Koninklijk Besluit van 20 juli 2001
gepubliceerd op 09 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het ve

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000783
pub.
09/08/2001
prom.
20/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JULI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, inzonderheid op artikel 3, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, inzonderheid op de artikelen 3, 4 en 5;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 maart 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 14 mei 2001;

Gelet op de bemerkingen gemaakt door de Minister van Ambtenarenzaken in zijn advies gegeven, op 17 juli 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat afgesproken is dat de eerste voorzitter en de vice-eerste voorzitter het personeel van het griffiesecretariaat van hun taalrol leiden;

Overwegende dat zij hierdoor minder zittingen kunnen voorzitten;

Overwegende dat dringend een vergoeding moet worden verleend aan de eerste voorzitter en aan de vice-eerste voorzitter voor het leiden van het griffiesecretariaat, wil men vermijden dat de werking van de griffies in gedrang zou komen en aldusdanig een vlugge afhandeling van de regularisatieaanvragen onmogelijk zou worden;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied, wordt vervangen als volgt : « De Koning wijst onder de kamervoorzitters een eerste voorzitter en een vice-eerste voorzitter aan. De eerste voorzitter en de vice-eerste voorzitter behoren elk tot een andere taalrol. Zij verdelen de dossiers over de verschillende kamers, waken over de eenheid van de behandeling van de aanvragen, en leiden het personeel van het griffiesecretariaat. » « § 4bis. Aan de eerste voorzitter en de vice-eerste voorzitter wordt elk een vergoeding verleend van 1243 frank per dag dat zij het griffiesecretariaat leiden. Deze vergoeding wordt slechts toegekend indien het Ministerie van Binnenlandse Zaken hun wedde niet ten laste neemt. »

Art. 2.Artikel 5, § 2, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « § 2. De Koning wijst een administrateur aan die het onderzoekssecretariaat leidt, die de leiding van en het toezicht uitoefent op het personeel van dit secretariaat en die alle logistieke diensten van de Commissie beheert. De eerste voorzitter, de vice-eerste voorzitter en de administrateur coördineren de activiteiten van het griffiesecretariaat en het onderzoekssecretariaat. »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^