Koninklijk Besluit van 20 juli 2020
gepubliceerd op 29 juli 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2020015266
pub.
29/07/2020
prom.
20/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020015266

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


20 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Dit koninklijk besluit heeft tot doel het maximaal aantal kandidaten te bepalen dat toegang heeft tot een opleiding leidend tot één van de beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de tandheelkunde voor het jaar 2025.

Het vastleggen van de quota heeft tot doel de stabiliteit en kwaliteit van de medische workforce op middellange termijn te garanderen.

Overeenkomstig artikel 92, § 1, 1°, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, vervangen bij de wet van 22 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 sluiten, wordt het globale aantal kandidaten vastgelegd per gemeenschap.

Er wordt dus geen globaal aantal voor België meer opgenomen in het besluit.

De in dit besluit vastgestelde quota voor het jaar 2025 zijn gebaseerd op het advies 2019-2 van de Planningscommissie-Medisch aanbod dat op 1 februari 2019 werd uitgebracht, met inachtneming van de verdeelsleutel bepaald door het Rekenhof. Het Rekenhof heeft de verdeelsleutel tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap vastgesteld op respectievelijk 59,59 procent en 40,41 procent.

Dit leidt ertoe dat de maximale quota voor tandartsen voor 2025 vastgesteld worden op: - 138 voor de Vlaamse Gemeenschap; - 94 voor de Franse Gemeenschap.

Teneinde transparant te zijn, wordt dit advies van de Planningscommissie, alsook het advies van de Raad van State, in bijlage van dit besluit gepubliceerd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

Raad van State, Afdeling Wetgeving

Advies 67.788/2/V van 16 juli 2020 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde' Op 14 juli 2020 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen van rechtswege* verlengd tot 22 juli 2020 een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde'.

Het ontwerp is door de tweede vakantiekamer onderzocht op 16 juli 2020. De kamer was samengesteld uit Martine BAGUET, kamervoorzitter, Luc CAMBIER en Bernard BLERO, staatsraden, en Anne Catherine VAN GEERSDAELE, griffier. Het verslag is uitgebracht door Xavier DELGRANGE, eerste auditeur afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine BAGUET. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 16 juli 2020.(1) Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen opgegeven worden tot staving van het spoedeisend karakter ervan.

In het onderhavige geval luidt de motivering in de brief als volgt: "Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat de studenten en de universiteiten zo snel mogelijk op de hoogte moeten zijn van de quota;

Dat dit de rechtszekerheid ten goede komt van zowel de studenten als van de universiteiten gelet op hun deelname aan het toelatingsexamen en de organisatie ervan voor de start van volgend academiejaar;

Dat het bovendien nodig is om de globale quota vast te stellen opdat de gemeenschappen hun respectieve subquota kunnen bepalen;

Dat bijgevolg onderhavig besluit zo snel mogelijk moet worden gepubliceerd;" Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerking.

In de aanhef moet een lid ingevoegd worden om te verwijzen naar de verdeelsleutel van het Rekenhof die op 24 januari 2020 vastgesteld is.

De griffier, De voorzitter, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET _______ Nota (1) Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus. Formeel advies 2019-02 van de Planningscommissie Medisch aanbod Overeenkomstig artikel 92 van de gecoördineerde wet betreffende de gezondheidszorgberoepen (voorheen artikel 35novies, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheids-zorgberoepen en het koninklijk besluit van 2 juli 1996 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de Planningscommissie - medisch aanbod;

Overeenkomstig artikel 10, § 1 van het koninklijk besluit van 2 juli 1996 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de Planningscommissie - medisch aanbod;

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 92, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 22 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 sluiten;

Na geldige beraadslaging brengt de Planningscommissie - medisch aanbod het volgende advies uit: De planning van het aanbod van de tandheelkunde, tot wijziging van het KB van 25 april 2007. Advies betreffende de contingentering van de tandartsen: federaal quota voor de jaren 2024 en 2025.

Aantal bladzijden (inclusief dit blad): 5 Dit advies werd aanvaard met de volgende quorums: Aanwezige stemgerechtigde leden: Stemmen voor: 11 Stemmen tegen: 2 Onthouding: 0 Plaats en datum van de vergadering: Brussel, 1 februari 2019 Aurélia Somer Secrétaire- Secretaris De planning van het aanbod van de tandheelkunde, tot wijziging van het KB van 25 april 2007.

Quota Tandartsen 2024-2025 De Planningscommissie adviseert volgende quota wat betreft het aantal kandidaten dat jaarlijks toegang krijgt tot de opleiding voor een titel van algemeen tandarts of tandarts-specialist (art. 4 van het betreffende besluit).

Voor België, Voor het jaar 2024 : 228 Voor het jaar 2025 : 232 Toelichting en methode Het formeel advies 2017-05 werd gebaseerd op werkzaamheden die hebben geleid tot het voorstel om de quota voor tandartsen te bepalen voor een periode van zes jaar, d.w.z. voor de jaren 2022 tot en met 2027.

Sindsdien heeft de planningscommissie zijn activiteiten ter inzameling van nieuwe gegevens met het oog op een bijwerking van deze projecties nog niet afgerond. Deze activiteiten werden opgestart in het tweede semester van 2018 en zullen nog verschillende maanden in beslag nemen (uitvoering van een PlanKad Tandartsen 2004-2016, uitwerking van een basisscenario en een alternatief scenario).

De leden van de Planningscommissie beschikken dus niet over nieuw objectief cijfermateriaal dat hen toelaat de in het advies 2017-05 vastgelegde Tandartsenquota te herzien, een advies dat voorstelde om de tandartsenquota voor een periode van 6 jaar vast te leggen, voor de periode 2022 tot 2027.

De commissie adviseert dus het voorgestelde, globale cijfer uit het advies 2017-05 te hernemen, met name dat in 2024 228 tandartsen de toegang krijgen tot een opleiding die leidt tot één van de beroepstitels in kwestie.

Dit globale quotum werd vastgelegd op basis van de alternatieve scenario's m.b.t. de evolutie van de manpower aan tandartsen, gepubliceerd in 2017.

De projecties uitgewerkt op basis van de alternatieve scenario's omvatten onder meer de demografische evolutie van de bevolking en het beroep, de vervrouwelijking van de beroepsbeoefenaars en de intrede op de arbeidsmarkt van de beroepsbeoefenaars opgeleid in het buitenland.

Deze projecties stellen ons in staat om de verwachte evolutie tot 2037 te berekenen van het aantal actieven, het aantal voltijds equivalenten, de gewogen dichtheid van het aantal actieven en de gewogen dichtheid van de voltijds equivalenten. De gewogen dichtheden houden rekening met de demografische evolutie van de bevolking en zijn zorgconsumptie.

De alternatieve scenario's houden rekening met de volgende elementen: - het aantal studenten ingeschreven in het eerste jaar tandheelkunde (geobserveerd aantal studenten tot 2014 en projecties vanaf 2015, en tot academiejaar 2016-2017 zonder toegangsfilter bij de aanvang van de studies voor de Franse gemeenschap; - de slaagkans van de studies; - de stagegraad en voltooiingsgraad (voor het behalen van een bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts of tandarts-specialist); - de registratiegraad in de federale databank van gezondheidszorgberoepsbeoefenaars; - de instroom van beroepsbeoefenaars opgeleid in het buitenland; - de verdeling van de beroepsbeoefenaars naar leeftijdscategorie, geslacht, nationaliteit (Belg, niet-Belg) en gemeenschap; - overlevingsgraad; - participatiegraad op de arbeidsmarkt (verhouding van beroepsactieven); - activiteitsgraad (in voltijds equivalenten - VTE); - met de samenstelling en veroudering van de Belgische bevolking en zijn zorgconsumptie (op basis van de terugbetalingen in de ziekteverzekering) De hypotheses die werden weerhouden door de werkgroep tandartsen van de Planningscommissie zijn de volgende: - Toepassing van het ingangsexamen in het eerste jaar van de basisopleiding in de Franse Gemeenschap vanaf academiejaar 2017-2018; - Geleidelijke vermindering van de arbeidstijd vanaf de cohorte 1983-1987, als gevolg van de maatschappelijke trend naar een beter evenwicht tussen privé- en beroepsleven; - Verhoging van de efficiëntie, door de invoering van het opleidingstraject "Mondzorgassistent" in de Vlaamse Gemeenschap sinds 2016, en door de uitbreiding van groepspraktijken in beide gemeenschappen; - Loopbaanverlenging en verhoging van de pensioenleeftijd.

De alternatieve scenario's omvatten een simulatie van het effect van 6 verschillende instroomniveaus van beroepsbeoefenaars: - een instroom gebaseerd op het advies geleverd door de planningscommissie over de quota 2021; - een instroom gebaseerd op het alternatief scenario ontwikkeld door de werkgroep tandartsen van de planningscommissie; - 4 instroomniveaus die overeenkomen met een stijging van 15 %, 30 %, 45 % en 60 % ten opzichte van het gehanteerde niveau in het alternatief scenario.

Gelet op de verwachte evolutie, tegen 2027, van het aantal beroepsbeoefenaars, van het aantal voltijdse equivalenten (VTE), van de dichtheid van beroepsbeoefenaars ten opzichte van de bevolking en van de dichtheid in VTE's, en na het effect van verschillende quota's op de toekomstige workforce te hebben getest, beveelt de planningscommissie een stijging van de quota aan, zoals bepaald in de tabel hieronder.

Om een zo goed mogelijke toegang tot de tandheelkundige zorg te waarborgen aan de Belgische bevolking, hebben de leden er bewust voor gekozen om in de eerste plaats het aantal algemeen tandheelkundigen te verhogen.

De leden van de Commissie zijn van mening dat het behoud van quota's voor toegang tot de bijzondere beroepstitels van in België opgeleide tandartsen enkel zin heeft als er ook een regeling wordt ingevoerd m.b.t. de instroom van in het buitenland opgeleide tandartsen.

Hoewel de federale Staat voortaan enkel bevoegd is voor het globale quotum, met het oog op transparantie en uitwisseling van informatie, herneemt de Planningscommissie in zijn advies betreffende de federale quota's 2022-2027 voor de tandartsen, de berekeningsmethode die is gebaseerd op de som van de verschillende bijzondere beroepstitels van de tandartsen binnen het totale quotum. De Commissie heeft gegevens per bijzondere beroepstitel verzameld en biedt deze relevante informatie aan de gemeenschappen aan die bevoegd zijn voor de bepaling van de sub-quota.

De Planningscommissie heeft ook de dichtheid van de actieve tandartsen per arrondissement in kaart gebracht en wil de aandacht vestigen op de ongelijke verdeling van het aantal actieve beroepsbeoefenaars over het Belgisch grondgebied.

Met de verwezenlijking van de alternatieve scenario's heeft de planningscommissie de analyse- en exploitatiecyclus met betrekking tot de PlanCad 2004-2012 gegevens van de tandartsen beëindigd. Zij dringt erop aan dat dit advies wordt omgezet in daden en dat de gemeenschappen passende maatregelen zullen nemen zodat de sub-quota worden gerespecteerd.

QUOTA

2022-2024

2025-2027

QUOTA

2022-2024

2025-2027

België

228

232

Belgique

228

232

Vlaamse gemeenschap

141

136

Communauté flamande

141

136

Algemeen tandarts

125

120

Dentistes généralistes

125

120

Tandarts-specialist in de parodontologie

5

5

Dentistes-spécialistes en parodontologie

5

5

Tandarts-specialist in de orthodontie

11

11

Dentistes-spécialistes en orthodontie

11

11

Franse gemeenschap

87

96

Communauté française

87

96

Algemeen tandarts

75

84

Dentistes généralistes

75

84

Tandarts-specialist in de parodontologie

5

5

Dentistes-spécialistes en parodontologie

5

5

Tandarts-specialist in de orthodontie

7

7

Dentistes-spécialistes en orthodontie

7

7


20 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 92, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 22 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde;

Gelet op het advies 2019-2 van de Planningscommissie - Medisch aanbod, gegeven op 1 februari 2019;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 28 april 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 27 mei 2020;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de studenten en de universiteiten zo snel mogelijk op de hoogte moeten zijn van de quota;

Dat dit de rechtszekerheid ten goede komt van zowel de studenten als van de universiteiten gelet op hun deelname aan het toelatingsexamen en de organisatie ervan voor de start van volgend academiejaar;

Dat het bovendien nodig is om de globale quota vast te stellen opdat de gemeenschappen hun respectieve subquota kunnen bepalen;

Dat bijgevolg onderhavig besluit zo snel mogelijk moet worden gepubliceerd;

Gelet op advies 67.788/2/V van de Raad van State, gegeven op 16 juli 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat dit besluit overeenkomstig artikel 92, § 1/1, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, wordt genomen met inachtneming van de verdeelsleutel zoals vastgesteld door het Rekenhof op 24 januari 2020;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde, wordt een artikel 4/3 ingevoegd, luidende : "

Art. 4/3.Het totaal aantal kandidaat-tandartsen dat jaarlijks toegang heeft tot de opleiding leidend tot een titel die het voorwerp uitmaakt van de erkenning bedoeld in artikel 86 van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, is voor het jaar 2025 vastgelegd op: 1° voor de universiteiten die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap vallen, maximum 138; 2° voor de universiteiten die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap vallen, maximum 94.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 juli 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2020-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^