Koninklijk Besluit van 20 juli 2012
gepubliceerd op 26 september 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012011347
pub.
26/09/2012
prom.
20/07/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JULI 2012. - Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen, artikelen 2 en 7, § 3, gewijzigd door de wet van 18 april 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, artikel 1;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 april 2012;

Gelet op advies nr. 51.271/1 van de Raad van State gegeven op 10 mei 2012 en advies nr. 51.374/1 gegeven op 31 mei 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Dit koninklijk besluit is van toepassing op het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, hierna Instituut genoemd. HOOFDSTUK II. - Samenstelling van de Nationale Raad en van de Kamers Afdeling 1. - De Nationale Raad

Art. 2.De Nationale Raad van het Instituut bestaat uit negen werkende en negen plaatsvervangende leden die Nederlandstalig zijn en uit negen werkende en negen plaatsvervangende leden die Franstalig zijn.

De plaatsvervangende leden hebben zitting ingeval de werkende leden afwezig of verhinderd zijn. Ze worden opgeroepen in dalende volgorde van de verkregen stemmen.

In geval van gelijkheid van stemmen wordt voorrang gegeven aan diegene die volgens de orde van inschrijving op het tableau de grootste anciënniteit heeft, bij gelijke anciënniteit aan de oudste.

Art. 3.Aan de verkiezing van de leden van de Nationale Raad wordt deelgenomen door alle personen die op het tableau van de beoefenaars zijn ingeschreven en die niet geschorst zijn.

Voor de verkiezing behoren de beoefenaars ingeschreven op het tableau van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer tot de Nederlandse taalgroep, en de beoefenaars ingeschreven op het tableau van de Franstalige Uitvoerende Kamer tot de Franse taalgroep.

Art. 4.De leden van de Nationale Raad worden verkozen onder de kandidaten die sedert ten minste drie jaar zijn ingeschreven op het tableau van de beoefenaars en die geen tuchtstraf hebben opgelopen tenzij zij in ere werden hersteld.

De Nederlandstalige leden worden verkozen uit en door de Nederlandse taalgroep, en de Franstalige leden worden verkozen uit en door de Franse taalgroep.

Art. 5.De personen die, met toepassing van artikel 9, § 3, tweede lid, van de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen gecodificeerd bij koninklijk besluit van 3 augustus 2007, hierna "de wet" te noemen, door de verenigde Kamers op het tableau van de beoefenaars zijn ingeschreven, oefenen hun kiesrecht en hun verkiesbaarheidsrecht uit, naar keuze in de Nederlandse of de Franse taalgroep.

Art. 6.De mandaten in de Nationale Raad eindigen: 1° door het verstrijken van de termijn;2° door het overlijden van de beoefenaar;3° door schrapping van het tableau van de beoefenaars, door ontslag of door vervallenverklaring.4° door afzetting door de Nationale Raad wanneer het lid op vier achtereenvolgende vergaderingen van de Nationale Raad zonder opgave van reden afwezig is en na tot een verklaring voor zijn afwezigheid te zijn aangemaand.Het lid wordt met tweederde meerderheid van de stemmen afgezet; de stemming is geheim.

Is van rechtswege van zijn mandaat vervallen, het lid van de Nationale Raad dat in laatste aanleg een tuchtstraf oploopt.

In de gevallen bedoeld in het eerste lid worden de werkende leden opgevolgd door de plaatsvervangende leden, in dalende volgorde van de door deze laatsten verkregen stemmen. Zij voleindigen het mandaat van hun voorganger.

In geval van gelijkheid van stemmen wordt voorrang gegeven aan diegene die volgens de orde van inschrijving op het tableau de grootste anciënniteit heeft, bij gelijke anciënniteit aan de oudste.

Is er geen plaatsvervangend lid meer, dan wordt een gedeeltelijke verkiezing gehouden.

Art. 7.Niemand mag meer dan tweemaal een mandaat van werkend of plaatsvervangend lid van de Nationale Raad uitoefenen.

Ten minste één derde van de Nederlandstalige en van de Franstalige werkende leden moet bij het verstrijken van elk mandaat worden vervangen. Zo nodig worden herkozen werkende leden, in stijgende volgorde van de door hen verkregen stemmen, vervangen door in aanmerking komende plaatsvervangende leden. Hun vervanging blijft voortduren totdat er, door het openvallen van mandaten van werkende leden en de opvolging door plaatsvervangende leden, een voldoende aantal niet-uittredende werkende leden is.

Er bestaat onverenigbaarheid tussen het mandaat van lid van de Nationale Raad en het mandaat van lid van een Uitvoerende Kamer of van een Kamer van Beroep.

In geval van gelijkheid van stemmen wordt voorrang gegeven aan diegene die volgens de orde van inschrijving op het tableau de grootste anciënniteit heeft, bij gelijke anciënniteit aan de oudste. Afdeling 2. - De Uitvoerende Kamers en de Kamers van Beroep

Art. 8.Elke Uitvoerende Kamer bestaat uit een voorzitter en drie werkende leden, een plaatsvervangende voorzitter en zes plaatsvervangende leden. § 2. Elke Kamer van Beroep bestaat uit een voorzitter en twee werkende leden, een plaatsvervangende voorzitter en zes plaatsvervangende leden. § 3. De Koning kan op verzoek van de Nationale Raad, het aantal plaatsvervangende voorzitters en plaatsvervangende leden van de Uitvoerende Kamers en van de Kamers van Beroep verhogen.

Als bijkomend plaatsvervangend lid worden aangewezen, in dalende volgorde, de personen die, ter gelegenheid van de laatste verkiezingen, gerangschikt werden na de plaatsvervangende leden. § 4. Is er geen plaatsvervangend lid meer, dan wordt een gedeeltelijke verkiezing gehouden.

Art. 9.§ 1. Met uitzondering van de voorzitters van de Uitvoerende Kamers en de Kamers van Beroep, en hun plaatsvervangers, benoemd zoals bepaald in artikel 9, § 5, van de wet, worden de leden van de Kamers verkozen door de personen en volgens de regels vermeld in de artikelen 3 en 5. § 2. De voorwaarden tot verkiesbaarheid zijn dezelfde als die vermeld in de artikelen 4 en 5. § 3. De in de Kamers uitgeoefende mandaten nemen een einde in de gevallen vermeld in artikel 6. § 4. Er bestaat onverenigbaarheid tussen het mandaat van lid van de Uitvoerende Kamer en het mandaat van lid van de Kamer van Beroep.

Art. 10.Niemand mag meer dan tweemaal een mandaat van werkend of plaatsvervangend lid van éénzelfde Kamer uitoefenen.

Ten minste één derde van de werkende leden van elke Uitvoerende Kamer moet bij het verstrijken van elke mandaat worden vervangen. Zo nodig worden herkozen werkende leden, in stijgende volgorde van de door hen verkregen stemmen, vervangen door in aanmerking komende plaatsvervangende leden. Hun vervanging blijft voortduren totdat er, door het openvallen van mandaten van werkende leden en de opvolging door plaatsvervangende leden, een voldoende aantal niet-uittredende werkende leden is.

In geval van gelijkheid van stemmen wordt voorrang gegeven aan diegene die volgens de orde van inschrijving op het tableau de grootste anciënniteit heeft, bij gelijke anciënniteit aan de oudste. HOOFDSTUK III. - Organisatie van de verkiezingen Afdeling 1. - Verrichtingen voorafgaand aan de stemopneming

Art. 11.Het bureau, samengesteld zoals bepaald in artikel 34 en bijgestaan door de secretarissen van de Kamers, organiseert de kiesverrichtingen zonder dat wordt geraakt aan de bevoegdheden die uitdrukkelijk zijn toegekend aan de voorzitter.

Art. 12.De verrichtingen geschieden ten zetel van het Instituut.

Alle leden van het Instituut die op het tableau van de beoefenaars zijn ingeschreven, mogen ze bijwonen.

Art. 13.De verkiezingen vinden plaats tussen de negentigste en de zestigste dag vóór het verstrijken van het mandaat van de leden van de Nationale Raad of van de Kamers, op de dag en het uur vastgesteld door de voorzitter van de Raad.

Art. 14.Ten minste twee maanden voor de voor de verkiezingen vastgestelde datum laat de voorzitter van de Raad de aankondiging ervan bekendmaken in het Belgisch Staatsblad.

Hij stelt, per omzendbrief, al de leden die op het tableau van de beoefenaars zijn ingeschreven in kennis van de voor de verkiezingen vastgestelde dag en uren en bepaalt hij de uiterste datum voor het in ontvangst nemen van de kandidaturen.

Art. 15.Om ontvankelijk te zijn moeten de kandidaturen, ondersteund door meer dan vijf kiezers behorend tot dezelfde taalgroep als de kandidaat, bij de voorzitter toekomen ten minste één maand vóór de voor de verkiezingen vastgestelde datum.

De kandidaturen worden aan de voorzitter toegezonden bij ter post aangetekende brief of worden hem afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Wanneer de kandidatuur wordt ingediend door een gevolmachtigde, dient deze laatste in het bezit te zijn van een gelegaliseerde volmacht van de kandidaat.

Art. 16.Om geldig te worden voorgedragen moet de kandidaat aan de voorwaarden tot verkiesbaarheid voldoen op de voor de verkiezingen vastgestelde datum.

Art. 17.De kandidaatstellingen geven duidelijk aan waarover het gaat.

Zij vermelden de naam, de voornamen en de woonplaats van de kandidaat.

Zij worden ondertekend door hem en door de kiezers die hem voordragen.

Een kandidatuur kan niet tegelijk gesteld worden voor een mandaat van lid van de Nationale Raad en een mandaat van lid van een Kamer noch voor beide Kamers.

Art. 18.Indien het aantal regelmatig voorgedragen kandidaten kleiner is dan het aantal te verkiezen leden, of bij gebrek aan een kandidaat met woonplaats in het Duitse taalgebied voor de toepassing van artikel 9, § 3, van de wet, vult de voorzitter de lijst van de kandidaten aan door een beroep te doen op de leden die voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden bepaald in artikel 4 en die gekozen worden onder de beoefenaars met de grootste anciënniteit, die op het tableau zijn ingeschreven en die geen deel uitmaken van de Raad of van een Kamer, naargelang van het geval. Bij gelijke anciënniteit wordt de oudste in leeftijd gekozen.

Indien het aantal geldig voorgedragen kandidaten kleiner is dan het aantal te verkiezen leden, of bij gebrek aan een kandidaat met woonplaats in het Duitse taalgebied voor de toepassing van artikel 9, § 6, van de wet, zijn de bepalingen van het eerste lid van toepassing.

Art. 19.Ten minste vijftien dagen vóór de verkiezing zendt de voorzitter aan iedere kiezer een stembriefje per brief. Het vermeldt het voorwerp van de verkiezing, de naam van de kandidaten en hun aantal. Deze worden op het stembriefje alfabetisch gerangschikt.

Elk stembriefje wordt op de keerzijde bekleed met het zegel van de Raad en wordt rechthoekig in vieren gevouwen, met de stempel langs buiten.

De kiezers die hun stembriefje niet binnen de in het eerste lid bepaalde termijn mochten hebben ontvangen, halen die uiterlijk vijf dagen voor de verkiezing af ten zetel van de Raad.

Art. 20.Elk stembriefje wordt gestoken in een eerste omslag, die wordt opengelaten en waarop is vermeld : Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Verkiezingen van ........................

Voorwerp : Verkiezingen van het BIV Een tweede omslag, eveneens opengelaten, wordt bij de zending gevoegd en vermeldt het adres van de voorzitter, ten zetel van het instituut, alsmede het woord "afzender". Onder dat woord moet de kiezer zijn naam, voornamen en woonplaats leesbaar aangeven zodat zijn identiteit met zekerheid kan worden vastgesteld.

Dit alles wordt gesloten in een derde omslag voorzien van het adres van de kiezer en mede ondertekend door de voorzitter of de secretaris van de Nationale Raad.

De stembriefjes en de omslagen waarin zij moeten worden gestoken, worden bezorgd door het Instituut.

Art. 21.De kiezer brengt op het stembriefje zijn stem uit voor ten hoogste zoveel kandidaten als er werkende en plaatsvervangende leden te verkiezen zijn in elk betrokken orgaan. Hij steekt het stembriefje, vooraf rechthoekig in vieren gevouwen met de stempel langs buiten, opnieuw in de eerste omslag. Hij sluit die omslag en steekt hem in de omslag waarop het adres van de voorzitter van de Nationale Raad is vermeld. Op deze laatste omslag plaatst hij zijn naam en daaronder zijn handtekening.

Deze bepaling moet voorkomen op het stembriefje of moet worden uitgelegd in de onderrichtingen die worden toegezonden met het stembriefje.

Art. 22.De omslagen waarin het stembriefje zit, worden afgegeven op of toegestuurd aan de zetel van het Instituut.

Art. 23.De omslag waarin het stembriefje zit, moet, op straffe van weigering, voor het uur van sluiting van de stemming toekomen op de zetel van het Instituut. Dit geldt zowel wanneer de brief per post wordt verzonden als wanneer hij door een bode wordt gebracht of door de kiezer zelf wordt afgegeven.

Art. 24.De naam van elk kiezend lid wordt, in de volgorde van de ontvangst van de stembriefjes, door de aangewezen secretaris of onder zijn controle aangestipt op de lijst die gediend heeft voor het versturen van de stembriefjes.

Op de dag en het uur vastgesteld voor de verkiezing overhandigt de voorzitter de ontvangen omslagen aan het bureau.

De buitenste omslagen worden vervolgens geopend en de binnenste, waarin de stembriefjes zitten, worden ongeopend in een stembus gestoken.

Wanneer alle stembriefjes in de stembus zijn, worden de buitenste omslagen onmiddellijk vernietigd en worden de stemmen opgenomen. Afdeling 2. - Stemopneming

Art. 25.De omslagen waarin de stembriefjes zitten, worden uit de stembus genomen en vervolgens geopend.

De stembriefjes worden er uitgehaald; zij worden geteld en hun aantal wordt in het proces-verbaal van de stemming opgetekend.

Indien in een omslag verschillende stembriefjes zitten, worden die als ongeldig beschouwd.

Art. 26.Het bureau duidt meerdere niet-kandidaat-leden aan om de stembriefjes een voor een hardop voor te lezen. De stemmen worden door de secretarissen, of onder hun controle, genoteerd eventueel via computer.

Art. 27.Zijn ongeldig de blanco stembriefjes, de stembriefjes waarop de kiezer voor meer kandidaten heeft gestemd dan er zetels te begeven zijn, de stembriefjes die een aanwijzing bevatten waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd, de stembriefjes die niet van het zegel van het Instituut zijn voorzien of die niet in vieren zijn gevouwen.

De ongeldige stembriefjes worden bij het proces-verbaal gevoegd en worden van het totaal aantal stembriefjes afgetrokken om het aantal geldige stemmen te bepalen.

Art. 28.De stemprocedure bepaald in de artikelen 19 tot 27 van dit besluit, mag elektronisch georganiseerd worden op voorwaarde dat deze procedure dezelfde controleerbare waarborgen biedt zoals voorzien in voormelde artikelen van dit besluit.

Art. 29.§ 1. Tot beloop van het aantal te begeven mandaten worden de kandidaten die in elk kiescollege het grootste aantal stemmen hebben bekomen, verkozen tot werkend lid.

De volgende kandidaten worden verkozen tot plaatsvervangend lid.

Wanneer verschillende kandidaten hetzelfde aantal stemmen bekomen, wordt de voorkeur gegeven aan degene die volgens de orde van inschrijving op het tableau de grootste anciënniteit heeft; bij gelijke anciënniteit, aan de oudste. § 2. Indien geen enkele in het Duitstalig gebied woonachtige kandidaat in een Kamer wordt verkozen, wijst de voorzitter, voor de toepassing van artikel 9, § 3, tweede lid, van de wet, de kandidaat van het bedoelde gebied aan, die, voor beide colleges, het grootste aantal stemmen heeft bekomen. Hij neemt de plaats in van het verkozen plaatsvervangend lid dat het kleinste aantal stemmen had bekomen.

Art. 30.De uitslag van de stemming wordt onmiddellijk bekendgemaakt door de voorzitter.

De lijst van de werkende en de plaatsvervangende leden, met vermelding van hun adres, wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad in de maand die volgt op de stemopneming.

Art. 31.Het proces-verbaal van de stemming wordt in duplo opgemaakt.

Onmiddellijk na het einde van de verrichtingen wordt één van de exemplaren naar gelang van het geval toegezonden aan de Nationale Raad of aan de betrokken Kamer. Het ander wordt neergelegd in het archief van het Instituut, samen met de aangestipte kiezerslijst en met alle stembriefjes die werden samengebracht in twee gesloten, verzegelde en met het zegel van de Raad beklede pakken. Een pak bevat de geldige stembriefjes, het andere de ongeldige. Afdeling 3. - Verkiezing van de voorzitter, de eerste ondervoorzitter,

de tweede ondervoorzitter en de penningmeester

Art. 32.Ten vroegste acht dagen na de publicatie van de verkiezingsresultaten in het Belgisch Staatsblad en, behoudens beroep ingesteld tegen de verkiezingsuitslag van de Nationale Raad bij de Raad van State, ten minste acht dagen vóór het verstrijken van het mandaat van het uittredend bureau, vergadert de nieuwe Raad op initiatief en onder voorzitterschap van de uittredende voorzitter.

In geval van verwerping van het beroep ingediend bij de Raad van State, komt de nieuwe Raad samen op initiatief en onder het voorzitterschap van de uittredende voorzitter binnen de 15 dagen na de publicatie van het arrest.

Art. 33.Tijdens deze vergadering kiest de Raad onder zijn leden een voorzitter, een eerste ondervoorzitter, een tweede ondervoorzitter en een penningmeester.

De voorzitter en de tweede ondervoorzitter behoren, voor de duur van het mandaat van de leden van de Raad, om de beurten tot de Nederlandstalige en de Franstalige taalgroep. De eerste ondervoorzitter en de penningmeester behoren tot een andere taalgroep dan de voorzitter en de tweede ondervoorzitter.

Deze personen worden gekozen door en onder hun respectieve taalgroep.

De stemming is geheim; op straffe van nietigheid mag op de stembrief slechts voor één kandidaat worden gekozen per te begeven mandaat. De kandidaat met de meeste stemmen wordt verkozen voor het te begeven mandaat. Bij staking van stemmen, wordt een tweede stemronde georganiseerd waaraan enkel deze kandidaten deelnemen die het grootste aantal stemmen behaalden tijdens de vorige stemronde.

Bij staking van stemmen in de tweede stemronde wordt voorrang verleend in de volgende orde : 1° aan de oudste kandidaat in jaren die de leeftijd van zestig jaar niet heeft bereikt;2° aan de jongste in jaren van de kandidaten die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt. HOOFDSTUK IV. - Regels inzake werking Afdeling 1. - De Nationale Raad

Art. 34.De voorzitter, de eerste ondervoorzitter, de tweede ondervoorzitter en de penningmeester van de Nationale Raad vormen het bureau. De beslissingen van het bureau worden genomen bij unanimiteit van de aanwezige leden en voor zover minstens een lid van elke taalgroep aanwezig is.

Art. 35.Het bureau is belast met het dagelijks beheer van het Instituut. Dit omvat het afhandelen van de lopende zaken, het toezicht op het financieel beheer van het Instituut, het voorbereiden van de vergaderingen van de Nationale Raad, het aanwerven en het leiden van het personeel en alle andere door de Nationale Raad bepaalde opdrachten, met uitzondering evenwel van de door of krachtens de wet uitdrukkelijk aan de Nationale Raad toevertrouwde opdrachten.

Het neemt alle maatregelen die nodig zijn ter voorbereiding alsook ter uitvoering van de beslissingen van de Nationale Raad en het stelt de agenda van de vergaderingen op.

Het bureau kan worden bijeengeroepen op verzoek van de Regeringscommissaris.

Art. 36.De voorzitter leidt de werkzaamheden van de Nationale Raad en van het bureau.

Onverminderd artikel 38 van dit besluit worden alle stukken welke van die organen uitgaan en alle stukken die betrekking hebben op het dagelijks beheer van het Instituut ondertekend door minstens twee leden van het bureau die elk tot een afzonderlijke taalgroep dienen te behoren.

Art. 37.De tweede ondervoorzitter vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid; in dat geval vervult hij alle taken die op de voorzitter rusten.

Art. 38.De penningmeester is de bewaarder van alle roerende goederen van het Instituut. Hij zorgt voor het innen van de bijdragen en van alle aan het Instituut verschuldigde sommen en geeft er kwijting van.

Hij stelt de ontwerpen van jaarrekeningen op alsook het ontwerp van begroting. Op het einde van elk trimester legt hij aan de Raad een overzicht voor van de financiële toestand, samen met een staat van de uitvoering van de begroting. De eerste ondervoorzitter vervangt de penningmeester als deze afwezig is. In dat geval neemt hij alle taken op zich waarmee de penningmeester belast is.

De betalingen worden ondertekend door de penningmeester en de voorzitter. In geval van afwezigheid van de penningmeester of de voorzitter worden zij in ieder geval ondertekend door minstens twee leden van het bureau, die elk tot een afzonderlijke taalgroep dienen te behoren.

De penningmeester oefent de in dit artikel bedoelde taken uit onder de verantwoordelijkheid van het bureau.

Art. 39.De Nationale Raad vergadert ten minste viermaal per jaar.

Hij vergadert op bijeenroeping door de voorzitter, op eigen initiatief, op aanvraag van een derde van de leden of op verzoek van de regeringscommissaris.

Wanneer de Raad vergadert op aanvraag van een derde van de leden of op verzoek van de regeringscommissaris, moet de voorzitter de Raad samenroepen, uiterlijk binnen de dertig dagen vanaf de aanvraag.

De oproeping moet ten minste acht dagen voor de vergadering worden toegezonden aan de leden.

De regeringscommissaris wordt binnen dezelfde termijn uitgenodigd bij ter post aangetekend schrijven.

Art. 40.De Nationale Raad beraadslaagt slechts op geldige wijze onder het voorzitterschap van de voorzitter of de eerste ondervoorzitter. Er moeten minstens zes leden van elke taalgroep aanwezig zijn, hierbij inbegrepen de voorzitter of de eerste ondervoorzitter. De regeringscommissaris moet rechtsgeldig opgeroepen zijn.

Wordt het vereiste quorum niet bereikt, dan wordt de Raad bijeengeroepen tegen een latere datum.

Hij beraadslaagt dan geldig wanneer vier leden van elke taalgroep aanwezig zijn.

De quorums, zoals voorzien in dit artikel, moeten enkel bereikt worden bij de aanvang van de vergadering.

Art. 41.de beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden binnen elke taalgroep van de Raad.

Art. 42.De Nationale Raad beraadslaagt met gesloten deuren.

Art. 43.§ 1. Ten laatste in de loop van het laatste trimester van het jaar, legt het bureau het begrotingsontwerp voor het volgende werkjaar ter goedkeuring aan de Nationale Raad voor.

Uiterlijk twee weken na de goedkeuring van het begrotingsontwerp door de Nationale Raad legt deze het ontwerp voor aan de minister die de middenstand onder zijn bevoegdheid heeft.

De minister beschikt over een termijn van 30 dagen na ontvangst van het ontwerp om hetzij het ontwerp goed te keuren, hetzij zijn opmerkingen over te maken aan de Nationale Raad. Bij afwezigheid van beslissing binnen deze termijn, is het ontwerp goedgekeurd. De Nationale Raad beschikt over een termijn van 15 dagen na ontvangst van de opmerkingen van de minister om het begrotingsontwerp aan te passen.

Indien de Nationale Raad geen gevolg geeft aan de opmerkingen van de minister, kan deze laatste een begroting opleggen.

De Nationale Raad kan in de loop van het werkjaar steeds aan de minister een wijziging van de goedgekeurde ontwerpbegroting voorstellen indien de verrekening van de inkomsten en uitgaven dit vereisen.

De Nationale Raad voegt bij het begrotingsontwerp dat hij aan de minister toestuurt, een voorstel tot benoeming van twee commissarissen, een Nederlandstalige en een Franstalige. De commissarissen worden benoemd voor een periode van twee jaar. Zij worden belast met het nazicht van de overeenstemming van de verrekening van de inkomsten en uitgaven met het goedgekeurde begrotingsontwerp. Zij moeten lid zijn van het Instituut maar mogen geen lid zijn van de Nationale Raad of van de Kamers, noch door enig orgaan van het Instituut met een opdracht worden belast.

Bij het trimestrieel onderzoek van de rekeningen door de Nationale Raad bedoeld in artikel 38, leggen de commissarissen een verslag neer over hun onderzoek van de rekeningen. § 2. Tijdens het eerste kwartaal van het jaar legt het bureau de jaarrekening van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen werkjaar ter goedkeuring voor aan de Nationale Raad.

De Nationale Raad wijst voor een termijn van twee jaar, die kan worden vernieuwd, een bedrijfsrevisor aan die belast is met de controle van de financiële toestand en van de jaarrekeningen.

Hij stuurt jaarlijks een verslag van de controle aan de Nationale Raad en aan de minister die de middenstand onder zijn bevoegdheid heeft.

Art. 44.Uiterlijk op 30 juni van elk jaar stelt de Nationale Raad een verslag op over de activiteiten van het Instituut tijdens het afgelopen jaar.

Art. 45.§ 1. Voor de leden van het bureau van de Nationale Raad wordt de zitpenning voor een halve dag prestatie van minimum drie uur vastgelegd op 260 euro, met een maximum van 3.900 euro per maand voor elk van hen en 15.600 euro voor allen samen. § 2. Voor de werkende leden en de plaatsvervangers van de Nationale Raad, alsook voor alle leden of derden waarop het Instituut beroep zou doen in het kader van een commissie, een werkgroep of enige andere opdracht namens het Instituut, wordt de zitpenning voor een halve dag prestatie van minimum drie uur, vastgelegd op 156 euro met een maximum van 1.559 euro per maand. § 3. Voor de voorzitters van de Uitvoerende Kamers, de Kamers van Beroep en de rechtskundige assessoren bij de Uitvoerende Kamers alsook hun plaatsvervangers, wordt de zitpenning voor een halve dag prestatie van minimum drie uur vastgelegd op 260 euro. § 4. Voor de effectieve leden en de plaatsvervangers van de Uitvoerende Kamers en de Kamers van Beroep wordt de zitpenning voor een halve dag prestatie van minimum drie uur vastgelegd op 156 euro. § 5. Naast bovenvermelde zitpenningen ontvangen de hierboven genoemde personen in §§ 1 tot 4 nog een terugbetaling van hun werkelijk afgelegde verplaatsingskosten in opdracht van het Instituut en dit volgens de terugbetalingstarieven die gelden voor de federale ambtenaren.

Zij kunnen geen andere vergoedingen of zitpenningen ontvangen vanwege het Instituut. § 6. De in dit artikel bedoelde bedragen zijn gekoppeld aan de consumptieprijsindex en worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari. De indexering zal voor de eerste maal gebeuren op 1 januari van het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van dit besluit met als referentie-index de consumptieprijsindex van de maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 46.De notulen worden meegedeeld aan de regeringscommissaris.

Deze kan bovendien ter plaatse kennis nemen van alle beslissingen en documenten van de Nationale Raad en van het bureau. Hij moet alle informatie krijgen alsook alle documenten die hem in staat stellen om zijn opdrachten te vervullen. Afdeling 2. - De Uitvoerende Kamers

Art. 47.De Uitvoerende Kamers beraadslagen slechts op geldige wijze indien de voorzitter of zijn plaatsvervanger en twee werkende of plaatsvervangende leden minstens aanwezig zijn. De rechtskundige assessor wordt uitgenodigd. Hij neemt niet deel aan de beraadslagingen.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Art. 48.De Uitvoerende Kamers doen uitspraak bij een met redenen omklede beslissing.

Art. 49.Elke aanvraag met betrekking tot de inschrijving, de weglating of de toelating om het beroep occasioneel uit te oefenen wordt bij ter post aangetekende brief toegezonden aan de voorzitter van de bevoegde Uitvoerende Kamer.

Art. 50.Elke bevestigende beslissing aangaande de inschrijving of weglating of de toelating om het beroep occasioneel uit te oefenen, wordt per gewone brief of via e-mail ter kennis gebracht van de betrokkene binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van het volledig aanvraagdossier.

Een afwijzende beslissing betreffende de aanvraag in het eerste lid moet binnen dezelfde termijn ter kennis worden gebracht bij ter post aangetekend schrijven.

Geen enkele aanvraag mag worden verworpen zonder dat de aanvrager gehoord werd of opgeroepen bij ter post aangetekend schrijven; de oproeping moet minimum 14 dagen vóór de datum van de vergadering aan de aanvrager worden ter kennis gebracht.

De aanvrager kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat of door één of meer leden van het Instituut die voldoen aan de voorwaarden om voor de Kamers te worden verkozen.

Wanneer hij niet vertegenwoordigd is door een advocaat, dient het mandaat schriftelijk te zijn.

De Kamer kan de persoonlijke verschijning bevelen.

Art. 51.§ 1. De rechtskundige assessor, ingelicht over een tekortkoming of bij wie een tuchtklacht aanhangig is gemaakt betreffende een persoon ingeschreven op het tableau of op de lijst van stagiairs of betreffende diegene die toestemming heeft gekregen om het beroep occasioneel uit te oefenen, of aan wie een geschil inzake erelonen wordt voorgelegd, schrijft binnen de twee maanden nadat de klacht werd neergelegd de zaak in onder een volgnummer in een daartoe aangelegd register. Hij kan een werkend of plaatsvervangend lid van de Uitvoerende Kamer aanwijzen om de zaak te onderzoeken en hem dienaangaande verslag uit te brengen. Het staat hem vrij een termijn vast te stellen binnen dewelke dit verslag moet worden voorgelegd.

Nadat de rechtskundige assessor de informatie die hij noodzakelijk acht heeft ontvangen of zich heeft laten bezorgen, oordeelt hij, over de opportuniteit van de tuchtrechtelijke vervolging.

De klachten op tuchtrechtelijk vlak en de geschillen aangaande erelonen worden voorgelegd aan de rechtskundig assessor voor ze eventueel worden doorverwezen naar de Uitvoerende Kamer.

De rechtskundige assessor kan eveneens ambtshalve of op vraag van het bureau handelen, of dit nu gaat om aangeduide leden of om het geheel van niet-geïndividualiseerde leden. § 2 Hij kan de zaak verwijzen naar de Uitvoerende Kamer indien hij van oordeel is dat de feiten een deontologische inbreuk inhouden en zwaarwichtig genoeg zijn. In het tegengestelde geval klasseert hij het dossier zonder gevolg. § 3. De Nationale Raad stelt voor elke Uitvoerende Kamer een referendaris aan en een of meerdere plaatsvervangende referendarissen onder de personeelsleden van het Instituut.

De referendarissen bereiden het werk voor van de rechtskundige assessor. Zij vatten de tuchtdossiers samen wat betreft de feiten, wat betreft de juridische kwalificatie van de feiten en of de deontologische regels al dan niet werden nageleefd. De referendarissen formuleren suggesties ter attentie van de rechtskundige assessor ter aanvulling van de tuchtdossiers.

Onder toezicht van de rechtskundige assessor kunnen zij extra inlichtingen vragen aan de leden van het Instituut, die gehouden zijn deze te bezorgen.

Er bestaat onverenigbaarheid tussen de functie van secretaris, bedoeld in artikel 65, en referendaris in hetzelfde dossier.

Art. 52.§ 1. De rechtskundige assessor belast onder zijn controle de secretaris om de belanghebbende persoon op te roepen. § 2. De oproeping tot verschijning omvat de uiteenzetting van de ten laste gelegde feiten en de plaats, dag en uur van de zitting.

De oproeping tot verschijning wordt bij ter post aangetekende brief verstuurd aan de betrokken persoon,, ten minste dertig dagen vóór de datum van de vergadering. In dringende gevallen kan de rechtskundige assessor echter beslissen om deze termijn in te korten. Elke beslissing in deze zin moet worden gemotiveerd. Tijdens die termijn moet het tuchtdossier ter beschikking van de betrokkene worden gelaten, op de openingsdagen en -uren van het secretariaat van de Uitvoerende Kamer. De raadpleging ervan gebeurt ter plaatse, in aanwezigheid van de secretaris of de persoon aangesteld door deze laatste.

De klagende partijen worden ingelicht over de zittingsdatum. § 3. De opgeroepen personen kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat of door één of meer leden van het Instituut die voldoen aan de voorwaarden om voor de Kamers te worden verkozen; wanneer zij niet vertegenwoordigd worden door een advocaat, dient het mandaat schriftelijk te zijn. De Kamer kan de persoonlijke verschijning bevelen. § 4. De zittingen van de Kamer zijn openbaar, behoudens in de gevallen zoals voorzien door artikel 148 van de Grondwet en artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, of wanneer de opgeroepen persoon, geheel vrijwillig en ondubbelzinnig, afstand doet van de openbaarheid van de debatten. § 5. De rechtskundige assessor wordt gehoord; de Kamer kan eveneens de verslaggever, getuigen en de klagende partijen horen. De rechtskundige assessor en de verslaggever kunnen niet deelnemen aan de beraadslagingen.

Art. 53.De voorzitter leidt de zittingen, hij opent ze en heft ze op, verleent en ontneemt het woord en sluit de besprekingen en de beraadslagingen af.

De Kamer kan de klagende partijen en getuigen verhoren, expertises gelasten en alle nodige onderzoeksmaatregelen treffen. Zij kan één van haar leden belasten met die taken.

De beslissingen worden met redenen omkleed en vermelden : 1° de volledige identiteit van de partijen en, in voorkomend geval, die van de persoon die hen vertegenwoordigt of bijstaat;2° de oproepingsdatum van de partijen, net als hun eventuele aanwezigheid;3° de namen en voornamen van de leden van de Kamer die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;4° de datum van de uitspraak. De beslissingen van de Kamer worden door de secretaris ter kennis gebracht binnen 15 dagen na de uitspraak. Op straffe van nietigheid vermeldt de kennisgeving de mogelijkheid, de modaliteiten en de termijnen inzake beroep.

In tuchtzaken worden beslissingen bij verstek genomen, ten aanzien van de partij die, nadat zij werd opgeroepen, noch schriftelijk haar middelen heeft uiteengezet, noch ter zitting is verschenen of werd vertegenwoordigd.

De bij verstek genomen beslissingen zijn vatbaar voor verzet.

Dit moet worden betekend aan de secretaris van de Kamer die de beslissing bij verstek heeft uitgesproken bij ter post aangetekende brief uiterlijk op de dertigste dag na de kennisgeving van de beslissing.

De bezwaarde partij die een tweede keer verstek laat gaan, kan geen verzet aantekenen. Afdeling 3. - De Kamers van Beroep

Art. 54.De Kamers van Beroep beraadslagen slechts op geldige wijze indien de voorzitter of zijn plaatsvervanger en twee werkende of plaatsvervangende leden aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen.

Art. 55.Het beroep, ondertekend door degene die het instelt, wordt aan de secretaris van de Kamer van Beroep toegezonden bij ter post aangetekende brief.

Het beroep moet worden ingesteld binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing van de Uitvoerende Kamer.

Het bewijs van de datum van indiening van het beroep wordt geleverd door de datum van het postmerk.

Het beroep heeft schorsende kracht. De Uitvoerende Kamer kan echter unaniem en op een gemotiveerde manier beslissen dat haar beslissing uitvoerbaar is ondanks elk beroep.

Art. 56.Dadelijk na ontvangst van het beroep schrijft de secretaris het in een daartoe aangelegd register in onder een volgnummer en vraagt hij aan de secretaris van de Uitvoerende Kamer hem het dossier mede te delen.

Art. 57.De voorzitter legt de datum vast waarop de aan de Kamer van Beroep voorgelegde zaken zullen worden onderzocht.

In tuchtzaken kan de voorzitter een werkend of plaatsvervangend lid van de Kamer van Beroep aanwijzen om de objectieve elementen van het dossier te onderzoeken.

Bij aanwijzing van de verslaggever staat het de voorzitter vrij een termijn vast te stellen binnen dewelke het dossier moet worden onderzocht. Van zodra de in het voorgaande lid bedoelde verslaggever zijn onderzoek heeft beëindigd, licht hij de voorzitter hierover in.

De verslaggever kan worden gehoord door de Kamer van Beroep; hij neemt niet deel aan de beraadslagingen.

Art. 58.De secretaris roept de werkende leden van de Kamer van Beroep op voor de vastgestelde zitting. Als een werkend lid verhinderd is, roept de secretaris een plaatsvervanger op.

Art. 59.De secretaris roept de partijen ten minste acht dagen voor de zitting op bij ter post aangetekende brief, en duidt de plaats, de dagen en de uren aan waarop het dossier kan worden geraadpleegd.

In tuchtzaken wordt de oproepingstermijn op dertig dagen gebracht.

Tijdens die termijn moet het dossier ter beschikking van de partijen worden gelaten.

Deze raadpleging geschiedt ter plaatse, in aanwezigheid van de secretaris of de door deze laatste aangestelde persoon.

Art. 60.De Kamer van Beroep neemt kennis van de gehele zaak.

Art. 61.Artikel 53 is van toepassing op de Kamers van Beroep. Afdeling 4. - Uitwissing van tuchtstraffen en eerherstel

Art. 62.§ 1. Alle minder zware tuchtstraffen dan de schorsing worden na het verstrijken van een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de definitieve beslissing waarbij een tuchtstraf wordt uitgesproken, uitgewist, op voorwaarde dat het lid in die tussentijd geen schorsing noch enigerlei nieuwe sanctie opgelopen heeft. § 2. Ieder lid van het Instituut dat één of meer tuchtstraffen heeft opgelopen, welke niet zijn uitgewist bij toepassing van § 1, mag de Kamer van beroep een aanvraag tot eerherstel indienen.

Deze aanvraag is slechts ontvankelijk op voorwaarde dat : 1° een termijn van vijf jaar is verstreken sedert de datum van de definitieve beslissing waarbij de laatste tuchtstraf is uitgesproken;2° betrokkene strafrechtelijk eerherstel heeft gekregen indien hij een tuchtstraf heeft opgelopen voor een feit dat tot een strafrechtelijk veroordeling aanleiding heeft gegeven;3° een termijn van twee jaar is verstreken sedert de beslissing van de Kamer van Beroep is uitgesproken, ingeval deze een vorige aanvraag heeft afgewezen. § 3. De toepassing van het bepaalde in § 1 alsook de beslissing tot verlening van eerherstel, stelt voor de toekomst alle gevolgen buiten werking van de sancties waarop deze bepaling of deze beslissing toepassing vindt. § 4. Met uitzondering van artikel 55,tweede en vierde lid, zijn de artikelen 54 tot 61 van dit besluit, zoals toegepast in tuchtzaken, van toepassing bij de behandeling van een aanvraag tot eerherstel zoals voorzien in § 2. Afdeling 5. - De verenigde Kamers

Art. 63.§ 1. De verenigde Uitvoerende Kamers beraadslagen slechts geldig in aanwezigheid van hun twee voorzitters of hun plaatsvervangers, en twee leden van elke taalgroep. § 2. De verenigde Kamers van Beroep bestaan uit twee voorzitters of hun plaatsvervangers en uit twee leden van elke taalgroep. § 3. De oudste voorzitter in jaren of, bij gebreke, de plaatsvervanger, neemt het voorzitterschap van de verenigde Kamers waar; indien hij afwezig of verhinderd is, wordt de opdracht waargenomen door een werkend of plaatsvervangend voorzitter van de andere Kamer. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. § 4. Bovendien, volgen de verenigde Uitvoerende Kamers en de verenigde Kamers van Beroep dezelfde procedureregels als de Kamers die ze samenstellen. Afdeling 6. - Aan de Nationale Raad

en de Kamers gemene bepalingen

Art. 64.De Nationale Raad, de Uitvoerende Kamers en de Kamers van Beroep houden zitting in de lokalen van het Instituut.

Op verzoek van de voorzitter van een Uitvoerende Kamer of van een Kamer van Beroep, kan het bureau van de Nationale Raad aan deze Kamer toestaan elders zitting te houden, eventueel buiten de agglomeratie Brussel.

Art. 65.Voor de Nationale Raad, elke Uitvoerende Kamer en Kamer van Beroep, alsmede voor de verenigde Kamers wijst de Nationale Raad een secretaris en één of meerdere plaatsvervangende secretarissen aan onder de personeelsleden van het Instituut.

De secretarissen wonen de beraadslagingen bij en notuleren de beslissingen; ze stellen de notulen van de vergaderingen op en ondertekenen ze samen met de voorzitter.

Art. 66.De leden van de Uitvoerende Kamers of de Kamers van Beroep moeten zich onbevoegd verklaren in geval van een mogelijk belangenconflict dat hun onafhankelijkheid of hun onpartijdigheid in vraag zou kunnen stellen met betrekking tot de voorgelegde zaak.

Eenieder die partij is in een zaak die wordt voorgelegd aan een Uitvoerende Kamer, de verenigde Uitvoerende Kamers of aan een Kamer van Beroep of aan de verenigde Kamers van Beroep heeft het recht de wraking van een lid van deze Kamer te vragen, overeenkomstig de artikelen 828 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Art. 67.De beoordeling van een wrakingsverzoek tegen een lid van de Uitvoerende Kamer of van de verenigde Uitvoerende Kamers wordt opgedragen aan respectievelijk de Kamer van Beroep of de verenigde Kamers van Beroep. De beoordeling van een wrakingsverzoek tegen een lid van een Kamer van Beroep of van de verenigde Kamers van Beroep wordt opgedragen aan het Hof van Cassatie. De procedure verloopt zoals bepaald in artikel 838 van het Gerechtelijk Wetboek.

Art. 68.De definitieve uitspraken van schorsing of van schrapping worden bij de procureur-generaal bij het bevoegde Hof van Beroep aangegeven door de secretaris van de betrokken Kamer of Kamers. HOOFDSTUK V. - Slot- en wijzigingsbepalingen

Art. 69.De in dit besluit vermelde termijnen worden berekend overeenkomstig de artikelen 48 tot 57 van het Gerechtelijk Wetboek.

Art. 70.Het eerste mandaat van de leden van de Nationale Raad van het Instituut is ingegaan op de dag van de eerste vergadering van deze Raad. Het eerste mandaat van de leden van de Kamers van het Instituut is ingegaan op de dag dat het Instituut werd ingericht.

Art. 71.In het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht worden de artikelen 6, derde lid en 9, derde lid, ingevoegd door het koninklijk besluit van 12 december 2010, opgeheven.

Art. 72.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar worden de woorden « koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht » vervangen door de woorden « koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars ».

Art. 73.Onze Minister van Middenstand en K.M.O.'s is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Middenstand en K.M.O.'s, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^