Koninklijk Besluit van 20 december 2007
gepubliceerd op 24 januari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2005 houdende benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter in de raden van beroep ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Person

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2007002185
pub.
24/01/2008
prom.
20/12/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2005 houdende benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter in de raden van beroep ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie en bij de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 82, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 januari 1987, 12 november 1990, 21 november 1991, 4 maart 1993 en 5 september 2002, artikel 83bis, eerste lid, 1° en 4°, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 januari 1987, 12 november 1990, 21 november 1991, 4 maart 1993 en 5 september 2002, en artikel 84, §§ 1, 2, 2bis en 5, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 1969, 1 augustus 1975, 21 januari 1987, 12 november 1990, 4 maart 1993, 31 maart 1995, 16 november 2001 en 5 september 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Justitie, gegeven op 3 oktober 2007;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, § 2, wordt, na het derde streepje, de bepaling vervangen als volgt: « - in de afdeling belast met de beroepen van ambtenaren van het Duitse taalstelsel : de heer Rudolf Lennertz, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, C. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^