Koninklijk Besluit van 20 november 2002
gepubliceerd op 03 januari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, ingevolge een uitbreiding van het toepassingsgebied van het paritair comit

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002013350
pub.
03/01/2003
prom.
20/11/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, ingevolge een uitbreiding van het toepassingsgebied van het paritair comité (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, ingevolge een uitbreiding van het toepassingsgebied van het paritair comité.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 november 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de landbouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst ingevolge een uitbreiding van het toepassingsgebied van het paritair comité (Overeenkomst geregistreerd op 16 januari 2001 onder het nummer 56205/CO/144)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die door de wijziging van het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de landbouw, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 21 maart 2000 (Belgisch Staatsblad van 17 mei 2000), nu ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw.

Art. 2.Alle collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, en die nog van kracht zijn op 29 mei 2000 (datum van inwerking treden van hogergenoemd koninklijk besluit), worden van toepassing op de in artikel 1 genoemde ondernemingen.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 29 mei 2000, en is gesloten voor onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door elk der ondertekenende partijen, mits een aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de landbouw, en mits inachtname van een opzegtermijn van zes maanden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 november 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^