Koninklijk Besluit van 20 oktober 2019
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 40.000 euro aan het fonds « Jo Vanhecke » in de schoot van de Koning Boudewijnstichting en van een facultatieve toelage van 37.000 euro aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019015254
pub.
08/11/2019
prom.
20/10/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015254

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


20 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 40.000 euro aan het fonds « Jo Vanhecke » in de schoot van de Koning Boudewijnstichting en van een facultatieve toelage van 37.000 euro aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 33 en 121 tot 124 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending der subsidies;

Gelet op de Financie wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 sluiten voor het begrotingsjaar 2019;

Gelet op de wet van 1 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011060 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de Financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende aanpassing van de Financie wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 sluiten voor het begrotingsjaar 2019;

Gelet op de wet van 27 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030253 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019;

Gelet op de wet van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041759 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden augustus, september en oktober 2019 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden augustus, september en oktober 2019;

Overwegende dat deze subsidies toelaten een antwoord te bieden aan problemen verbonden aan de veiligheid bij voetbalwedstrijden en een aanzet geeft aan meer `safety, security en service' in het voetbal;

Overwegende dat subsidiëring van deze projecten een bijdrage levert aan de algemene vraag van voetbalbonden, over supporters, tot overheden, tot meer veiligheid en respect op en naast de voetbalvelden;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 16 juli 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 2 oktober 2019;

Gelet op het beslissing van de Ministerraad, gegeven op 11 oktober 2019;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van 40.000 euro wordt toegekend, onder voorbehoud van beschikbare kredieten, aan de Koning Boudewijnstichting, met zetel in de Brederodestraat 21, te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Luc Tayart de Borms, afgevaardigd bestuurder, voor het fonds "Jo Vanhecke".

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde facultatieve toelage van 40.000 euro kan enkel gebruikt worden voor innovatieve projecten die "security, safety en services" verbeteren in het voetbal en daarbij een voorbeeldfunctie kunnen generen om de rol van de `Supporters Liaison Officer' te valoriseren.

Art. 3.Een facultatieve toelage van 37.000 euro wordt toegekend, onder voorbehoud van beschikbare kredieten, aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond, met zetel in de Houba de Strooperlaan 145, te 1020 Brussel.

Art. 4.De in artikel 3 bedoelde facultatieve toelage van 37.000 euro kan enkel gebruikt worden voor de technologische innovatie in het kader van de herinrichting van het Koning Boudewijnstadion, die in bijzonder is toegespitst op het verhogen van de voetbalveiligheid en als innovatiemodel kan dienen voor clubs uit de reguliere competitie.

Art. 5.De facultatieve toelagen voorzien in de artikelen 1 en 3 worden aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2019, sectie 13, organisatieafdeling 56, basisallocatie 13.56.02.33.00.01.

Art. 6.§ 1. De toekenning van de facultatieve toelagen zoals bedoeld in de artikelen 1 en 3 hangt af van de goedkeuring van het gedetailleerde projectvoorstel ingediend door de begunstigden. § 2. De respectievelijke projectvoorstellen worden voorgelegd aan de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, meer bepaald aan de Directeur generaal Veiligheid en Preventie en dat ten laatste op 15 december 2019.

Art. 7.§ 1. De betaling van de facultatieve toelagen zoals bedoeld in de artikelen 1 en 3 kan enkel gebeuren vanaf het moment dat de Directeur-generaal van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken een gedetailleerd projectvoorstel heeft gevalideerd. § 2. De begunstigden van de facultatieve toelagen zoals bedoeld in de artikelen 1 en 3 rechtvaardigen hun uitgaven door middel van een financieel dossier. § 3. Het financieel dossier wordt ingediend bij de Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, Waterloolaan 76, 1000 Brussel, en dat ten laatste binnen de 2 maanden die volgen op het sluiten van het gesubsidieerde project. § 4. Elke ingediende uitgave dient vergezeld te zijn van volgende bewijsstukken: - activiteitenverslag; - kopie van de bestelbon; - kopie van facturen van externe leveranciers, een uitvoerige schuldvordering of interne facturen; - bewijs van betaling. § 5. De niet verschuldigde bedragen, geïdentificeerd door de controle van de uitgaven, worden teruggevorderd van rechtswege door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 oktober 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^