Koninklijk Besluit van 20 december 2019
gepubliceerd op 31 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2019 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019042991
pub.
31/12/2019
prom.
20/12/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042991

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2019 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb te Uwer ondertekening voor te leggen, betreft de toekenning van een dotatie aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone om tussen te komen in de kosten voor de lokale politie gedurende het jaar 2019 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord dat op 13 september 2018 werd afgesloten en dat een vereenvoudiging van het premiestelsel beoogt, evenals enkele specifieke baremacorrecties op basis van een toetsing met vergelijkbare en intussen geëvolueerde functies binnen het federale openbare ambt.

De eerste maatregel als gevolg van het sectoraal akkoord is in werking getreden op 1 juli 2019 en betreft de verhoging van de loonschalen B4 en B5.

Bij de besluitvorming inzake het sectoraal akkoord in 2018, onder de Regering Michel I, werd afgesproken dat de federale overheid de budgettaire impact die de implementatie van het akkoord met zich meebrengt voor de lokale politiezones, zou beperken door de fiscale en sociale meerontvangsten op het federale niveau ten gevolge van de loonsverhogingen bij de lokale politie voorzien in het sectorale akkoord, onder de vorm van een dotatie toe te kennen aan de politiezones.

In het licht hiervan werden in 2018 ramingen gemaakt van de desbetreffende meerontvangsten en werd nog onder Regering Michel I een krediet voorzien bij de opmaak van de begroting van het jaar 2019 overeenkomstig de raming van de meerontvangsten op federaal niveau voor het jaar 2019, met name 4.500.000,00 EUR. Het ontslag van de Regering Michel I in december 2018 en het feit dat de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 niet werd aangenomen in het Parlement, doorkruisten echter de uitvoering van deze besluitvorming in 2019.

De huidige regering kan niet haar volle bevoegdheid uitoefenen en moet zich beperken tot de "lopende zaken". Wat de begroting voor het jaar 2019 betreft, werd de financie wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 sluiten voor het begrotingsjaar 2019 aangenomen die voorlopige kredieten toekent, gebaseerd op de laatst goedgekeurde begroting, zijnde 2018.

De precieze impact van deze feiten op het toekennen van een dotatie in het kader van het sectoraal akkoord, zoals afgesproken in 2018, werd pas duidelijk in de loop van het begrotingsjaar 2019, met andere woorden op een moment dat de begroting van de politiezones in volle uitvoering is.

Het niet toekennen van een dotatie voor het jaar 2019, ondanks de afspraken hieromtrent in 2018, zou bijgevolg het budgettaire evenwicht van de politiezones in gevaar brengen. Om te vermijden dat hierdoor de werking van de politiezones in het gedrang komt, wordt voor het jaar 2019 alsnog een totaalbedrag van 4.500.000,00 EUR ter beschikking gesteld aan de lokale politie.

De beslissing om deze dotatie toe te kennen aan de lokale politiezones, heeft enkel betrekking op het begrotingsjaar 2019.

Het totaalbedrag dat wordt toegekend voor het jaar 2019, wordt verhoudingsgewijs verdeeld onder de 185 politiezones op basis van het aantal personeelsleden die op datum van 30 juni 2019 per politiezone onder de loonschalen B4 en B5 vallen.

De cijfergegevens die voor deze verdeling werden gebruikt, zijn afkomstig van het Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (SSGPI) en werden ter bevestiging voorgelegd aan de politiezones.

De bedragen van de desbetreffende dotatie voor het jaar 2019 worden vermeld in bijlage.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2019 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018 FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, de artikelen 41bis en 41ter;

Gelet op de financie wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 sluiten voor het begrotingsjaar 2019;

Gelet op de wet van 1 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011060 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de Financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende aanpassing van de financie wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 sluiten voor het begrotingsjaar 2019;

Gelet op de wet van 27 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030253 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 27/02/2019 numac 2019040511 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 en bestemd tot het dekken van gerechts type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019040514 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 bestemd tot het dekken va sluiten houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041104 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden apri type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041110 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de sluiten houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030253 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/06/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019013375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr 432/1 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten, gesloten op 13 september 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 7 oktober 2019;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor het jaar 2019 wordt, binnen het beschikbare krediet van 4.500.000,00 EUR, een federale dotatie toegekend aan, naargelang het geval, de gemeente of de meergemeentepolitiezone in het kader van de kosten ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord gedurende het jaar 2019, zoals vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.De door dit besluit vastgestelde uitgaven worden aangerekend op de sectie 17 Federale Politie en Geïntegreerde Werking van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2019, Programma 90-1, Basisallocatie 11 43.51.12.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2019.

Art. 4.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

BIJLAGE bij het koninklijk besluit van 20 december 2019 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2019 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018.

Zone de police - Politiezone

MONTANT en euro BEDRAG in euro

5267

Genappe / Nivelles

14 311,39

5268

Braine-Le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize

9 955,75

5269

La Hulpe / Lasne / Rixensart

15 555,86

5270

Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-La-Ville / Walhain

8 711,28

5271

Wavre

9 955,75

5272

Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt

6 222,34

5273

Braine-l'Alleud

11 200,22

5274

Waterloo

9 955,75

5275

Ottignies-Louvain-La-Neuve

12 444,69

5276

Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies

18 044,80

5277

Liège

190 403,76

5278

Neupré / Seraing

38 578,53

5279

Herstal

14 311,39

5280

Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne

17 422,56

5281

Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé

29 245,02

5282

Flémalle

16 178,09

5283

Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz

29 245,02

5284

Ans / Saint-Nicolas

16 178,09

5285

Awans / Grâce-Hollogne

12 444,69

5286

Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme

20 533,73

5287

Jalhay / Spa / Theux

19 289,26

5288

Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt

21 778,20

5289

Dison / Pepinster / Verviers

39 823,00

5290

Lierneux / Malmédy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes

16 178,09

5291

Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith)

10 577,98

5292

Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren

16 178,09

5293

Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges

13 066,92

5294

Amay / Engis / Saint-Georges-Sur-Meuse / Verlaine / Villers-Le-Bouillet / Wanze

19 289,26

5295

Huy

20 533,73

5296

Anthisnes / Clavier / Comblain-Au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot

12 444,69

5297

Arlon / Attert / Habay / Martelange

9 333,51

5298

Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger

8 089,04

5299

Chiny / Etalle / Florenville / Meix-Devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton

8 089,04

5300

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm

38 578,53

5301

Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-Sur-Sûre

18 667,03

5302

Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin

16 178,09

5303

Namur

74 668,14

5304

Eghezée / Gembloux / La Bruyère

9 333,51

5305

Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey

21 155,97

5306

Floreffe / Fosse-La-Ville / Mettet / Profondeville

16 178,09

5307

Sambreville / Sombreffe

16 800,33

5308

Jemeppe-Sur-Sambre

8 711,28

5309

Florennes / Walcourt

7 466,81

5310

Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-Sur-Semois

11 200,22

5311

Couvin / Viroinval

14 311,39

5312

Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir

23 022,67

5313

Houyet / Rochefort

12 444,69

5314

Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze

14 933,62

5315

Cerfontaine / Doische / Philippeville

12 444,69

5316

Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai

42 311,94

5317

Mouscron

19 289,26

5318

Comines-Warneton

6 222,34

5319

Beloeil / Leuze-en-Hainaut

8 711,28

5320

Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq

7 466,81

5321

Bernissart / Péruwelz

8 711,28

5322

Ath

8 089,04

5323

Ellezelles / Flobecq / Frasnes-Lez-Anvaing / Lessines

11 822,45

5324

Mons / Quévy

41 067,47

5325

La Louvière

20 533,73

5326

Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly

16 800,33

5327

Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain

23 022,67

5328

Braine-Le-Comte / Ecaussinnes / Le Roeulx / Soignies

18 667,03

5329

Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain

13 066,92

5330

Charleroi

123 202,43

5331

Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes

15 555,86

5332

Anderlues / Binche

13 066,92

5333

Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-Le-Château

10 577,98

5334

Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance

9 333,51

5335

Chapelle-Lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe

16 178,09

5336

Courcelles / Fontaine l'Evêque

17 422,56

5337

Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles

16 178,09

5338

Gerpinnes / Ham-Sur-Heure-Nalinnes / Montigny-Le-Tilleul / Thuin

11 822,45

5339

Brussel / Elsene Bruxelles / Ixelles

303 650,44

5340

Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean

67 823,56

5341

Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst Anderlecht / Sint-Gilles / Forest

79 646,01

5342

Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort

54 134,40

5343

Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre

56 623,34

5344

Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-Ten-Node Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-Ten-Noode

104 535,39

5345

Antwerpen

331 028,76

5346

Zwijndrecht

6 222,34

5347

Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle

11 822,45

5348

Kapellen / Stabroek

15 555,86

5349

Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint

18 044,80

5350

Essen / Kalmthout / Wuustwezel

9 955,75

5351

Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem

15 555,86

5352

Brasschaat

12 444,69

5353

Schoten

6 844,57

5354

Ranst / Zandhoven

13 066,92

5355

Brecht / Malle / Schilde / Zoersel

21 778,20

5356

Bornem / Puurs-Sint-Amands

13 066,92

5359

Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver

23 644,91

5360

Lier

18 667,03

5361

Berlaar / Nijlen

6 844,57

5362

Heist-op-den-Berg

10 577,98

5363

Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel

15 555,86

5364

Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar

49 156,52

5365

Herselt / Hulshout / Westerlo

10 577,98

5366

Geel / Laakdal / Meerhout

23 022,67

5367

Arendonk / Ravels / Retie

9 333,51

5368

Balen / Dessel / Mol

23 644,91

5369

Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar

31 733,96

5371

Lommel

13 689,15

5372

Hamont-Achel / Pelt

13 689,15

5373

Beringen / Ham / Tessenderlo

21 778,20

5375

Heusden-Zolder

13 689,15

5376

Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden

19 911,50

5377

Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer

12 444,69

5379

Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen

8 089,04

5380

Herstappe / Tongeren

11 822,45

5381

Bilzen / Hoeselt / Riemst

13 689,15

5382

Voeren

4 355,64

5383

Dilsen-Stokkem / Maaseik

19 289,26

5388

Leuven

41 689,71

5389

Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge

14 311,39

5391

Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek

10 577,98

5393

Herent / Kortenberg

4 977,87

5394

Aarschot

10 577,98

5395

Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen

9 333,51

5396

Diest / Scherpenheuvel-Zichem

23 022,67

5399

Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo

10 577,98

5400

Zaventem

6 222,34

5401

Kraainem / Wezembeek-Oppem

6 222,34

5402

Hoeilaart / Overijse

6 222,34

5403

Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode

10 577,98

5405

Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen

16 178,09

5406

Dilbeek

6 844,57

5407

Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat

15 555,86

5408

Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel

18 667,03

5409

Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise

17 422,56

5410

Grimbergen

8 089,04

5411

Machelen / Vilvoorde

9 955,75

5412

Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst

6 844,57

5415

Gent

146 225,11

5416

Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate

9 955,75

5417

Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins

9 333,51

5418

Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele

15 555,86

5419

De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem

6 844,57

5421

Assenede / Evergem

9 955,75

5423

Aalter

8 089,04

5424

Maldegem

6 844,57

5425

Kluisbergen / Kruisem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem

18 667,03

5426

Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm

12 444,69

5427

Ronse

14 311,39

5428

Geraardsbergen / Lierde

11 200,22

5429

Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem

19 289,26

5432

Sint-Niklaas

29 867,25

5433

Kruibeke / Temse

10 577,98

5434

Lokeren

14 933,62

5435

Hamme / Waasmunster

14 933,62

5436

Berlare / Zele

11 200,22

5437

Buggenhout / Lebbeke

9 333,51

5438

Laarne / Wetteren / Wichelen

8 089,04

5439

Denderleeuw / Haaltert

6 844,57

5440

Aalst

41 689,71

5441

Erpe-Mere / Lede

13 066,92

5442

Ninove

12 444,69

5443

Dendermonde

16 178,09

5444

Brugge

65 956,85

5445

Blankenberge / Zuienkerke

14 311,39

5446

Damme / Knokke-Heist

26 756,08

5447

Beernem / Oostkamp / Zedelgem

12 444,69

5448

Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene

20 533,73

5449

Oostende

49 778,76

5450

Bredene / De Haan

9 955,75

5451

Middelkerke

6 844,57

5452

Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout

18 044,80

5453

Hooglede / Izegem / Roeselare

31 111,72

5454

Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke

8 711,28

5455

Ledegem / Menen / Wevelgem

31 111,72

5456

Kortrijk / Kuurne / Lendelede

31 111,72

5457

Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem

26 133,84

5458

Deerlijk / Harelbeke

7 466,81

5459

Alveringem / Lo-Reninge / Veurne

10 577,98

5460

Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark

11 822,45

5461

De Panne / Koksijde / Nieuwpoort

34 222,89

5462

Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke

44 800,88

5853

Lanaken / Maasmechelen

23 644,91

5904

Beveren / Sint-Gillis-Waas / Stekene

26 133,84

5905

Beersel / Halle / Sint-Pieters-Leeuw

22 400,44

5906

Mechelen / Willebroek

28 622,78

5907

Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek / Halen / Herk-de-Stad / Lummen

64 090,15

5908

Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee / Tervuren

10 577,98

5909

Genk / Zutendaal / As / Oudsbergen / Houthalen-Helchteren / Bocholt / Bree / Kinrooi

59 734,51

5910

Landen / Linter / Zoutleeuw / Hoegaarden / Tienen

23 022,67

5911

Deinze / Zulte / Lievegem

20 533,73

TOTAL - TOTAAL

4 499 999,01


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 december 2019 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2019 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018.

Gegeven te Brussel, 20 december 2019 PHILIPPE Par le Roi : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^