Koninklijk Besluit van 20 februari 2017
gepubliceerd op 20 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Federale Raad voor de Kinesitherapie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017011024
pub.
20/03/2017
prom.
20/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011024

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


20 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Federale Raad voor de Kinesitherapie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 44, §§ 1, 4 en 5;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, en artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 april 2012 houdende de benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 11 februari 2013 en 2 juni 2015;

Overwegende het Koninklijk besluit van 16 augustus 2016 houdende benoeming van een lid van de Federale Raad voor de Kinesitherapie;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd als plaatsvervangend lid van de Federale Raad voor de Kinesitherapie, de heer Joannes Eyskens, Gent, ter vervanging van de heer Yves Ralet, Bastogne, ontslagnemend, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^