Koninklijk Besluit van 20 mei 1997
gepubliceerd op 08 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 27 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidso

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012220
pub.
08/10/1997
prom.
20/05/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 MEI 1997. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 27 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 1974 betreffende de wekelijkse arbeidsduur (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 1974, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de wekelijkse arbeidsduur, algemeen verbindend verkaard bij koninkijk besluit van 20 februari 1975;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 27 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 1974 betreffende de wekelijkse arbeidsduur.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 mei 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Bijlage Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 27 maart 1995 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 1974 betreffende de wekelijkse arbeidsduur (Overeenkomst geregistreerd op 13 juli 1995 onder het nummer 38383/CO/314) HOOFDSTUK I.- Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk op de werknemers en de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen

Art. 2.De collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 1974, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de wekelijkse arbeidsduur (koninklijk besluit van 20 februari 1975, Belgisch Staatsblad van 17 september 1975), wordt aangevuld als volgt : «

Art. 3bis.§ 1. Er kan worden afgeweken van het principe van de achtenveertig opeenvolgende uren wekelijkse rust waarin artikel 3 voorziet.

De werkgevers die gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid moeten hun voorstel voor advies voorleggen aan het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen binnen ten minste twee maand voor de effectieve invoering van de nieuwe arbeidsregeling.

Het dossier, vergezeld van het ingevulde standaardformulier (in bijlage) en van een afschrift van het arbeidsreglement, wordt bij een ter post aangetekende brief toegezonden aan de voorzitter van het paritair comité, die dat dossier zal toezenden aan de leden van het paritair comité.

Een afschrift van het dossier wordt door de werkgever toegezonden aan de bevoegde gewestelijke sociale inspectie.

Indien de leden van het paritair comité geen opmerkingen maken binnen een periode van twee maanden beschouwt de voorzitter het voorstel als goedgekeurd.

De voorzitter zal het advies toezenden aan de bevoegde gewestelijke sociale inspectie en aan de werkgever. § 2. De regeling van de 5-dagenweek en de regels betreffende de overuren moeten in ieder geval worden nageleefd.

De wekelijkse rust van 48 opeenvolgende uren blijft gewaarborgd gedurende tien week-ends per burgerlijk jaar. » HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1995 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1996.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 mei 1997.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 27 maart 1995 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 1974 betreffende de wekelijkse arbeidsduur Melding van afwijking 48 uren opeenvolgende rust (Overeenkomstig collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 27 maart 1995) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 mei 1997.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^