Koninklijk Besluit van 20 december 2001
gepubliceerd op 05 februari 2002

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de wi

bron
ministerie van financien
numac
2002003011
pub.
05/02/2002
prom.
20/12/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen en de sociale programmatie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2000 pub. 09/06/2001 numac 2001003251 bron ministerie van financien Wet houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 - Errata sluiten houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 2.18.11;

Gelet op de wet van 27 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/07/2001 pub. 14/05/2002 numac 2001003399 bron ministerie van financien Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsplan 2001 sluiten houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001021275 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten en het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van de Regering of van een college van een Gemeenschap of een Gewest, inzonderheid op artikel 14;

Overwegende dat op het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 een niet-gesplitst provisioneel krediet is ingeschreven ten belope van 1 266,1 miljoen frank, bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen en de sociale programmatie;

Overwegende dat binnen voormeld provisioneel krediet een bedrag van 86 miljoen frank is uitgetrokken voor de betaling van de bezoldigingen aan de voorzitters en de managers van de Federale Overheidsdiensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting en van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt een bedrag van 8,5 miljoen frank overgedragen van het niet-gesplitst krediet op het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 onder de basisallocatie 60.10.01.03 en bestemd tot het dekken van allerlei uitgaven voortvloeiend uit de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen en de sociale programmatie, naar het programma 01-0 werking van het kabinet van de Eerste Minister van de sectie 11 - Diensten van de Eerste Minister, enerzijds, en het bestaansmiddelenprogramma 40-0 van dezelfde sectie, anderzijds.

Art. 2.Dit bedrag wordt gevoegd bij de kredieten die voor het begrotingsjaar 2001 op de betrokken programma's zijn uitgetrokken onder de basisallocaties 11/01.01.11.02 en 11/40.01.11.03, voor respectievelijk 6,2 en 2,3 miljoen frank.

Art. 3.Onze Minister van Begroting en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^