Koninklijk Besluit van 20 september 2003
gepubliceerd op 11 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003200842
pub.
11/12/2003
prom.
20/09/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd « Fonds Sociale Maribel voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten » en vaststelling van zijn statuten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd « Fonds Sociale Maribel voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten » en vaststelling van zijn statuten.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Santorini, 20 september 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd « Fonds Sociale Maribel voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten » en vaststelling van zijn statuten (Overeenkomst geregistreerd op 15 juli 2002 onder het nummer 63347/CO/305.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Onder « werkgevers » wordt verstaan : de werkgevers georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk of hetzij als een vennootschap, hetzij als een instelling met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven.

Onder « werknemers » wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Artikel 4, tweede lid van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd « Fonds Sociale Maribel voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten » en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 31 mei 2000, wordt vervangen door de volgende bepalingen : « De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd te 1000 Brussel, Handelskaai 48 ».

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2002 en heeft dezelfde geldigheidsduur als deze die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 september 2003.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^