Koninklijk Besluit van 20 mei 1997
gepubliceerd op 07 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1992, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012231
pub.
07/03/1998
prom.
20/05/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 MEI 1997. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1992, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het garagebedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1992, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen.

Art. 2.. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 mei 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Bijlage Paritair Comité voor het garagebedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1992 Invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen (Overeenkomst geregistreerd op 26 februari 1993 onder het nummer 31.945/CO/112) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf.

Art. 2.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder "werklieden" verstaan : de werklieden en de werksters. HOOFDSTUK II. - Draagwijdte en toepassingssfeer van de overeenkomst

Art. 3.In uitvoering van artikel 7 a) en b) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni 1987, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 juni 1987 Belgisch Staatsblad van 26 juni 1987), beslissen de partijen dat de onderhandelingen over de inhoud van nieuwe arbeidsregelingen, gelet op de verscheidenheid van de sector, kunnen gevoerd worden op ondernemingsvlak, en dit vanaf 1 januari 1993.

Onder nieuwe arbeidsregelingen worden verstaan de regelingen omschreven overeenkomstig de wet van 17 maart 1987 Belgisch Staatsblad van 12 juni 1987) die ertoe strekken de uitbreiding of de aanpassing van de bedrijfstijd mogelijk te maken en de werkgelegenheid te bevorderen. HOOFDSTUK III. - Weerslag op de werkgelegenheid

Art. 4.De invoering van de nieuwe arbeidsregeling moet een positieve weerslag hebben op de werkgelegenheid met name : - toename van het aantal tewerkgestelde werklieden, met extra aandacht voor de aanwerving van personen behorende tot de "risicogroepen", - de vermindering van het aantal dagen gedeeltelijke werkloosheid of - de vermindering van het aantal in uitzicht gestelde ontslagen in het kader van de procedure voor collectief ontslag. - andere evenwaardige, onderhandelde alternatieven. HOOFDSTUK IV. - Voorafgaandelijke informatie

Art. 5.Wanneer de werkgever voornemens is een nieuwe arbeidsregeling in te voeren moet hij ten minste 1 maand voorafgaandelijk aan de ondernemingsonderhandeling schriftelijk informatie verstrekken aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis aan de werknemers van zijn onderneming en de vertegenwoordigers van de vakbonds- en werkgeversorganisaties in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, dit laatste door een aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het garagebedrijf.

De informatie moet betrekking hebben op het soort van arbeidssysteem en de factoren die de invoering ervan rechtvaardigen. HOOFDSTUK V. - Onderhandelingen op ondernemingsniveau

Art. 6.De onderhandelingen op ondernemingsvlak moeten ten minste betrekking hebben op de hierna volgende elementen : - de regeling inzake organisatie van de arbeidstijd, waaronder met name de arbeidsduur, de werktijden, de rustpauzes en de rusttijden; - de arbeidsvoorwaarden met bijzondere aandacht voor de relatie arbeid-gezin; - de modaliteiten inzake de positieve weerslag op de werkgelegenheid; - wanneer er een vakbondsafvaardiging bestaat, de vakbondsvertegenwoordiging rekening houdend met de arbeidsregeling overeenkomstig artikel 8, 2° en 6° van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen van het personeel der ondernemingen; - de modaliteiten betreffende de periodieke evaluatie van en controle op de nieuwe regeling; - de consequenties van de nieuwe arbeidsregeling op de sociale zekerheid van de betrokken werknemers; - de modaliteiten van individuele en/of collectieve terugstap naar de vroegere arbeidsregeling; - de modaliteiten inzake vorming en opleiding van de betrokken werknemers.

Art. 7.Indien er in de onderneming een vakbondsafvaardiging voor werklieden bestaat, kan de nieuwe arbeidsregeling maar gebeuren door tussen de werkgever en alle representatieve werknemersorganisaties die in de vakbondsafvaardiging vertegenwoordigd zijn, een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten in de zin van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Art. 8.Indien er in de onderneming geen vakbondsafvaardiging voor werklieden bestaat, kan de nieuwe arbeidsregeling maar gebeuren door ter zake met de representatieve werknemersorganisaties van het Paritair Comité voor het garagebedrijf, een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten in de zin van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Art. 9.De ondernemingsovereenkomsten die een volgens de wet van 17 maart 1987, artikel 2, 1°, 2° of 5° toegelaten afwijking beogen van de volgende wettelijke bepalingen : 1° het verbod van zondagarbeid en de termijn voor toekenning van inhaalrust, voorgeschreven door respectievelijk de artikelen 11 en 16, eerste lid, van de Arbeidswet van 16 maart 1971;2° het verbod om mannelijke werknemer 's nachts tewerk te stellen, voorgeschreven door artikel 37 van dezelfde wet;3° het verbod van arbeid op feestdagen, de verplichting om feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen te vervangen door een gewone activiteitsdag en de verplichting om de inhaalrust, toegekend na arbeid verricht op een feestdag, aan te rekenen op de arbeidsduur voorgeschreven door de artikelen 4, 6, 10 en 11, vierde lid, van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen; kunnen slechts worden afgesloten, na voorafgaande goedkeuring van die afwijking door het Paritair Comité voor het garagebedrijf.

Art. 10.In afwijking van de artikelen 11 en 12 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen worden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst, zoals omschreven in de artikelen 6 en 7 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, die het arbeidsreglement wijzigen, in dit reglement ingevoerd zodra deze collectieve arbeidsovereenkomst werd neergelegd op de Griffie van de dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. HOOFDSTUK VI. - Toepassingsmodaliteiten

Art. 11.De bij de invoering van de nieuwe arbeidsregeling betrokken werknemers moeten zijn tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Art. 12.De inschakeling van de werknemers in de nieuwe arbeidsregeling mag slechts gebeuren op vrijwillige basis.

Art. 13.Aan de werknemers wordt werkzekerheid geboden, dit wil zeggen dat er niet zal overgegaan worden tot "afdanking" om economische redenen of motieven van reorganisatie.

Indien deze redenen toch zouden worden ingeroepen zal de werkgever eerst alle andere middelen tot herverdeling van de arbeid, met inbegrip van de gedeeltelijke werkloosheid, inschakelen.

Indien nodig zal hij overgaan tot een bespreking met de vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis met de representatieve werknemersorganisaties ten einde andere maatregelen te treffen. HOOFDSTUK VII. - Sectorale evaluatie

Art. 14.Tegelijkertijd met de neerlegging van de ondernemingsovereenkomst, zoals omschreven bij de artikelen 6, 7 en 8, wordt een afschrift van de afgesloten overeenkomst overgemaakt aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het garagebedrijf. Deze informatie gebeurt bij aangetekend schrijven.

Art. 15.Na het verstrijken van een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 1 januari 1993, zal in het paritair comité overgegaan worden tot een evaluatie van de in de ondernemingen toegepaste arbeidsregelingen in de zin van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni 1987 en de wet van 17 maart 1987, vermeld in artikel 3.

Deze evaluatie zal zowel de gevolgde procedure als de inhoud en de gevolgen van de arbeidsregelingen betreffen.

Deze evaluatie kan eventueel leiden tot het afsluiten van een aanvullende sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK VIII - Uitzonderingen

Art. 16.De ondernemingsovereenkomsten betreffende de versoepeling van de arbeidsduur en/of speciale aanpassingen van de arbeidstijdregelingen afgesloten voor 28 april 1992 mogen worden behouden en verder worden toegepast. HOOFDSTUK IX. - Duurtijd

Art. 17.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1993 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd op verzoek van een der ondertekenende partijen, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het garagebedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 mei 1997.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^