Koninklijk Besluit van 20 februari 2013
gepubliceerd op 11 juni 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het opleidingsCV

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012015
pub.
11/06/2013
prom.
20/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het opleidingsCV (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het opleidingsCV.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de metaalhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011 OpleidingsCV (Overeenkomst geregistreerd op 3 november 2011 onder het nummer 106731/CO/149.04) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Art. 2.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Voorwerp

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van artikel 15 van het nationaal akkoord 2011-2012 van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, geregistreerd onder het nummer 104537/CO/149.04 op 27 mei 2011. HOOFDSTUK III. - Model opleidingsCV

Art. 4.Het model van opleidingsCV bestaat uit 3 delen : - een handleiding; - een deel 1; - een deel 2.

Het model van opleidingsCV wordt opgenomen als bijlage van deze collectieve arbeidsovereenkomst en maakt er integraal deel van uit. HOOFDSTUK IV. - Deel 1 van het model opleidingsCV

Art. 5.In deel 1 houdt elke werkgever van elke arbeider de vanaf 1 april 2010 of vanaf zijn indiensttreding uitgeoefende functies en gevolgde professionele opleidingen in de onderneming bij, alsook, op vraag van de arbeider, de professionele opleidingen die vanaf 1 april 2010 of vanaf zijn indiensttreding op zijn eigen initiatief gevolgd worden.

Indien de functies onvoldoende duidelijk zijn, dient een beknopte omschrijving te worden gegeven van de inhoud van de betrokken functies.

Art. 6.Deel 1 wordt door de werkgever ingevuld en bijgehouden.

De arbeider heeft het recht om dit opleidingsCV in te zien. Hij kan zich hiervoor laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde of bij ontstentenis door de vakbondssecretaris. De arbeider heeft ook het recht om hierop verbeteringen te laten aanbrengen of aanvullingen te laten toevoegen, dit binnen een termijn van 3 maanden na overhandiging.

Voor de opleidingen op initiatief van de arbeider, kan de werkgever een bewijsstuk vragen voordat hij ze opneemt in deel 1.

Art. 7.Een afschrift van deel 1 wordt jaarlijks op een vast moment in overleg met de vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis zoals overeengekomen met de arbeiders (bijvoorbeeld tegelijkertijd met het overmaken van de fiscale fiche of de jaarlijkse loonstaat) aan de arbeider overhandigd, alsook bij zijn uitdiensttreding.

De originele attesten van opleidingen en certificaten, in het bezit van de werkgever, dienen te worden toegevoegd aan het opleidingsCV, en in geval van uitdiensttreding dienen deze ook te worden meegegeven aan de arbeider.

Art. 8.Deel 1 van het opleidingsCV kan zowel elektronisch als in een papieren versie worden bijgehouden door de werkgever

Art. 9.Op ondernemingsvlak kan een afwijkend model ontwikkeld worden.

De inhoud ervan moet echter minstens overeenstemmen met het model van opleidingsCV zoals vastgelegd in deze collectieve arbeidsovereenkomst.

De vakbondsafvaardiging heeft de bevoegdheid om deze overeenstemming met het sectoraal model na te gaan. Voor ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging kan de overeenstemming worden nagegaan door het paritair subcomité op vraag van één van de partijen. HOOFDSTUK V. - Deel 2 van het model opleidingsCV

Art. 10.In deel 2 kan de arbeider zelf de uitgeoefende functies en zijn gevolgde schoolse opleidingen en professionele opleidingen invullen van zowel vóór als 1 april 2010 en/of van vóór zijn indiensttreding (zowel formele als informele opleidingen, on the job training, bijscholingen, opleidingen gevolgd op eigen initiatief,...).

Art. 11.Deel 2 wordt door de arbeider ingevuld en bijgehouden Deel 2 wordt blanco éénmalig door de werkgever aan de arbeider overhandigd bij zijn indiensttreding. Voor de arbeiders die reeds in dienst zijn van de onderneming op 1 april 2010 wordt deel 2 blanco overhandigd, tegelijkertijd met de eerste overhandiging van het deel 1, zoals opgenomen in artikel 8 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK VI. - Handleiding bij het opleidingsCV

Art. 12.De handleiding wordt éénmalig door de werkgever aan de arbeider overhandigd bij zijn indiensttreding. Voor de arbeiders die reeds in dienst zijn van de onderneming op 1 april 2010 wordt de handleiding overhandigd, tegelijkertijd met de eerste overhandiging van het deel 1.

De handleiding kan op vraag van de arbeider op ieder moment worden ingezien of gedownload via de personeelsintranet van de onderneming, voor zover een dergelijke personeelsintranet voorzien is in de onderneming. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 13.Het opleidingsCV dient te worden beschouwd als een persoonlijk document en mag dus niet aan derden worden bezorgd, tenzij op initiatief van de arbeider.

Art. 14.Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 15, alinea 3 van het nationaal akkoord 2011-2012 van 19 mei 2011 en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 13 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zullen de sociale partners, binnen de raad van bestuur van Educam, de procedure voor gebruik en integratie van de opleidingsCV in de database waarvan sprake in artikel 8.2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011 betreffende de vorming bepalen.

Art. 15.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en geldt voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd, ten vroegste vanaf 1 april 2014, met een opzegging van zes maanden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Art. 16.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 18 februari 2010 betreffende het opleidingCV, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011012347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de opleidingsCV sluiten (Belgisch Staatsblad van 1 februari 2011).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de opleidingsCV Gebruikshandleiding voor het opleidingsCV in het PSC 149.04 (metaalhandel) 1. Doelstelling en oorsprong Het sectoraal akkoord 2009-2010 voor het PSC 149.04 (metaalhandel) voorziet dat elk bedrijf voor elke arbeider een opleidingsCV invult en permanent bijhoudt vanaf 1 april 2010. Het gaat om een inventaris van de uitgeoefende functies en gevolgde opleidingen tijdens de tewerkstelling in het bedrijf in kwestie. 2. Delen De inventaris (opleidingsCV "bedrijf" - deel 1) wordt door de werkgever verplicht ingevuld en bijgehouden voor elke arbeider (van onbepaalde of bepaalde duur), die behoort tot het PSC 149.04 (metaalhandel).

Hij kan ook ingevuld en bijgehouden worden voor uitzendarbeiders, leerlingen en studenten. De werkgever zorgt voor die inventaris via het opleidingsCV "bedrijf" - deel 1. Als een bedrijf een eigen document wil gebruiken, is dat mogelijk, maar dit document moet minstens de inhoud uit het bovengenoemde deel bevatten. De gelijkvormigheid van die minimale inhoud wordt door de vakbondsafvaardiging gecontroleerd. Als er geen vakbondsafvaardiging is, kan de controle door het paritair subcomité gebeuren op vraag van één van de leden ervan.

De arbeider kan een inventaris (opleidingsCV "arbeider" - deel 2) invullen en bijhouden voor zijn persoonlijke informatie. 3. Betrokken opleidingen en functies voor het deel 1 Het gaat om alle trainingen die een arbeider heeft gevolgd, zowel op eigen initiatief als op dat van zijn werkgever, zowel buiten de normale arbeidsuren als tijdens deze uren, zowel formele trainingen als opleidingen "on the job".Het moet weliswaar om beroepsopleiding gaan. Van trainingen die op initiatief van de arbeider gevolgd worden, kan de werkgever een bewijsstuk vragen voordat hij ze op het opleidingsCV "bedrijf" - deel 1 vermeldt.

Daarbij worden ook de functies vermeld die de arbeider in het bedrijf uitgeoefend heeft. Als de naam van de functie niet veel zegt, kan er een bondige omschrijving gegeven worden.

Het opleidingsCV vermeldt de gevolgde opleidingen en de uitgeoefende functies sinds de indiensttreding en dit vanaf 1 april 2010. 4. Bewaarmethode Het opleidingsCV "bedrijf" - deel 1 wordt ingevuld en bewaard door het bedrijf.Het kan elektronisch of op papier bewaard worden. Het moet permanent bijgewerkt worden, telkens als dat nodig is. Er bestaat maar één document per arbeider en tijdens de hele periode waarin hij ergens tewerkgesteld wordt. Een arbeider zal dus evenveel opleidingsCV's hebben als hij werkgevers in de sector heeft gehad.

Het opleidingsCV "arbeider" - deel 2 wordt blanco aan de arbeider overhandigd voor zijn eigen gebruik. 5. OpleidingsCV "bedrijf" - deel 1 Jaarlijks moet de arbeider automatisch een kopie van zijn opleidingsCV "bedrijf" - deel 1 ontvangen (bijvoorbeeld bij de overhandiging van het overzicht met zijn bezoldigingen of zijn fiscaal attest).Het kan om een papieren exemplaar gaan, om een elektronisch bezorgd document of om een kopie die de arbeider via het intranet van het bedrijf downloadet, als het bedrijf over zo'n site beschikt. Daarbij krijgt de arbeider de gelegenheid om binnen de drie maanden correcties in verband met de voorbije periode te laten aanbrengen. Als de arbeider het bedrijf verlaat, moet hij, ongeacht de reden van zijn vertrek, ook een kopie krijgen. 6. OpleidingsCV "arbeider" - deel 2 Het persoonlijk opleidingsCV van de arbeider kan door de arbeider gebruikt worden als hij dat wenst.De arbeider kan er zelf, zonder tussenkomst van zijn werkgever, de uitgeoefende functies en gevolgde opleidingen op vermelden van voor 1 april 2010 (eventueel bij een andere werkgever) of zijn schoolopleiding van voor 1 april 2010. Dit document wordt één keer overhandigd op 1 april 2010 aan de betrokken arbeiders in de vorm van het opleidingsCV (zie artikel 2) of bij de indiensttreding van elke nieuwe arbeider of op vraag van de arbeider. 7. Respect voor de persoonlijke levenssfeer Het opleidingsCV is een persoonlijk document.Alleen de werkgever en de arbeider mogen het raadplegen. Het wordt niet aan derden bezorgd (behalve eventueel door de arbeider zelf). Het geeft aan voor welke trainingen een officieel certificaat of erkenning is behaald, dat een afgelegde eindproef attesteert of toestemming verleent om bepaalde activiteiten uit te oefenen (bV. - LPG, erkenning lassen, enz.).

OpleidingsCV "Bedrijf" - Deel 1 - PSC 149.04 (metaalhandel)

Gegevens van bedrijf

Naam


Adres


Contactpersoon


Gegevens van medewerker

Naam


Voornaam


Datum indiensttreding


Rijksregisternr. (facultatief)


Uitgeoefende functies sinds 1 april 2010 of vanaf indiensttreding vanaf die datum

Functie (+ eventueel bondige omschrijving)

Dienst

Van

Tot


Beroepopleiding sinds 1april 2010 of vanaf indiensttreding vanaf die datum

Opleiding

Opleidingsoperator

Datum

Duur


Behaalde certificaten of erkenningen sinds 1 april 2010 (*)

Opleiding

Opleidingsoperator

Datum

Duur


Stempel van bedrijf en handtekenning van verantwoordelijke van bedrijf

OpleidingsCV "Arbeider" - Deel 2 - PSC 149.04 (metaalhandel)

Persoonlijke gegevens

Naam


Voornaam


Bedrijf


Datum indiensttreding


Rijksregisternr. (facultatief)


Uitgeoefende functies voor 1 april 2010 of voor indiensttreding vanaf die datum

Functie (+ eventueel bondige omschrijving)

Dienst

Van

Tot


Beroepsopleiding sinds 1 april 2010 of vanaf indiensttreding vanaf die datum

Opleiding

Opleidingsoperator

Datum

Duur


Behaalde certificaten of erkenningen sinds 1 april 2010 (*)

Opleiding

Opleidingsoperator

Datum

Duur


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^