Koninklijk Besluit van 20 januari 2011
gepubliceerd op 07 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2010 tot toekenning van een subsidie van 428.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009064
pub.
07/02/2011
prom.
20/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2010 pub. 27/12/2010 numac 2010010015 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 428.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten tot toekenning van een subsidie van 428.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1974, en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 sluiten houdende de rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op de begroting Justitie, programma 59/2;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009579 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008009209 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009579 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/03/2010 numac 2010009178 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 225.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten tot toekenning van een subsidie van 225.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010009701 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 2009 sluiten houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2010 pub. 27/12/2010 numac 2010010015 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 428.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten tot toekenning van een subsidie van 428.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Voorzitter van het Executief van de Moslims van België het financieel plan overgezonden heeft aan de Minister van Justitie op 25 januari en 20 oktober 2010;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 16 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010009701 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 2009 sluiten tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 van kracht is voor een tijd van zes maanden waarvan de verlenging geëvalueerd zal worden op grond van het dossier;

Overwegende dat op grond van het koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008009209 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009579 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België geschorst zijn, en dat die artikelen meer bepaald voorzien in de toekenning van een subsidie aan het representatief orgaan van de islamitische eredienst;

Overwegende dat onverwijld een regeling moet worden getroffen voor verschillende problemen in verband met de islamitische eredienst, met name de vernieuwing van het Executief van de Moslims van België, de benoeming van de imams, de godsdienstleraars en de aalmoezeniers, en dat dit enkel mogelijk is in samenwerking met een representatief orgaan;

Overwegende dat, met het oog op voornoemde opdrachten, de financiering van het Executief van de Moslims van België verzekerd moet zijn en dat een regeling slechts tot stand kan worden gebracht na de erkenning van de plaatselijke islamitische gemeenschappen;

Overwegende dat de handhaving van een overgangsregeling in de vorm van een subsidie aldus noodzakelijk is;

Overwegende dat de huidige toegekende middelen het Executief moeten in staat stellen tegemoet te komen aan de meest noodzakelijke uitgaven in het kader van haar werking en van het vernieuwingsproces;

Gelet op de brief van 15 december 2010 van de voorzitter van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 januari 2011;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2010 pub. 27/12/2010 numac 2010010015 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 428.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten tot toekenning van een subsidie van 428.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 2.Dit bedrag wordt toegekend als volgt :

Frais de fonctionnement :

104.800 EUR;

Werkingskosten :

104.800 EUR;

Traitement et charges sociales :

114.800 EUR;

Wedde en sociale lasten :

114.800 EUR;

Loyers et charges locatives :

69.656 EUR;

Huur en huurlasten :

69.656 EUR;

Frais de téléphone et de communication :

12.274 EUR;

Telefoonkosten en communicatie :

12.274 EUR;

Frais liés au processus de concertation pour le renouvellement de l'EMB :

52.070 EUR;

Kosten in verband met het proces van overleg voor de vernieuwing van EMB :

52.070 EUR;

Frais de comptabilité et assistance juridique :

29.100 EUR;

Boekhoudkundige kosten en juridische bijstand :

29.100 EUR;

Jetons de présence et frais de déplacements :

45.800 EUR;

Presentiegeld en de reiskosten :

45.800 EUR.


Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 3.De eerste schijf van het subsidiebedrag wordt in maart 2010 en de tweede in december 2010 uitbetaald aan het Executief. »

Art. 3.De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^