Koninklijk Besluit van 20 januari 1998
gepubliceerd op 30 januari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 mei 1987 tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommeling van de wissel

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012020
pub.
30/01/1998
prom.
20/01/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 1998. Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 mei 1987 tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommeling van de wisselkoers tussen de Belgische en de Franse munt (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, j, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 13 van 11 oktober 1978;

Gelet op de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, inzonderheid op artikel 23, § 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 1987 tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommelingen van de wisselkoers tussen de Belgische en de Franse munt, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 januari 1993, 27 januari 1994, 20 februari 1995 en 3 februari 1997;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat de bedragen van de brutolonen, voorzien in artikel 3 van voormeld koninklijk besluit van 26 mei 1987, op 1 januari van elk jaar herzien moeten worden in functie van de evolutie van het gegarandeerd minimummaandloon, vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad; dat deze bedragen op 1 oktober 1997 geïndexeerd werden;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 26 mei 1987 tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommelingen van de wisselkoers tussen de Belgische en de Franse munt, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 januari 1993, 27 januari 1994, 20 februari 1995 en 3 februari 1997, worden de bedragen "7.959" en "15.918" telkens vervangen door respectievelijk de bedragen "8.118" en "16.236".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998.

Art. 3.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 januari 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^