Koninklijk Besluit van 20 februari 2008
gepubliceerd op 19 maart 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de titel van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022142
pub.
19/03/2008
prom.
20/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de titel van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, inzonderheid op artikel 21, § 1;

Gelet op het advies van het algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering, gegeven op 27 januari 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 13 februari 2007;

Gelet op het advies van het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, gegeven op 25 mei 2007;

Gelet op het protocol van 10 juli 2007 van het Sectorcomité XX;

Gelet op het advies 43426/I/V van de Raad van State, gegeven op 2 augustus 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In afwijking van artikel 216, § 1, van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel, dragen de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, die voorheen bekleed waren met één van de geschrapte graden die hierna in kolom 1 zijn opgenomen en die op 1 december 2004 ambtshalve benoemd zijn in de klasse die in kolom 2 is opgenomen, de titel die hier tegenover is vermeld in kolom 3.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2004.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^