Koninklijk Besluit van 20 december 2007
gepubliceerd op 22 januari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2007002132
pub.
22/01/2008
prom.
20/12/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de wet van van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 5ter, hersteld bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 augustus 1973, 13 september 1979, 26 januari 1984, 13 juli 1987, 25 november 1993, 14 september 1994, 17 maart 1995, 31 maart 1995, 10 april 1995, 6 februari 1997, 15 september 1997, 19 november 1998, 26 april 1999, 13 mei 1999, 18 oktober 2001, 5 september 2002, 14 oktober 2002, 4 augustus 2004, 10 augustus 2005, 6 oktober 2005, 16 maart 2006, 12 juni 2006 en 22 november 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, inzonderheid op artikel 21, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 juli 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 16 februari 2007;

Gelet op het protocol nr. 587 van 27 maart 2007 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op advies van de Raad van State, nr. 42.807/3, gegeven op 24 mei 2007 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In uitvoering van artikel 5ter van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, hersteld bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004, worden de functies van niveau A ingedeeld in een vakklasse overeenkomstig de tabel gevoegd in bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Artikel 3, § 1, 20°, van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, opgeheven bij het koninklijk belsuit van 25 november 1993, wordt hersteld in de volgende lezing : « 20° Het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A; ».

Art. 3.De vergelijkende selecties en de procedures inzake bevordering of mobiliteit die lopend zijn op de inwerkingtredingsdatum van dit besluit worden verder gezet op basis van de functies die naar gelang het geval voorkomen in het selectiebericht of in de bekendmaking van de vacante betrekking.

Gegeven te Brussel, 20 december 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, C. DUPONT

Bijlage 1 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A. ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, C. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^