Koninklijk Besluit van 20 januari 1998
gepubliceerd op 10 februari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de indienstneming van personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport bij de rijkswacht

bron
ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1997000887
pub.
10/02/1998
prom.
20/01/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 1998. Koninklijk besluit betreffende de indienstneming van personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport bij de rijkswacht


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht, inzonderheid op de artikelen 11, § 3 en 13, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1991 en 9 december 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 mei 1994 betreffende de indienstneming van contractuele personeelsleden bij de rijkswacht;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 januari 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 23 mei 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 23 mei 1997;

Gelet op de adviezen nrs. 600/7/96 en 600/8/96 van 19 november 1996 en 12 februari 1997 van het basisoverlegcomité nr. 600 voor het burgerpersoneel tewerkgesteld bij de rijkswacht;

Gelet op het protocol nr. 74/4 van 14 juli 1997 van het Comité van Sector I (Algemeen Bestuur);

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de door de Ministerraad genomen beslissingen van 20 september 1996 en 15 november 1996, betreffende de herstructurering van de Regie voor Maritiem Transport;

Overwegende dat verschillende contractuele personeelsleden van die Regie ten gevolge van haar herstructurering moeten worden aangeworven als contractuele personeelsleden van het administratief en logistiek korps van de rijkswacht;

Gelet op die hervorming van de Regie betaamt het in hoofde van de onfortuinlijke betrokkenen onverwijld duidelijkheid te scheppen omtrent de voorwaarden tot mogelijke overgang naar het burgerpersoneel van de rijkswacht; het is aldus van belang om zonder dralen een procedure te bepalen die afwijkt van de procedure die bepaald is bij het koninklijk besluit van 24 mei 1994 betreffende de indienstneming van contractuele personeelsleden bij de rijkswacht;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en van Onze Minister van Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ten hoogste 58 contractuele bedieningen van het administratief en logistiek korps van de rijkswacht kunnen rechtstreeks worden toegewezen aan de contractuele personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport.

Art. 2.De bij het artikel 1 bepaalde indienstnemingen gebeuren overeenkomstig de hoofdstukken I tot III van het koninklijk besluit van 24 mei 1994 betreffende de indienstneming van contractuele personeelsleden bij de rijkswacht, met uitzondering van artikel 5.

Art. 3.De in het artikel 1 bedoelde indienstnemingen moeten ten laatste op 1 juli 1997 verwezenlijkt zijn.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 1997.

Art. 5.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Vervoer zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 januari 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. VANDE LANOTTE De Minister van Vervoer, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^