Koninklijk Besluit van 20 december 2011
gepubliceerd op 15 maart 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, van de interdepartementale provisie ingeschreven op het programma 03-41-1 van de algemene uitg

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2012003089
pub.
15/03/2012
prom.
20/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, van de interdepartementale provisie ingeschreven op het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerlei uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 mei 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 2.03.2;

Overwegende dat op het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011, een provisioneel vastleggingskrediet van 512.445.000,00 euro en een provisioneel vereffeningskrediet van 509.027.000,00 euro zijn ingeschreven, onder meer bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen;

Overwegende dat op de sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten;

Overwegende dat de bovenvermelde FOD een schadevergoeding en gerechtskosten moet betalen en dat een laattijdige betaling nalatigheidsinteresten kan veroorzaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggings- en een vereffeningskrediet van 4.817.000,00 euro wordt afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.01) van de wet houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011, en wordt toegevoegd aan basisallocatie 25.54.02.34.41.01.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^