Koninklijk Besluit van 20 februari 2013
gepubliceerd op 23 mei 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor d

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200522
pub.
23/05/2013
prom.
20/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen" - bijdrage van de werkgevers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen" - bijdrage van de werkgevers.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012 Wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen" - bijdrage van de werkgevers (Overeenkomst geregistreerd op 7 maart 2012 onder het nummer 108619/CO/127)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen en onder het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen.

Art. 2.Artikel 17 van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen", vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1974, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 oktober 1974, een laatste maal gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 17.De in de artikel 16 bedoelde bijdrage wordt vastgesteld als volgt : 1) voor de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen : - 8,5 pct.vanaf 1 april 2012, exclusief de 3 pct. gereserveerd voor het Pensioenfonds voor de Handel in Brandstoffen VZW, Léon Lepagestraat 4, 1000 Brussel; - 9,5 pct. vanaf 1 juli 2012, exclusief de 3 pct. gereserveerd voor het Pensioenfonds voor de Handel in Brandstoffen VZW, Léon Lepagestraat 4, 1000 Brussel.

Deze bijdrage wordt berekend op basis van de brutolonen die in aanmerking komen voor de berekening van de bijdrage voor de sociale zekerheid. 2) voor de werkgevers bedoeld in artikel 4, 1°, de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen uitgezonderd : - 17,5 pct.vanaf 1 januari 2012, exclusief de 3 pct. gereserveerd voor het Pensioenfonds voor de Handel in Brandstoffen VZW, Léon Lepagestraat 4, 1000 Brussel.

Deze bijdrage wordt berekend op basis van de brutolonen die in aanmerking komen voor de berekening van de bijdrage voor de sociale zekerheid."

Art. 3.Ingevolge het koninklijk besluit tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de pensioen- en solidariteitsinstellingen belast met het uitvoeren van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal de Sociale Zekerheid de gereserveerde bijdrage van 3 pct. voor de financiering en inrichting van een sectoraal pensioenstelsel rechtstreeks doorstorten aan het betrokken pensioenfonds. (erkenningsnummer CBFA : 50.556, verleend bij koninklijk besluit van 1 december 2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2003).

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^