunende diensten IT/Vertalers, personeel en vorming, begroting, facturatie en logistiek.

Art. 3.Mevr. Catherine Rutten, lid van de Raad is bevoegd voor : - de Dienst Markteconomische Analyse Telecom : alle economische aspecten inzake telecommunicatie, inclusief tarieven publieke dienst (marktanalyse, SMP, tarieven, kostmodellen, berekening van de UD kosten, statistieken), toegang en interconnectie (BRIO, BROBA, BRUO); - de Dienst Internationale Relaties Telecom : coördinatie van de werkzaamheden op de ERG, IRG, Europese instellingen, ITU, WTO, CEPT; - de Dienst Budget en Logistiek : budget van het BIPT, boekhouding (inning van de inkomsten en beheer van de uitgaven), aankoopdienst, uitrusting.

Art. 4.De heer Georges Denef, lid van de Raad, is bevoegd voor : - de Dienst Post : strategie, juridische en economische aspecten, controle van de naleving van de wetgeving (vergunningen, universele dienst, kwaliteitsnormen, tarieven) en van het beheerscontract van De Post, internationale instellingen inzake post; - de Dienst Controle, Publieke Dienst, Consumenten, Universele Dienst Telecom : controle van het frequentiegebruik (incl. radio's in de FM band), van de uitstralingsnormen (attesten), storingen, controle van de verplichtingen inzake universele dienst en van het beheerscontract van Belgacom, inlichtingen inzake universele dienst, e-security team, Comixtelec, relaties met consumentenorganisaties, bescherming van de consumentenrechten, uitvoering van de tapwetgeving en nooddiensten; - de Dienst IT en Vertalers : beheer en aankoop van IT apparatuur en softwaren, intern netwerkbeheer en ontwikkeling van software, vertaling van de documenten (FR-NL-D-ENG).

Art. 5.De heer Michel Van Bellinghen, lid van de Raad, is bevoegd voor : - de Dienst Juridische Aspecten Telecom : reglementair kader inzake telecommunicatie en radiocommunicatie, algemene juridische ondersteuning aan de andere diensten, geschillen, verzoening, internationale verdragen, bescherming van de privacy, ethische commissie (exclusief Post); - de Dienst Technologie, Telecom- en Radiogebruik : coördinatie van het spectrum (internationaal en nationaal), internationale organisatie inzake radiocommunicatie, beheer frequentieplan, informatisering, controle van apparatuur en notificaties volgens RTTE richtlijn, (internationale) standaardisatie, toekenning van de vergunningen inzake radiocommunicatie en van de vergunningen inzake spraaktelefonie en vaste netwerken en aangiftes van telecommunicatiediensten, beheer van het nummeringsplan, domeinnamen, nummeroverdraagbaarheid, gebruik van de nummers; - de Dienst Personeel : personeelsstatuut BIPT, sectorcomité, opleiding en vorming.

Art. 6.Onze Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^