Koninklijk Besluit van 20 december 2000
gepubliceerd op 14 februari 2001

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden

bron
ministerie van financien
numac
2001003064
pub.
14/02/2001
prom.
20/12/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat wij de eer hebben voor te leggen aan Uw handtekening heeft tot doel de vervanging, in artikel 1, § 2, c) van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden, van de verwijzing naar "Morgan Guaranty Trust Company of New York, vestiging Brussel" in een verwijzing naar "Euroclear Bank N.V. ».

Het Euroclear systeem wordt sedert 1968 beheerd door het Brussels bijkantoor van Morgan Guaranty Trust Company of New York. Dit systeem behoort echter toe aan de vennootschap naar Engels recht Euroclear Clearance System Plc.

Krachtens een overeenkomst gedagtekend op 1 januari 2000, is Morgan Guaranty Trust Company of New York overeengekomen met Euroclear Clearance System Plc en met diens dochteronderneming, de vennootschap naar Belgisch recht Euroclear Clearance Sytem C.V., dat het beheer van het Euroclear systeem zal overgenomen worden door deze laatste en dat deze hiervoor zal omgevormd worden in een kredietinstelling naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap genaamd Euroclear Bank.

De omvorming van Euroclear System C.V. in een naamloze vennootschap werd beslist bij besluit van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van 15 mei 2000. Diezelfde bijzonder algemene vergadering heeft beslist om, met ingang op het ogenblik dat de vennootschap zal erkend zijn als kredietinstelling door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, de maatschappelijke benaming in "Euroclear Bank" te wijzigen en, met ingang op diezelfde datum, de andere vereiste statutaire wijzigingen voor de erkenning van het statuut van kredietinstelling in België aan te nemen.

Euroclear Bank N.V. zal de verrichtingen verbonden aan het beheer van het Euroclear systeem effectief overnemen op 31 december 2000, om 23 uur, middels de overdracht van rechten en verplichtingen die voortkomen uit deze verrichtingen.

Artikel 1, § 2, c) van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden verwijst naar "Morgan Guaranty Trust Company of New York, vestiging Brussel, in haar hoedanigheid van beheerder van het Euroclearstelsel".

Teneinde Euroclear Bank toe te laten het Euroclear systeem te beheren van zodra Morgan Guaranty Trust Company of New York de rechten en verplichtingen die voortkomen uit de verrichtingen verbonden aan het beheer van het systeem heeft overgedragen, is het aangewezen de voormelde verwijzing naar Morgan Guaranty Trust Company of New York te wijzigen in een verwijzing naar Euroclear Bank N.V. met ingang op de datum van de overdracht.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Advies 31.040/2 van de afdeling wetgeving van de Raad van State De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede kamer, op 14 december 2000 door de Minister van Financiën, binnen een termijn van ten hoogste drie dagen, verzocht hem van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit « tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden », heeft op 18 december 2000 het volgende advies gegeven : Bij het ontwerp zijn geen opmerkingen te maken.

De kamer was samengesteld uit de heren : Y. Kreins, staatsraad, voorzitter, P. Lienardy, P. Quertainmont, staatsraden, J. van Compernolle, assessor, Mevr. B. Vigneron, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer J. Regnier, eerste auditeur-afdelingshoofd. De nota van het Coördinatiebureau werd opgesteld door de heer P. Brouwers, referendaris.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer P. Lienardy.

De griffier, B. Vigneron.

De voorzitter, Y. Kreins.

20 DECEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, inzonderheid artikel 3 en artikel 4, lid 3, 1°, zoals gewijzigd bij artikel 30 van de wet van 6 augustus 1993 en de wet van 15 juli 1998;

Gelet op de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, voor het laatst gewijzigd door de wet van 30 oktober 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 26 november 1998 en van 28 april 1999;

Gelet op het gemotiveerd verzoek om spoedbehandeling, om in verschillende wet- en reglementeerde teksten de verwijzing naar de Morgan Guaranty Trust Company of New York te vervangen door de verwijzing naar de Euroclear Bank N.V. simultaan met de overdracht, op 31 december 2000 om 23 uur, door de Morgan Guaranty Trust Company of New York, van haar rechten en plichten voortvloeiend uit de transacties verbonden aan het beheer van het Euroclear-systeem.

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 18 december 2000, met toepassing van artikel 84, alinea 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van Onze Minister van Financiën;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, § 2, c, van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden wordt gewijzigd door : « Euroclear Bank N.V., in haar hoedanigheid van beheerder van het Euroclear systeem".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 31 december 2000, om 23 uur.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^