Koninklijk Besluit van 20 juni 2018
gepubliceerd op 02 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1960 houdende instelling van een nieuwe farmacopeecommissie

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2018040170
pub.
02/07/2018
prom.
20/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040170

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


20 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1960 houdende instelling van een nieuwe farmacopeecommissie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de geneesmiddelen type wet prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet op de geneesmiddelen - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies sluiten op de geneesmiddelen, artikel 2, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1960 houdende instelling van een nieuwe farmacopeecommissie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 oktober 2017;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 23 april bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. In artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 december 1960 houdende instelling van een nieuwe farmacopeecommissie, vervangen bij het koninklijk besluit van 31 maart 1977, wordt het woord « zeventwintig » vervangen door het woord « éénentwintig ». § 2. In artikel 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 31 maart 1977, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste streepje wordt vervangen als volgt : « een geneesheer die hoogleraar of emeritus-hoogleraar is »;2° in het tweede streepje wordt het woord « vijftien » vervangen door het woord « elf »;3° het derde streepje wordt opgeheven;4° in het zevende streepje worden de woorden « de algemene farmaceutische inspectie » vervangen door de woorden « het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten »;5° in het achtste streepje worden de woorden « het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie » vervangen door de woorden « het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid »;6° een negende streepje wordt toegevoegd, luidende : « een bioloog die behoort tot het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid ».

Art. 2.In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « twee ondervoorzitters » vervangen door de woorden « een ondervoorzitter » .

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^