Koninklijk Besluit van 20 december 1999
gepubliceerd op 03 maart 2000
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor de psychiatrische ziekenhuisdiensten

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022009
pub.
03/03/2000
prom.
20/12/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor de psychiatrische ziekenhuisdiensten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid artikel 23;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor de psychiatrische ziekenhuisdiensten;

Gelet op de vraag van de minister van Volksgezondheid en Pensioenen aan de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen van 2 april 1998 om een advies;

Overwegende dat de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen op heden nog geen advies heeft uitgebracht over de voorgelegde vraag;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat, rekening houdend met de noodzakelijke rechtszekerheid, een programmatie onverwijld moet vastgelegd worden voor de psychogeriatrische diensten in psychiatrische ziekenhuizen, om de ziekenhuizen die over dergelijke diensten beschikken te kunnen inlichten over de mogelijkheid ze binnen het passend juridisch kader te laten programmeren;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 11 mei 1999 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 april 1999;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Sociale Zaken, en op advies van Onze in raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor de psychiatrische ziekenhuisdiensten wordt aangevuld met de volgende bepaling : « 4. Gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie, kenletter Sp psychogeriatrische aandoeningen : 0,07 bedden per 1.000 inwoners ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^