Koninklijk Besluit van 20 december 2002
gepubliceerd op 28 december 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energie-besparende uitgaven in een woning

bron
ministerie van financien
numac
2002003558
pub.
28/12/2002
prom.
20/12/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energie-besparende uitgaven in een woning (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 14524, ingevoegd door de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 september 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 15 oktober 2002;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op de voorafgaande kennisgeving aan de Europese Commissie van 22 november 2002;

Gelet op het advies 34.274/2 van de Raad van State, gegeven op 4 december 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In hoofdstuk I van het KB/WIB 92 wordt een afdeling XXVsepties ingevoegd die luidt als volgt : « Afdeling XXVsepties - Vermindering voor energiebesparende uitgaven (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 14524)

Art. 6311.§ 1. De in artikel 14524 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 opgesomde uitgaven, worden slechts in aanmerking genomen voor de in dat artikel vermelde belastingvermindering indien de daarmee verband houdende werken voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° de werken die aan de basis liggen van de uitgaven bedoeld in artikel 14524, eerste lid, 1° tot 6°, van hetzelfde Wetboek, moeten worden uitgevoerd door een persoon die op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst voor de uit te voeren werken als aannemer geregistreerd is overeenkomstig artikel 401 van het genoemde Wetboek. Wat de vervanging van oude stookketels betreft, komen enkel de volgende types van installatie in aanmerking : - condenserende ketel; - stookketel op hout; - installatie met warmtepomp; - installatie met een systeem van microwarmte-krachtkoppeling.

De hiervoren bedoelde aannemer waarborgt bovendien de gelijkvormigheid van de werken op de grondslag van de elementen die in bijlage IIbis zijn opgenomen.

Te dien einde moet de door de geregistreerde aannemer uitgereikte factuur of de bijlage ervan : a) de woning aangeven waar de werken worden uitgevoerd;b) desnoods, de verdeling van de kosten van de werken volgens hun aard opgeven tussen : - de werken die zijn vermeld in artikel 14524, eerste lid, 1° tot 3°, van het genoemde Wetboek; - de werken die zijn vermeld in artikel 14524, eerste lid, 4° tot 6°, van hetzelfde Wetboek en - de andere werken; c) de volgende formule bevatten : « Verklaring met toepassing van artikel 6311 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel 14524 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Ik, ondergetekende ..., bevestig dat : - ... (per maatregel de vermeldingen overnemen die worden opgelegd door bijlage IIbis van het KB/WIB 92) - .... .... (datum) .... (naam) .... (handtekening). »; 2° de werkzaamheden die aan de basis liggen van de uitgaven voor een energie-audit van de woning bedoeld in artikel 14524, eerste lid, 7°, van hetzelfde Wetboek, moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke gewestelijke wetgeving. § 2. De belastingplichtige die het voordeel vermeld in artikel 14524 van het genoemde Wetboek aanvraagt, moet bij zijn aangifte in de inkomstenbelastingen van het betrokken belastbare tijdperk het origineel of een door hem eensluidend verklaarde fotokopie toevoegen van : - de facturen betreffende de werken die aan de basis liggen van de uitgaven die zijn vermeld in artikel 14524, eerste lid, van hetzelfde Wetboek; - het betalingsbewijs van de bedragen die voorkomen op die facturen.

Art. 2.Artikel 1 treedt in werking vanaf aanslagjaar 2004.

Voor de aanslagjaren 2004 tot 2007 komen de lage temperatuurketels eveneens in aanmerking voor de vervanging van oude stookketels die is bedoeld in artikel 6311, § 1, 1°, tweede lid, van het KB/WIB 92, voor zover aan de andere voorwaarden van dat artikel is voldaan.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad . Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992.

Wet van 10 augustus 2001, Belgisch Staatsblad van 20 september 2001.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Bijlage bij het koninklijk besluit van 20 december 2002 Bijlage II bis van het KB/WIB 92 van 20 december 2002 Verplichte vermeldingen die moeten voorkomen op de factuur betreffende de uitgaven die in artikel 14524 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 opgesomd zijn met het oog op een rationeler energiegebruik in een woning (KB/WIB 92, artikel 6311).

Maatregel 1 : Vervanging van oude stookketels A. Met betrekking tot de oude stookketels : de geregistreerde aannemer bevestigt dat hij de oude stookketel vervangt en vermeldt de beschikbare kenmerken van de oude stookketel (merk, type en serienummer van het toestel);

B. Met betrekking tot de nieuwe verwarmingsinstallaties : de geregistreerde aannemer bevestigt dat op de nieuwe installaties bedoeld in artikel 6311, § 1, 1°, tweede lid, KB/WIB 92 het EG-kenmerk is aangebracht en dat zij in overeenstemming zijn met het koninklijk besluit van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels.

Bovendien bevestigt hij dat de schoorsteen in overeenstemming is met het nieuwe systeem van de verwarming.

Voor de stookketels op hout bevestigt de geregistreerde aannemer dat : - deze stookketels beantwoorden aan de Europese norm EN 12809; - zij automatisch worden geladen en uitsluitend hout, niet behandeld samengedrukt hout of turf als brandstof gebruiken; - het rendement van de ketel bij nominaal nuttig vermogen ten minste 60 % bedraagt in overeenstemming met de rendementseisen die zijn opgenomen in de norm EN 303-5.

Voor de warmtepompen bevestigt de geregistreerde aannemer dat de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk is aan 3.

Maatregel 2 : Installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie De geregistreerde aannemer bevestigt dat : - de oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden; - de hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 60° ten opzichte van de horizon ligt; - de aangewende techniek toelaat om een eventueel probleem van legionellose te vermijden.

Maatregel 3 : Plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie De geregistreerde aannemer bevestigt dat : a) de kenmerken van de modules beantwoorden aan de volgende vereisten : - voor « kristallijne modellen », wordt de norm IEC 61215 vereist, alsook een minimum rendement van 12 %; voor de « dunne-filmmodules » wordt de norm IEC 61646 vereist, alsook een minimum rendement van 7 %; b) het minimum rendement voor de omvormers hoger ligt dan 88 % voor de autonome systemen en 91 % voor de netgekoppelde systemen;c) de oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden en dat de hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 60° ten opzichte van de horizon ligt. Maatregel 4 : Plaatsing van dubbele beglazing De geregistreerde aannemer bevestigt dat de globale geleidingscoëfficiënt K van het venster (raamwerk + beglazing), berekend volgens de vereenvoudigde formules van de geldende norm (NBN B 62), lager ligt dan of gelijk is aan 2,0 watt per vierkante meter Kelvin.

Maatregel 5 : Isolatie van daken De geregistreerde aannemer bevestigt dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter dan 2,5 vierkante meter Kelvin per watt.

Maatregel 6 : Plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling De geregistreerde aannemer bevestigt dat hij thermostatische kranen of een klokthermostaat, eventueel met inbegrip van een externe sonde, heeft geplaatst met het oog op de warmteregeling van een installatie van centrale verwarming.

Wanneer in de woning noch thermostatische kranen noch een warmteregeling aanwezig zijn, bevestigt de geregistreerde aannemer, bij de plaatsing ervan, dat de twee soorten werken zijn uitgevoerd.

Gezien om te worden bijgevoegd bij ons besluit van 20 december 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^