Koninklijk Besluit van 20 november 2009
gepubliceerd op 24 december 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022607
pub.
24/12/2009
prom.
20/11/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37novies, ingevoegd bij de wet van 5 juni 2002, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 en gewijzigd bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 22 december 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 februari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 6 april 2009;

Gelet op het advies 47192/1 van de Raad van State, gegeven op 24 september 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid belast met Sociale Integratie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 6 van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 8 april 2003 en 3 juni 2007, wordt vervangen als volgt : « Is in het raam van deze afdeling van de maximumfactuur uitgesloten, de rechthebbende op een integratietegemoetkoming die behoort tot één van categorieën bedoeld in artikel 6, § 2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, van wie de echtgenoot (echtgenote) of persoon met wie hij een gezin vormt een inkomen heeft waarvoor de aftrek werd toegepast, bedoeld in artikel 9ter, § 2, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, behalve als hij de verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet op basis van artikel 37, § 1, tweede of derde lid. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 november 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^