Koninklijk Besluit van 20 mei 1997
gepubliceerd op 29 juli 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot goedkeuring van de Europese Farmacopee, derde uitgave

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022467
pub.
29/07/1997
prom.
20/05/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 MEI 1997. Koninklijk besluit tot goedkeuring van de Europese Farmacopee, derde uitgave


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 juni 1969 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de samenstelling van een Europese Farmacopee, opgemaakt te Straatsburg op 22 juli 1964;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 1964 houdende goedkeuring van de volumina I en II van de « Belgische Farmacopee,5e uitgave », gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 september 1966;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 februari 1968 houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel aan de volumina I en II van de « Belgische Farmacopee, 5e uitgave »;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 april 1968 houdende goedkeuring van het deel III van de « Belgische Farmacopee, 5e uitgave »;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 oktober 1970 houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel aan de volumina I, II en III van de « Belgische Farmacopee, 5e uitgave »;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 1983 houdende goedkeuring van de Belgische Farmacopee, 6e uitgave;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 1986 houdende goedkeuring van de eerste aanvulling op de Belgische Farmacopee,6e uitgave;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 oktober 1990 houdende goedkeuring van de tweede aanvulling van de Belgische Farmacopee, 6e uitgave;

Gelet op het advies van de Farmacopee commissie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, vervangen door de wet van 9 augustus 1980 en gewijzigd door de wetten van 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Overwegende dat in de uitvoering van alinea (b) van artikel 1 van de Overeenkomst inzake de samenstelling van een Europese Farmacopee, onverwijld de nodige maatregelen dienen getroffen te worden om de beschikkingen die voortvloeien uit de Resoluties AP-CSP (96) 1, AP-CSP (96) 2 en AP-CSP (96) 3 van het Volksgezondheidscomité van de Raad van Europa (Gedeeltelijk Akkoord) toe te passen ten einde de vrije circulatie van geneesmiddelen niet te hinderen;dat deze beschikkingen van toepassing moeten gemaakt worden op 1 januari 1997;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De derde uitgave van de Europese Farmacopee, wordt goedgekeurd.

Art. 2.De monografieën van de Belgische Farmacopee, zesde uitgave met uitzondering van de monografieën opgenomen in bijlage 1 van dit besluit en van de algemene beschikkingen die betrekking hebben op deze monografieën, worden opgeheven.

Art. 3.De monografieën van de Belgische Farmacopee, vijfde uitgave met uitzondering van de monografieën opgenomen in bijlage 2 van dit besluit en van de algemene beschikkingen die betrekking hebben op deze monografieën, worden opgeheven.

Art. 4.Worden opgeheven : het koninklijk besluit van 16 februari 1989 tot goedkeuring van deel 11 van de Europese Farmacopee, tweede uitgave; het koninklijk besluit van 25 april 1990 tot goedkeuring van delen 12 en 13 van de Europese Farmacopee, tweede uitgave; het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 tot goedkeuring van deel 14 van de Europese Farmacopee, tweede uitgave; het koninklijk besluit van 3 maart 1992 tot goedkeuring van deel 15 van de Europese Farmacopee, tweede uitgave; het koninklijk besluit van 4 mei 1993 tot goedkeuring van deel 16 van de Europese Farmacopee, tweede uitgave; het koninklijk besluit van 16 september 1994 tot goedkeuring van deel 17 van de Europese Farmacopee, tweede uitgave; het koninklijk besluit van 14 juli 1995 tot goedkeuring van deel 18 van de Europese Farmacopee, tweede uitgave; het koninklijk besluit van 22 maart 1996 tot goedkeuring van deel 19 van de Europese Farmacopee, tweede uitgave; het koninklijk besluit van 15 maart 1996 tot goedkeuring van de herziening van de monografieën « Natrii chloridum », « Acidum citricum anhydricum », « Acidum citricum monohydricum », « Lactosum monohydricum », « Povidonum » en « Rhamni purshiani cortex », en van de nieuwe monografie « Lactosum anhydricum » van de Europese Farmacopee, tweede uitgave.

Art. 5.Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 mei 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA Voor de raadpleging van de bijlagen, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 mei 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^