Koninklijk Besluit van 20 december 2019
gepubliceerd op 01 april 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 6, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019042978
pub.
01/04/2020
prom.
20/12/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042978

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 6, van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen strekt er toe nadere invulling te geven aan de categorieën van gegevens bedoeld in artikel 5, §§ 1 tot 5 van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank (verder: de wet). Het gaat met andere woorden over het nader bepalen van de persoonsgegevens die worden verwerkt in de gegevensbank "Sidis Suite" bedoeld in artikel 3 van de wet.

De wetgever koos er in artikel 5 van de wet voor om de omschrijving van de categorieën van gegevens niet volledig te enten op de omschrijvingen zoals gebruikt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of in de door de Gegevensbeschermingsautoriteit of diens rechtsvoorganger ontwikkelde overzichten van gegevenscategorieën; hij koos daarentegen voor een terminologie die nauwer aansluit bij de concrete inhoud van de gegevens die worden verwerkt in Sidis Suite en dus bij de penitentiaire realiteit en het penitentiaire jargon. Deze keuze werd doorgetrokken bij de redactie van voorliggend ontwerp. Dit verslag dient dan ook in eerste instantie om - voor zover nodig - bijkomende duiding te geven bij wat precies bedoeld wordt met de gebruikte omschrijvingen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) bracht advies uit bij dit ontwerp van koninklijk besluit met advies nr. 147/2019 van 4 september 2019.

Artikelsgewijze bespreking.

Artikel 1 behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 2 bevat de opsomming van de gegevens die met betrekking tot de gedetineerden worden verwerkt. Het ontwerp werd aangepast aan de opmerking onder randnummer 6 van het advies van de GBA in de zin dat het niet-limitatieve karakter van de opsommingen werd geschrapt, en deze nu dus te lezen zijn als een exhaustieve opsomming van de in Sidis Suite verwerkte gegevens.

Artikel 2, § 1, geeft nadere invulling aan de categorie "identificatiegegevens" van de gedetineerden. De meeste subcategorieën behoeven geen nadere toelichting. Wat de subcategorie 5° "unieke identificatienummers" betreft, kan worden opgemerkt dat hiermee alle identificatienummers worden bedoeld die, voor zover beschikbaar, in Sidis Suite worden geregistreerd en dat daaronder dus ook de interne, binnen de penitentiaire administratie aangemaakte identificatienummers worden bedoeld. Voor het uniek, dactyloscopisch referentienummer (het zgn. AFIS-nummer) kan worden verduidelijkt dat dit afkomstig is van de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie en dat dit door de penitentiaire administratie verkregen wordt overeenkomstig en op grond van de bepalingen van het Koninklijk besluit van 11 maart 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019011166 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie met het oogmerk bij te dragen type koninklijk besluit prom. 11/03/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019042502 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie met het oogmerk bij te dragen sluiten betreffende de nadere regels voor de rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie met het oogmerk bij te dragen tot de unieke identificatie van gedetineerden. Met de "gesproken taal" en de "administratieve taal" bedoeld in 7°, wordt respectievelijk de taal bedoeld die de gedetineerde effectief spreekt, en de taal van het strafuitvoeringsdossier (één van de drie officiële landstalen). Op het vlak van de betrouwbaarheid van de gegevens, kan wat de identificatiegegevens bedoeld in 1°, 2°, 3°, 4°, 5° (rijksregisternummer) en 8° (plaats van inschrijving in het bevolkingsregister) betreft, worden opgemerkt dat deze gegevens, voor zover de gedetineerde ingeschreven is in het Rijksregister, met een zekere regelmaat worden `gesynchroniseerd' met de overeenstemmende gegevens van het Rijksregister. Ingevolge het advies van de GBA (randnummer 8.) werd de formulering van het identificatienummer van de sociale zekerheid (waarmee bedoeld wordt het rijksregisternummer of het zgn. `bisnummer') in lijn gebracht met de formulering zoals gebruikt in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Artikel 2, § 2, geeft invulling aan de categorie "gerechtelijke gegevens" van de gedetineerde. De essentie van de gegevensverwerking door de penitentiaire administratie bestaat uiteraard in de verwerking van gerechtelijke gegevens, meer bepaald gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten zoals bedoeld in artikel 10 van de AVG en, uiteraard, het gegeven van de detentie op zich. De subcategorieën opgesomd in het ontwerp hebben in wezen alle betrekking op de onderliggende, juridische grond van de detentie. Met "alle informatie aangaande de opsluitingstitel(s) met onder meer vermelding van de aan die titel(s) ten grondslag liggen strafbepalingen" (2° ) wordt de informatie geviseerd zoals deze, in de huidige voorstelling van zaken, middels de zgn. `opsluitingsfiche' wordt samengevat. Met de subcategorie 3° ("afschriften van stukken uit het strafrechtelijk dossier") wordt o.m. bedoeld: afschriften van vonnissen en arresten, van de uiteenzetting van de feiten door het openbaar ministerie, van verslagen van gerechtsdeskundigen,...

Artikel 2, § 3, geeft invulling aan de categorie "gegevens betreffende de interne rechtspositie". De opsomming onder deze categorie wijkt enigszins af van de andere opsommingen, in de zin dat hier, ter specificering van de soorten gegevens die onder deze categorie worden verwerkt, niet wordt verwezen naar (subcategorieën van) de gegevens zelf, maar naar de aspecten van de interne rechtspositie in het kader waarvan de gegevens worden verwerkt; in bepaalde gevallen wordt ter verduidelijking een voorbeeld of samenvatting tussen haakjes geplaatst. De idee van deze paragraaf is dat alle gegevens die rechtstreeks relevant zijn voor het beheer van de diverse aspecten van de interne rechtspositie van de gedetineerde (en dus voor het naleven van de bepalingen van de basis wet van 12 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 bron federale overheidsdienst justitie Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden sluiten betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden) door de penitentiaire administratie kunnen worden verwerkt. Een andere belangrijke opmerking met betrekking tot deze paragraaf, is dat verschillende van de opgesomde aspecten van de interne rechtspositie (met name de "telefonie", "activiteiten", "individuele rekening", "voorwerpen", "kantine", "controle- en veiligheidsmaatregel en de tuchtprocedure) op vandaag formeel en ICT-technisch gezien niet als zodanig binnen de gegevensbank Sidis Suite worden verwerkt; ze worden hier echter wel vermeld omdat het gegevensverwerkingen betreft die gebeuren met het oog op de finaliteit zoals omschreven in artikel 3 van de wet en omdat niet uit te sluiten valt dat het ene of het andere aspect in de toekomst toch wordt geïntegreerd in de gegevensbank. Tot slot, worden er aspecten van de interne rechtspositie vermeld (individueel detentieplan, klachtenrecht) die op vandaag überhaupt nog geen aanleiding geven tot gegevensverwerking, maar die dat in de toekomst wel zullen doen; deze bepalingen zijn dus toekomstgericht te lezen. Wat de notie "individueel detentieplan" betreft, vroeg de GBA (randnummer 8) om dit begrip van een definitie te voorzien, voor zover deze term niet reeds in andere regelgeving gedefinieerd wordt. Welnu, hoewel het begrip niet is opgenomen in de lijst met definities van artikel 2 van de Basis wet van 12 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 bron federale overheidsdienst justitie Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden sluiten betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, legt met name artikel 38 van die Basiswet in heel duidelijke termen de inhoud vast van het individueel detentieplan. Om die reden wordt het niet nodig geacht het begrip in dit ontwerp van een specifieke definitie te voorzien.

Met subcategorie 1° (`inrichting van verblijf en verblijfsruimte') wordt uiteraard de gevangenis bedoeld waar de gedetineerde verblijft, en dit tot op het niveau van de cel (met inbegrip van de historiek).

Ook de informatie aangaande de eventuele celgenoten, en de relevante feitelijke of juridische kenmerken van de gedetineerde in functie van de toewijzing van een cel (bijvoorbeeld het gegeven roker te zijn of niet, het gegeven op secreet te staan,...) kan hieronder worden begrepen. Ook tijdelijke `externe' verplaatsingen (naar het ziekenhuis of de rechtbank) worden onder deze rubriek geregistreerd. Voor het overige is de meest gedetailleerde registratie te vinden bij subcategorie 2° "contacten met de buitenwereld" en meer bepaald onder het "bezoek". Onder deze rubriek wordt bijgehouden welke personen een bezoektoelating genieten en wanneer zij op bezoek kwamen (zie ook artikel 3 voor de opsomming van de gegevens die van die bezoekers worden geregistreerd). Voor de telefoniegegevens, die, zoals gezegd, niet als zodanig binnen de applicatie Sidis Suite worden geregistreerd, kon worden verwezen naar het Koninklijk besluit van 8 april 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011009292 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene bepalingen van de titels III en V van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type koninklijk besluit prom. 08/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011009293 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene bepalingen van titel VII van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden sluiten, aangezien in dat besluit reeds gedetailleerd wordt opgesomd welke gegevens voor welke doeleinden worden verwerkt. Tot slot verdient de subcategorie "risicobeheer" misschien nog wat verduidelijking. Dit moet ruim worden begrepen. Hiermee worden alle gegevens bedoeld die relevant zijn voor het beheer van de interne en de externe veiligheid, met inbegrip van het (door de politiediensten uit te voeren) transport van gedetineerden. Zoals tussen haakjes toegelicht, kan het gaan om beschrijvingen van fysieke of psychische eigenschappen of toestanden, gedragingen, bepaalde vaardigheden of kennis, bedreigingen, te nemen maatregelen,... Ook opvolging van radicalisering en extremisme kadert in dit verband. Het spreekt voor zich dat in de context van een gevangenis het belang van de registratie van dergelijke gegevens een groot gewicht heeft, het is echter onmogelijk een uitputtende opsomming te geven van dergelijke gegevens.

Artikel 2, § 4, geeft invulling aan de categorie "gegevens aangaande de externe rechtspositie". Onder deze categorie worden alle subcategorieën van gegevens verstaan, of ze nu bestaan in documentvorm of in de vorm van gestructureerde gegevens, die verband houden met de uitvoering van de straf of de maatregel buiten de gevangenis. Op basis van de onder 4° ("datum, uur en reden van het tijdelijk verlaten en de (niet-)terugkeer naar de inrichting") bedoelde gegevens, kan op een gegeven ogenblik in real time de aan- of afwezigheid van de gedetineerde in de inrichting worden vastgesteld, en kan ook de historiek daarvan worden gereconstrueerd. Onder 8° ("gegevens aangaande het verblijfsstatuut en de verwijderingsmodaliteiten van de gedetineerde vreemdeling") moeten de gegevens worden begrepen zoals deze door de Dienst Vreemdelingenzaken zelf rechtstreeks, middels het hem door artikel 8, § 1, van de wet toegekende schrijfrecht in Sidis Suite, worden geregistreerd en bijgewerkt. Onder 9° ("verblijfsadres en andere relevante contactgegevens in het kader van de uitvoering van een strafuitvoeringsmodaliteit") wordt o.m. ook het Gsm-nummer van de veroordeelde begrepen. De overige subcategorieën behoeven geen nadere toelichting.

Artikel 2, § 5, viseert het elektronisch medisch dossier. Dit dossier wordt uiteraard beheerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en is volledig afgeschermd van de overige gegevens bedoeld in dit ontwerp.

Artikel 3 betreft de gegevens van het in de gevangenis verblijvende kind van een gedetineerde, en behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 4 betreft de gegevens die met betrekking tot de bezoekers van gedetineerden (bedoeld in artikel 59 van de Basiswet) worden verwerkt.

Met de subcategorie 4° van paragraaf 2 ("beschrijving van voor de organisatie van het bezoek relevante fysieke eigenschappen of toestanden, gedragingen, incidenten,...") wordt gedoeld op de gegevens die, onder meer op basis van voorgaande bezoeken, worden bijgehouden en die relevant zijn voor de praktische organisatie van de (navolgende) bezoeken, of voor het beoordelen van een risico voor de orde of de veiligheid verbonden aan het bezoek.

De artikelen 5 en 6 van dit besluit behoeven geen nadere toelichting.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Justitie, K. GEENS

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 66.707/1 van 5 december 2019 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot uitvoering van artikel 5, § 6, van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank' Op 13 november 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot uitvoering van artikel 5, § 6, van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank'.

Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 5 december 2019. De kamer was samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, Chantal BAMPS en Wouter PAS, staatsraden, Michel TISON en Johan PUT, assessoren, en Wim GEURTS, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Frédéric VANNESTE, eerste auditeur.

Het advies is gegeven op 5 december 2019.

Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van verordeningen noodzakelijk is.

Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich beperkt tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

Dat onderzoek geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

DE GRIFFIER Wim GEURTS DE VOORZITTER Marnix VAN DAMME

20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 6, van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, artikel 5, § 6;

Gelet op het advies nr. 147/2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 4 september 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 oktober 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 23 oktober 2019;

Gelet op het advies nr. 66.707/1 van de Raad van State, gegeven op 5 december 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder "de wet": de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank.

Art. 2.§ 1. Onder de identificatiegegevens bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, van de wet worden volgende gegevens begrepen: 1° familienaam, voorna(a)m(en), eventuele alias(sen);2° geboortedatum, plaats en land van geboorte;3° nationaliteit(en);4° geslacht;5° unieke identificatienummers, namelijk: - het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid: - het interne identificatienummer toegekend door de penitentiaire administratie; - het dossiernummer bij de Dienst Vreemdelingenzaken; - het uniek dactyloscopisch referentienummer (AFIS-nummer); 6° burgerlijke staat;7° gesproken taal, administratieve taal;8° adres van inschrijving in het bevolkingsregister, het verblijfsadres;9° familiale gegevens, met name de naam van vader, moeder, echtgenoot of wettelijk samenwonende partner en het aantal kinderen;10° biometrische identificatiegegevens zoals de vingerafdruk en een foto van het aangezicht. § 2. Onder de gerechtelijke gegevens bedoeld in artikel 5, § 1, 2°, van de wet worden volgende gegevens begrepen: 1° alle informatie aangaande de opsluitingstitel(s) met onder meer vermelding van de aan die titel(s) ten grondslag liggende strafbepalingen;2° afschriften van stukken uit het strafrechtelijk dossier;3° uittreksel uit het strafregister. § 3. Onder de gegevens bedoeld in artikel 5, § 1, 3°, van de wet worden gegevens betreffende volgende aspecten van de interne rechtspositie begrepen: 1° inrichting van verblijf en verblijfsruimte;2° contacten met de buitenwereld, met name de gegevens inzake het bezoek (identificatiegegevens van de toegelaten bezoekers en historiek van de bezoeken) en de telefoniegegevens zoals bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit van 8 april 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011009292 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene bepalingen van de titels III en V van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type koninklijk besluit prom. 08/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011009293 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene bepalingen van titel VII van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden sluiten tot bepaling van de datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene bepalingen van de titels III en V van de basis wet van 12 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 bron federale overheidsdienst justitie Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden sluiten betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden;3° individueel detentieplan;4° activiteiten, met name de in de gevangenis verrichte arbeid en vormingsactiviteiten;5° individuele rekening (financiële transacties);6° bezit van voorwerpen (inventarissen van in bezit gelaten, in bewaring genomen en in beslag genomen voorwerpen);7° beheer van de kantine ;8° voeding (toepasselijke voedingsregime) ;9° beheer van controle- en veiligheidsmaatregelen en tuchtprocedures;10° beheer van klachtenrecht; 11° risicobeheer (beschrijvingen van fysieke of psychische eigenschappen of toestanden, vaardigheden, gedragingen, incidenten,...) . § 4. Onder de gegevens aangaande de externe rechtspositie bedoeld in artikel 5, § 1, 4°, van de wet worden volgende gegevens begrepen: 1° overzicht van de detentieperiodes;2° datum en uur van de aanhouding;3° datum, uur en plaats (inrichting) van opsluiting;4° datum, uur en reden van invrijheidstelling (afschrijvingscode);5° datum, uur en reden van het tijdelijk verlaten van en de (niet-)terugkeer naar de inrichting;6° primaire wettelijk statuut (verdachte, veroordeelde of geïnterneerde); 7° gegevens inzake de strafberekening (aan te rekenen voorhechtenissen, strafonderbrekingen, datum strafeinde, toelaatbaarheidsdata voor de diverse strafuitvoeringsmodaliteiten,...) ; 8° informatie en documenten betreffende de strafuitvoeringsmodaliteiten, modaliteiten van vervroegde invrijheidstelling of tussenstaatse overbrenging;9° gegevens aangaande het verblijfsstatuut en de verwijderingsmodaliteiten van de gedetineerde vreemdeling;10° verblijfsadres en andere relevante contactgegevens in het kader van de uitvoering van een strafuitvoeringsmodaliteit;11° opgegeven adres bij invrijheidstelling. § 5. Onder de gegevens bedoeld in artikel 5, § 1, 5°, van de wet worden volgende gegevens begrepen: alle gegevens die een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg aanbrengt in het elektronisch medisch dossier van de betrokken gedetineerde met betrekking tot de ondernomen acties om de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand van de gedetineerde te bevorderen, te behouden of te herstellen.

Art. 3.§ 1. Onder de identificatiegegevens bedoeld in artikel 5, § 2, 1°, van de wet worden volgende gegevens begrepen: 1° familienaam, voorna(a)m(en);2° geboortedatum, geboorteplaats en land van geboorte;3° geslacht;4° nationaliteit(en);5° het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. § 2. Onder de gegevens bedoeld in artikel 5, § 2, 2°, van de wet worden volgende gegevens begrepen: datum, uur en reden van het (tijdelijk) verlaten van en de terugkeer naar de inrichting.

Art. 4.§ 1. Onder de identificatiegegevens bedoeld in artikel 5, § 3, 1°, van de wet worden volgende gegevens begrepen: 1° familienaam, voorna(a)m(en);2° geboortedatum;3° geslacht;4° het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;5° postcode;6° relatie tot de gedetineerde;7° foto van het aangezicht. § 2. Onder de gegevens bedoeld in artikel 5, § 3, 2°, van de wet worden volgende gegevens begrepen: 1° plaats en type van het bezoek;2° datum, uur van aankomst en vertrek;3° bezochte gedetineerde; 4° beschrijvingen van voor de organisatie van het bezoek relevante fysieke eigenschappen of toestanden, gedragingen, incidenten,...

Art. 5.§ 1. Onder de identificatiegegevens bedoeld in artikel 5, § 4, 1°, van de wet worden volgende gegevens begrepen: 1° naam, voorna(a)m(en);2° geboortedatum;3° foto van het aangezicht. § 2. Onder de gegevens bedoeld in artikel 5, § 4, 2°, van de wet worden volgende gegevens begrepen: 1° plaats en type van het bezoek;2° datum, uur van aankomst en vertrek; 3 in voorkomend geval, kentekenplaat van de wagen waarmee de persoon de gevangenis betrad.

Art. 6.§ 1. Onder de identificatiegegevens en contactgegevens bedoeld in artikel 5, § 5, 1°, van de wet worden volgende gegevens begrepen: 1° familienaam, voorna(a)m(en);2° contactgegevens: adres, telefoonnummer. § 2. Onder de gegevens bedoeld in artikel 5, § 5, 2°, van de wet worden de gegevens begrepen die zijn opgenomen in de slachtofferverklaring en/of slachtofferfiche.

Art. 7.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2020-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^