Koninklijk Besluit van 20 maart 2017
gepubliceerd op 10 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017030140
pub.
10/04/2017
prom.
20/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017030140

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


20 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 69, vierde lid, ingevoegd door de wet van 21 december 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 juni 2016, 1 juli 2016 en 24 augustus 2016;

Gelet op het akkoord van de Minister voor Begroting, gegeven op 23 december 2016;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 60.964/2, gegeven op 8 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones wordt aangevuld met de bepalingen onder 5° en 6°, luidende: "5° koninklijk besluit van 26 februari 2014: het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid; 6° de Minister: de Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken."

Art. 2.In artikel 4, paragraaf 2 van hetzelfde besluit, worden de woorden "het koninklijk besluit van 26 februari 2014. tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid" vervangen door de woorden "het koninklijk besluit van 26 februari 2014.".

Art. 3.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de paragraaf 3, luidende: " § 3. In geval van fusie van twee of meer zones van eenzelfde provincie in uitvoering van artikel 15, § 2/1, van de wet van 15 mei 2007, ontvangt de zone na fusie de gecumuleerde aandelen van de gefusioneerde zones zoals bepaald in kolom 2 van de bijlage vanaf de datum van de inwerkingtreding van de fusie. »

Art. 4.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid van de bestaande tekst dat paragraaf 1 zal vormen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "19 april 2014" worden vervangen door de woorden "10 juni 2014";b) de woorden "in bijlage 2 van het koninklijk besluit van 26 februari 2014.tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid" vervangen door de woorden "overeenkomstig het koninklijk besluit van 26 februari 2014." 2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende " § 2.Wanneer twee of meer zones van eenzelfde provincie fuseren conform artikel 15, § 2/1, van de wet van 15 mei 2007, ontvangt de zone na fusie het bedrag betreffende het mandaat van de zonecommandant dat overeenkomt met de categorie waartoe de zone ten gevolge de fusie behoort, in uitvoering van het koninklijk besluit van 26 februari 2014."

Art. 5.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "In geval van fusie van twee of meer zones van eenzelfde provincie in uitvoering van artikel 15, § 2/1, van de wet van 15 mei 2007, ontvangt de zone na fusie de gecumuleerde aandelen van de gefusioneerde zones zoals bepaald in kolom 3 van de bijlage vanaf de datum van de inwerkingtreding van de fusie."

Art. 6.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In paragraaf 2 worden de woorden "per zone bepaald in kolom 4 van de bijlage" vervangen door de woorden "door de Minister in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt". 2°. Het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 3 en 4, luidende: " § 3. De berekening van het in paragraaf 2 bedoelde percentage houdt rekening met de wijzigingen die doorgevoerd werden in de afbakening van de hulpverleningszones zoals vastgelegd door het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones voor 31 december 2016, vanaf de dotatie voor het jaar 2016. § 4. Wanneer twee of meer zones van eenzelfde provincie fuseren conform artikel 15, § 2/1, van de wet van 15 mei 2007, ontvangt de nieuwe zone de gecumuleerde bedragen van de bijkomende federale dotatie waarop elke zone voor de fusie recht had vanaf de datum van de inwerkingtreding van de fusie."

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt kolom 4 van de bijlage opgeheven.

Art. 8.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 maart 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^