Koninklijk Besluit van 20 januari 2017
gepubliceerd op 07 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016206290
pub.
07/03/2017
prom.
20/01/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016206290

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


20 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 januari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de landbouw Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2016 (Overeenkomst geregistreerd op 6 juni 2016 onder het nummer 133114/CO/144)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van ondernemingen die als activiteit de fokkerij, de pluimveeteelt, de bijenteelt, de visteelt, de mosselteelt, de oesterteelt, de kunstmatige bevruchting, met inbegrip van de geheel of gedeeltelijk uitgeoefende activiteiten voor rekening van derden hebben en die door het koninklijk besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015203739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de landbouw betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015022331 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2015 houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van het Paritair comité voor fysische geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksins sluiten (Belgisch Staatsblad van 22 september 2015) onder het Paritair Comité voor de landbouw ressorteren.

Art. 2.Alle collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, die nog van kracht zijn op 1 oktober 2015, worden van toepassing op de in artikel 1 bedoelde ondernemingen.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2015 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Elke der ondertekenende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van zes maanden na te leven; deze opzegging wordt bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de landbouw en aan elk der ondertekenende partijen betekend.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 januari 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^