Koninklijk Besluit van 20 september 2003
gepubliceerd op 29 oktober 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2001 betreffende de overplaatsing van sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie naar het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2003007273
pub.
29/10/2003
prom.
20/09/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2001 betreffende de overplaatsing van sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie naar het Ministerie van Landsverdediging


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, inzonderheid op artikel 27;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 november 1997 tot vaststelling van de weddenschalen voor de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging, inzonderheid op artikelen 12 en 13;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1998 betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 oktober 2001 betreffende de overplaatsing van sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie naar het Ministerie van Landsverdediging, inzonderheid op artikelen 1 en 2;

Gelet op het advies van de inspectie van Financiën, gegeven op 4 februari 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 5 mei 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 31 maart 2003;

Gelet op het protocol van 24 juli 2003 waarin de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het Sectorcomité XIV zijn vermeld;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 4 oktober 2001 betreffende de overplaatsing van sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie naar het Ministerie van Landsverdediging de conversie van de graden van de Radio Maritieme Dienst in bestaande graden bij het Ministerie van Landsverdediging voorzag;

Dat de ambtenaren, titularissen van de graad van sectiechef, in de graden van bestuurschef of van hoofdtechnicus werden benoemd (rang 22);

Dat ze in een graad van het niveau 2+ moeten worden benoemd naar analogie met veel loopbanen van het niveau 2 (rangen 24 en 25) vóór de algemene baremaherziening;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken, van Onze Minister van Landsverdediging en van onze Minister van Economie bevoegd met Telecommunicatie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 oktober 2001 betreffende de overplaatsing van sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie naar het Ministerie van Landsverdediging worden de woorden « - Sectiechef : Bestuurschef of Hoofdtechnicus » vervangen door de woorden « - Sectiechef : Technisch assistent ».

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « § 3. De anciënniteit verkregen in de graden van de rang 22 wordt geacht verkregen te zijn in de graad van het niveau 2+. »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2001.

Art. 4.Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Santorin, 20 september 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT De Minister van Economie bevoegd met Telecommuicatie, Mevr. F. MOERMAN De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^