Koninklijk Besluit van 20 februari 2013
gepubliceerd op 17 mei 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoens- en gelegenheidswer

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200277
pub.
17/05/2013
prom.
20/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoens- en gelegenheidswerk (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoens- en gelegenheidswerk.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de landbouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 Vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoens- en gelegenheidswerk (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107565/CO/144) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw, en op hun als arbeider of arbeidster tewerkgesteld gelegenheidspersoneel zoals bepaald in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. HOOFDSTUK II. - Lonen

Art. 2.Op 1 januari 2011 is volgend minimum uurloon van toepassing op het in artikel 1 bedoelde gelegenheidspersoneel : 8,03 EUR.

Art. 3.Op 1 januari 2012 verhoogt het in artikel 2 vermeld minimum uurloon met 0,10 EUR.

Art. 4.Volgend op de verhoging van het minimum uurloon conform artikel 3, zal het minimum uurloon vermeld in artikel 2 verhogen met 0,3 pct.

Art. 5.Het in artikel 2 vermelde minimum uurloon en de werkelijk betaalde lonen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009 gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. HOOFDSTUK III. - Eindejaarspremie

Art. 6.Het in artikel 1 bedoelde gelegenheidspersoneel, dat in de loop van de referteperiode, lopende van 1 januari tot 31 december van het jaar, minstens 25 dagen aangegeven op de landbouwkaart heeft in één of meerdere in artikel 1 bedoelde ondernemingen, heeft, ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw", recht op een eindejaarspremie van 61,97 EUR. HOOFDSTUK IV. - Getrouwheidspremie

Art. 7.Het in artikel 1 bedoelde gelegenheidspersoneel dat in de loop van het kalenderjaar minstens 15 dagen aangegeven heeft op de landbouwkaart in één of meerdere in artikel 1 bedoelde ondernemingen, heeft vanaf 1 januari 2010 ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" recht op een belastbare getrouwheidspremie gelijk aan 0,5 EUR per gewerkte dag. HOOFDSTUK V. - Syndicale premie

Art. 8.Het in artikel 1 bedoelde gelegenheidspersoneel dat aangesloten is bij één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de landbouw heeft, ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw", recht op een syndicale premie van 25,00 EUR indien het recht heeft op een eindejaarspremie zoals bedoeld in artikel 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK VI. - Geldigheid

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 2011 (Belgisch Staatsblad van 2 september 2011).

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden, te betekenen bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de landbouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^